Bekostiging

De activiteiten van de stichting worden in hoofdzaak bekostigd door donateursbijdragen. Daarnaast zijn (project-)subsidies en sponsoring belangrijke bronnen van inkomsten voor de stichting. We ondernemen zakelijke activiteiten (projecten) alleen als sprake is van een substantiële bijdrage aan de algemene, vrij besteedbare middelen van de stichting en als sprake is van een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting, na goedkeuring door het bestuur. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met derden om draagvlak en schaal te vergroten en risico te spreiden.

Projecten

De uitvoering van de projecten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een projectleider. De projectleider is (samen met de portefeuillehouder in het dagelijks bestuur) verantwoordelijk voor het goede verloop van het project en voor het aansturen van zijn team.

Samenwerkingsverbanden

De Stichting Groene Hart kiest ervoor om, waar mogelijk, activiteiten samen met andere partijen vorm te geven en uit te voeren. Dat gebeurt op ad hoc basis of voortvloeiend uit structurele samenwerkingsverbanden. Met andere organisaties die behoud en ontwikkeling van het Groene Hart centraal hebben staan, gaan we strategische verbanden aan.