Beheerplan voor Natura 2000-gebied Botshol vastgesteld

      Reacties uitgeschakeld voor Beheerplan voor Natura 2000-gebied Botshol vastgesteld

botsholn2000Het moerasgebied Botshol in de gemeente De Ronde Venen is één van de meest bijzondere natuurgebieden in het Groene Hart en geniet internationale bescherming als Natura 2000-gebied. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben nu het definitieve beheerplan vastgesteld dat nu ter inzage ligt. Hierin staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Botshol te beschermen en welke activiteiten er de komende 6 jaar in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Zo gaat er ’s zomers vaker gemaaid worden en er worden petgaten gegraven om ervoor te zorgen dat de verlanding weer op gang komt.   

De provincie Utrecht heeft het ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met het waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en diverse andere partijen. Op dit ontwerpbeheerplan is een beperkt aantal zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot kleine wijzigingen in het definitief beheerplan. Het definitieve beheerplan met de nota van beantwoording zienswijzen, waarin staat hoe de zienswijzen zijn verwerkt, ligt tot en met 4 januari 2017 ter inzage op het huis van de provincie Utrecht. Ook is het beheerplan te raadplegen op de website van de provincie.
Nadat de instandhoudingsdoelen door het Rijk waren vastgesteld, is de provincie Utrecht gestart met het beheerplanproces. Hierbij is ook de Programmatische Aanpak Stikstof meegenomen. Bij deze landelijke aanpak werken sinds 2015 overheden en maatschappelijke partners in de Natura 2000-gebieden samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

bron: Provincie Utrecht, 24/11/16

botsholgrensn2000grens van het Natura2000-gebied