Containeroverslag Midden Holland

      Reacties uitgeschakeld voor Containeroverslag Midden Holland

Goudse Poort voorkeurslocatie, Kromme Gouwe als alternatief. Door Panteia is een verkennend onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een containeroverslagpunt in Midden-Holland. Het rapport ligt nu ter inzage. Gemeenten beraden zich met behulp van deze verkenning op een inhoudelijk standpunt, naar verwachting af te ronden in eerste kwartaal 2019.

Als alternatieve locatie voor een containeroverslagkade is in 2016  door het wijkteam Korte Akkeren een verbreding in de Gouwe ter hoogte van de Goudse Poort ingebracht. Bijzonder is dat in de verkenning hier nu twee percelen bij worden betrokken aan de andere zijde van de Nieuwe Gouwe Oostzijde; het perceel van onderbroekenfabriek Engelvaart en dat van Cyclus. Zodoende kan veel ruimte geboden worden voor de opslag van containers. Die behoefte bleek ook al bij de claim van de gehele zuidwestelijke punt van het Sluiseiland. De koppeling met de percelen aan de andere kant van de Nieuwe Gouwe Oostzijde heeft als consequentie dat de ontsluiting van de Goudse Poort zal moeten worden verlegd. Dat biedt mogelijk kansen om de Kampenringweg te verbinden met de Coenecoopbrug en/of de Zwolsweg met de Nieuwe Gouwe Oostzijde.
Wijkteam Korte Akkeren vindt de keuze voor de locatie ‘Goudse Poort’ een goede ontwikkeling voor de wijk omdat dit de Koningin Wilhelminaweg zal ontlasten van vervoer van containers over de weg en omdat het zuidelijke Sluiseiland nu eindelijk definitief beschikbaar komt om te ontwikkelen als recreatiegebied.

 

Conclusies uit het rapport

Ruimtelijk gezien lijkt een terminal op de locaties Kortenoord, Sluiseiland en Loswal Bos en zn. niet realiseerbaar. De geluidsoverlast als gevolg van de  overslag (126 dB(A)) draagt zodanig ver, dat de woningen in het buurtschap IJssellaan (100 meter van Kortenoord), Korte Akkeren (170 meter van  sluiseiland) en Westergouwe (210 meter van Loswal Bos en zn.) overlast zullen ondervinden van het geluid. Op de locaties Kromme Gouwe en Goudse Poort is geen geluidsoverlast te verwachten; daar bevinden zich geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidscontour van een terminal.

Download hier het rapport: Vervolgonderzoek containeroverslag in de regio Midden-Holland, Onderzoek naar nut en noodzaak (pdf)

 

Effecten voor klimaat en luchtkwaliteit
In vergelijking tot het vervoer over de weg, is het vervoer met een binnenvaartschip qua energieverbruik een factor drie tot vier zuiniger. Hierdoor draagt een containerterminal in de regio bij aan het voorkomen van CO2-emissies.
Doordat binnenvaartschepen minder schoon zijn dan vrachtwagens, leidt het overhevelen van containers van EURO-VI vrachtwagens naar  binnenschepen tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Alleen als alle vijf schepen die nu niet voldoen aan de Stage-V norm voor stikstofuitstoot aanpassingen doen aan hun motor, kan de binnenvaart even schoon worden als vrachtwagens.

Effecten op de verkeersveiligheid
Een containerterminal in de regio Midden-Holland verplaatst containerstromen van de weg naar het water. Daardoor worden er in totaal minder kilometers op de (snel)weg gereden. Dit heeft een positief effect op de verkeersveiligheid in de regio. Daarentegen moeten er wel meer kilometers gereden worden over stedelijke en provinciale wegen met een aanmerkelijk hoger veiligheidsrisico. De vraag is of de veiligheidswinst door minder wegkilometers opweegt tegen het hogere risico dat gelopen wordt doordat meer kilometers over onveiligere wegen gereden moet worden.

Vragen en antwoorden
In het rapport wordt op vele vragen antwoorden gegeven.