Geen uitbreiding bedrijventerrein IJsselstein naar Lage Dijk

      Reacties uitgeschakeld voor Geen uitbreiding bedrijventerrein IJsselstein naar Lage Dijk

 

Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) en Historische Kring IJsselstein hebben met succes bezwaar gemaakt tegen uitbreiding van het bedrijventerrein De Kroon in het buitengebied. Volgens Wim Boesten, voorzitter van de WBL, is er nog genoeg ruimte voor uitbreiding binnen de bebouwde kom en moet het fraaie gebied Lage Dijk-Klaphek ten zuiden van IJsselstein worden behouden als cultuurhistorisch gebied. De provincie is het eens met de WBL dat het gebied bijzondere waarden heeft en heeft nu in de herziening van de Ruimtelijke Structuurvisie bepaald dat het gebied wordt aangewezen als cultuurhistorisch gebied. Aantasting van het gebied Lage Dijk-Klaphek wordt daarmee voorkomen.

Heel belangrijk voor WBL is dat het fraaie gebied Lage Dijk Klaphek een status krijgt, als cultuurhistorisch gebied, met de oorsprong van de Hollandse IJssel afgedamd bij Klaphek, en de Enge IJssel naar de Lopiker wetering, een zeer oude veenstroom. Dit gebied moet zeker al bewoond zijn door de Romeinen.

De provincie Utrecht is het met indiener van het bezwaarschrift (WBL) eens dat het gebied ten noorden van het Klaphek (door de indiener ‘Het lage dijk gebied’ genoemd) bijzondere waarden heeft. De provincie zal – samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – in het kader van de dijkversterking langs de Lek (‘Sterke Lekdijk’) bezien hoe deze waarden kunnen worden versterkt en meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. De indiener wordt uitgenodigd hierover mee te denken.

 

De 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) is vanaf 10 januari 2019 te vinden op:

zie ook: AD, IJsselstein mag bedrijventerrein niet uitbreiden naar Lage-Dijk