Drechtzone verdient goede bescherming

      Reacties uitgeschakeld voor Drechtzone verdient goede bescherming

Inwoners van Leimuiden dienen een zienswijze in op bestemmingsplan Buitengebied-Oost van Kaag en Braassem.
Zij stellen zich achter de motie die in de raad is aangenomen en in lijn is met het “Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek (LOP)”. Ze gaan echter een stap verder door ook de Drecht zelf (niet alleen de oevers) diezelfde bescherming toe te kennen. In de zienswijze wordt voorgesteld om een aantal bestemmingen te herformuleren. Zo dient ook voorkomen te worden dat het zicht op de Drecht, zowel vanaf het water als de weg, geblokkeerd wordt. Het unieke van dit gebied is immers het open landschap met veenrivier met aangrenzende moerasvegetatie.
Daarnaast zou ook het waardevolle gebied Leimuiden-West langs de ringvaart weer deel moeten uitmaken van het plangebied en een natuurbestemming moeten krijgen.

 

Zie ook Woningbouwplannen Leimuiden-West
Zie ook aanwijzing provincie: Natuur Buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost

Het plangebied ligt in het zuiden en oosten van de gemeente Kaag en Braassem. In het westen wordt het gebied begrensd door de A4 en gemeentegrenzen, in het oosten en zuiden door de gemeentegrenzen. Het plangebied maakt deel uit van het Groene Hart. De kernen Hoogmade, Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden vallen buiten het plangebied. De kern Bilderdam en het bebouwingslint langs de Westerdijk in Leimuiden vallen binnen het plangebied. Grotendeels is het gebied in gebruik door agrarische functies en verder zijn er natuur, bedrijven, woningen, water en recreatiemogelijkheden aanwezig. Het plangebied is circa 3.850 ha groot, ongeveer de helft van de gemeente. Bovenstaande figuur geeft het plangebied weer van het nieuwe bestemmingsplan.

Het plangebied is opgedeeld in een mozaïek van polders, omgeven door dijken. De belangrijkste functie binnen het plangebied is de melkveehouderij en in mindere mate akkerbouw. De kenmerken van het gebied – bestaande uit droogmakerijenlandschap , veenweidenlandschap, meren en veenstromen – zijn de openheid, de waterrijkdom en het slagenpatroon.

Documentatie