Aquaduct in de Gouwe beter voor het verkeer én goedkoper

Vier belangengroepen hebben in een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en de gemeente Alphen aangegeven dat de voorgestelde wegenplannen de verkeers- en milieuhinder in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude eerder verergeren dan verminderen. Een verbinding bij voorkeur onder de Gouwe kan de verkeerssituatie verbeteren. De N207 Zuid zou dan niet hoeven worden aangelegd.

zie kwaliteitsopgave N207-corridor

 

Open brief aan de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland en gemeente Alphen
Betreft: Noodzaak van een integrale oplossing verkeershinder Groene Hart

Geachte leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland,
De aanleiding van deze brief is het onderzoek dat de gemeente Alphen aan den Rijn is gestart met de vraag of een nieuwe oost-westverbinding over of onder de Gouwe, de verkeersdruk op de Zijde en de hefbrug over de Gouwe in Boskoop kan verlichten. Dit is overdeel van de door u en de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gevraagde integrale lange termijnvisie voor deze regio.
Tijdens het startoverleg op 14 maart jl. over de effecten van verschillende wegvarianten op de verkeersstromen werd ons duidelijk dat het onderzoek zich beperkt tot de aanleg van zo’n verbinding na de aanleg van een nieuwe N207 Zuid (Vredenburglaan-Bentwoudlaan-Verlengde Beethovenlaan (Waddinxveen) en Verlengde Bentwoudlaan (Waddinxveen-Boskoop)). Zo’n nieuwe oost-westverbinding zou pas rond of na 2030 gerealiseerd kunnen worden.
Daarmee dreigt het mis te gaan. Uit de onderzoeken waaronder de MER N207 Zuid blijkt dat de wegenplannen die nu worden voorgesteld de verkeers- en milieuhinder in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude eerder verergeren dan verminderen. Omdat onbekend is of die weggedeelten wel passen in een integrale oplossing of die juist in de weg zitten hebben de gemeenteraad van Alphen en Provinciale Staten gevraagd om eerst een integrale visie te ontwikkelen. Vanuit de lokale kennis van de situatie heeft de gemeenteraad uitdrukkelijk gevraagd daarbij de oost-westverbinding in Boskoop te onderzoeken.
Tijdens de avond bleek dat bij de aanleg van een “vlotte” verbinding tussen het ITC terrein in Boskoop noordwest en de rotonde Halve Raak (N207), in combinatie met een verbod voor vrachtverkeer op de hefbrug, het mogelijk lijkt om het verkeer op de Zijde bijna te halveren. Zo’n verbinding zou bij voorkeur met een aquaduct (een betaalbare en compacte oplossing naar Fries voorbeeld, zie bijlage) de Gouwe moeten kruisen. Hiermee worden ook de omvangrijke kwekerij-arealen van Boskoop noordwest en noordoost rechtstreeks met elkaar verbonden en ontstaat een directe verbinding met de N11 ten oosten van Alphen.
Onze verwachting is dat deze effecten ook kunnen worden bereikt zonder de aanleg van de nieuwe N207 Zuid. Immers, deze verbinding staat los van de N207 Zuid en kan ook zonder deze weg worden aangelegd. Dan zou de N207 Zuid niet hoeven worden aangelegd en kan de verkeerssituatie in Boskoop worden geoptimaliseerd en tevens die in Hazerswoude Dorp worden verbeterd. Zeker in combinatie met de Bodengravenboog tussen de N11 en de A12 die momenteel weer sterk in de aandacht staat, zou de aanleg van de N207 Zuid overbodig en zelfs contraproductief kunnen blijken. Uit eerder studie is immers gebleken dat de Bodegravenboog leidt tot 25% verkeersreductie op de N207!
De Tussenrapportage Lange termijn verkenning Boskoop e.o. van de provincie (mei 2017) noemt “het gebrek aan samenhang als een gemiste kans” en formuleert de sterke “behoefte aan een regionaal toekomstperspectief” (pag. 42. Conclusies). In dat onderzoek ontbreekt de noordelijke verbindingsweg Boskoop.
Vóór de verkiezingen hebben de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen schoorvoetend ingestemd met de Verlengde Bentwoudlaan, mede om te voorkomen dat de
cofinanciering van de provincie zou wegvallen. Nu Provinciale Staten echter zelf het besluit hierover hebben opgeschort biedt dat u de kans om alsnog kennis te nemen van de resultaten van de lopende onderzoeken. Zowel het provinciale onderzoek naar een integrale oplossing als het gemeentelijke onderzoek naar de effecten van de noordelijke verbinding Boskoop. Beide met en zonder de N207 Zuid. Onze verwachting is dat dit kan leiden tot betere oplossingen van de urgente knelpunten in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen. Oplossingen die door de aanleg van de N207 Zuid zouden worden uitgesteld of mogelijk zelfs onmogelijk gemaakt door de provincie.

Concreet vragen wij u om de onderzoeken te laten aanvullen, zodat een goede afweging gemaakt kan worden of de noordelijke verbinding daadwerkelijk als alternatief kan dienen en om het uitvoeringsbesluit van de gehele N207 Zuid aan te houden tot dat de uitkomsten van de onderzoeken bekend zijn teneinde te voorkomen dat nu besluiten worden genomen waar u later spijt van krijgt en de regio de dupe is.

Boskoop, 3 april 2018

S. Eilander namens Vereniging Vrienden van het Bentwoud
R. Brunklaus namens Vereniging behoud landelijk Waddinxveen
E. van den Beld-Colijn namens bewoners Weidelanden
A. Rijkaart namens Vereniging Natuurbehoud Groenpoort

Bijlage: Galamadammen

1 gedachte over “Aquaduct in de Gouwe beter voor het verkeer én goedkoper

  1. A. Koetsier

    Deze brief wordt ook gestuurd naar de andere gemeenteraden zoals van Waddinxveen, Boskoop e.a.?
    svp graag ook daar naar toe + publicatie in Hart van Holland, AD enz.

Gesloten voor reacties.