2.500 hectare onderwaterdrainage Groene Hart

Het waterschap werkt momenteel aan een aanvraag voor rijkssubsidie van zo’n 19 miljoen euro. Ook onderzoek naar broeikasgassen en knelpunten in het watersysteem en maatregelen als natte teelten maken hier deel van uit. Het gaat om geld dat via het ministerie van LNV binnenkort beschikbaar komt voor maatregelen voor CO2-reductie.

De waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Rijnland hebben interesse om mee te doen met het plan ‘klimaatslimme landbouw waarbij het polderproces centraal staat‘. ‘We willen de aanvraag binnenkort indienen, want het geld moet nog in 2018 ingezet worden. Mijn wens en verwachting is dat we dit najaar al aan de slag gaan’, licht hoogheemraad Bert de Groot van HDSR toe.

Draagvlak

HDSR zet hiermee in op een grootscheepse aanpak van bodemdaling op polderniveau. ‘We geloven niet in een paar hectare onderwaterdrainage per polder’, zegt De Groot. ‘Om het een boost te geven streven we naar minimaal 65 procent deelname. Bij een lager percentage zoeken we verder naar een polder waar wel voldoende draagvlak is.’

De collectieven in het beheergebied van HDSR zijn mede aanvrager. De Groot: ‘Daarnaast willen we dit ook met de LTO Noord-afdelingen aanpakken.’ De ondernemers krijgen een belangrijke stem in de details van de inrichting. ‘Zij moeten er straks jaren mee werken. Onderwaterdrainage met drukdrains bijvoorbeeld is mooie techniek, maar vraagt wel meer van de grondeigenaar.’ Ook wordt een eigen bijdrage van 25 procent aan de fysieke investering gevraagd.

Kans

‘Het is fantastisch als we op zo’n grote schaal aan de slag kunnen met onderwaterdrainage in de veenweiden’, laat voorzitter Bert van Donselaar van LTO Noord Utrecht weten. ‘Het is belangrijk dat boeren elkaar weten te vinden. Het zou een gemiste kans zijn als deze investering aan je polder voorbij gaat.’

Bron: Nieuw Oogst, Utrecht 13 juni 2018

lees verder:  Factsheet Onderwaterdrains

1 gedachte over “2.500 hectare onderwaterdrainage Groene Hart

  1. Bart Been

    Onderwaterdrainage helpt niet om de niet-duurzame melkveehouderij in het Groene Hart te genezen. Het is alleen maar bestrijding van een van de symptomen (bodemdaling). Bovendien kunnen de agrariërs met zulke gedraineerde percelen nog eerder met zwaar materieel het land op. Nog meer nesten van weidevogels uitgemaaid. Nog meer raaigras. Nog minder insecten etc. Ik begrijp de neutrale berichtgeving in de Groene Flits, maar feitelijk zou Stichting Groene Hart hier geen adhesie aan mogen betuigen.

Gesloten voor reacties.