Druk op het landschap vraagt om monitoring

      Reacties uitgeschakeld voor Druk op het landschap vraagt om monitoring

 

Het College van Rijksadviseurs onderstreept de waarde van het landschap. Ons landschap behoort tot het belangrijkste erfgoed dat we bezitten en is van essentieel belang voor onze culturele identiteit en ons welzijn. Een mooi landschap versterkt bovendien ons (internationale) vestigingsklimaat. Het landschap verandert voortdurend, mede als gevolg van beleid van de Rijksoverheid. De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen.

Het CRa adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de complete stad tot de energietransitie

 

College van Rijksadviseurs: ‘Druk op het landschap vraagt om monitoring’

De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over landschapsmonitoring, dat op 10 oktober is aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en dat tot stand is gekomen in samenspraak met het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en LandschappenNL.

Het Nederlandse landschap staat door ruimtelijke veranderingen en intensief gebruik flink onder druk. De uitbreidingen van steden, de aanleg van zonnevelden en windmolens, dijkverhogingen, nieuwe wegen, de intensivering van de landbouw: alles heeft invloed op hoe het landschap er uitziet. En de gevolgen zijn groot: de biodiversiteit loopt terug, houtwallen en heggen verdwijnen en de populatie van weidevogels slinkt snel. 

Versnippering van verantwoordelijkheid
Het nationaal landschapsbeleid is in 2012 afgebouwd waarna de provincies de verantwoordelijkheid overnamen. Ook gemeenten krijgen steeds meer mogelijkheden voor een lokale invulling. Hierdoor is meer ruimte gekomen voor regionaal maatwerk, maar is er ook sprake van een verdere versnippering van verantwoordelijkheid en beleid. Dat pakt niet overal gunstig uit want landschappen houden zich immers niet aan provincie- of gemeentegrenzen. Nauwe samenwerking en interprovinciale sturing is daarom van groot belang.

Landelijk dekkend monitoringsysteem
Het College van Rijksadviseurs adviseert het kabinet om een landelijk dekkend monitoringssysteem voor het landschap te ontwikkelen om te kunnen volgen hoe het landschap zich ontwikkelt. Door het monitoren is het mogelijk om beleid te onderbouwen en de kwaliteit ervan te versterken. Ongewenste veranderingen komen zo al in een vroeg stadium aan het licht en kunnen dan eventueel nog worden bijgestuurd, gestopt of teruggedraaid. 

Verschillende onderdelen al beschikbaar
Het advies van de Rijksadviseurs is tot stand gekomen op basis van een onderzoek door Wageningen Environmental Research naar het ontwikkelen voor een goed monitoringsysteem. Het College van Rijksadviseurs heeft hiervoor opdracht gegeven, in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en LandschappenNL. In het onderzoek is de te volgen werkwijze voor het monitoren uitgewerkt. Veel onderdelen van het monitoringssysteem liggen al klaar. Zo kan het onlangs opgerichte landschapsobservatorium een rol spelen bij de communicatie naar buiten.

Meer informatie is te vinden in het advies Monitor Landschap: naar een landsdekkend systeem en de Verkenning monitoring landschap op de website van het College van Rijksadviseurs.

bron: College van Rijksadviseurs, 11/10/18