Het Reeuwijkse Land

      Reacties uitgeschakeld voor Het Reeuwijkse Land

[GroeneFlits, 2-12-2013] Het Reeuwijkse Land
Centraal gelegen tussen de drie hoofdsteden van het Groene Hart ligt het Reeuwijkse land, een gebied waarvoor onlangs een structuurvisie is vastgesteld. In die structuurvisie worden de volgende vragen gesteld:

  1. Het veenweidelandschap is nu een prachtig slagenlandschap. Hoe houden we dat mooi en voorkomen we verrommeling?
  2. Welke ruimte heeft de agrarische sector nodig?
  3. Wat betekent natuurontwikkeling zoals de Ecologische Hoofdstructuur voor het platteland?
  4. Hoe gaan we om met het unieke karakter van het Reeuwijkse Plassengebied en met het sierteeltgebied?

De visie geeft een mooie beschrijving van het gebied en van de ontstaansgeschiedenis. De ruimtelijke ontwikkelingen hebben echter ook geleid tot een aantal knelpunten. Daarom wil men het accent verleggen van het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen naar het meer ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit, hetgeen valt toe te juichen.
Als knelpunt wordt genoemd dat de nieuwe ontwikkelingen weinig of geen rekening houden met de gebiedseigenschappen. Ook de wegen door het  natuurrijke gebied vormen barrières: in de dorpen is het doorgaand verkeer hinderlijk voor de bewoners en in het buitengebied schadelijk voor landschap en natuur. Voorbeeld is ondermeer het gevaar dat het landschappelijk karakter aan de westzijde van Reeuwijk-Brug zal vervagen als daar de rondweg Reeuwijk West wordt aangelegd. Dat komt ook omdat dit weer nieuwe stedelijke functies zal aantrekken. Toch noemt de gemeente deze rondweg een kans en een uitweg voor het vastlopend (sluipverkeer!) verkeer langs de Breevaart.

Het karakteristieke en waardevolle buitengebied van Reeuwijk, Driebruggen en Waarder staat de komende jaren grote veranderingen te wachten, zoals schaalvergroting in de landbouw. Daarnaast maakt het veenweidegebied onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, die weliswaar door bezuinigingen onder druk staat maar toch rond het plassengebied wordt gerealiseerd. Insteek is zoveel mogelijk gebiedstypische natuur. Inmiddels zijn hier hoopvolle ontwikkelingen te noemen zoals de natuurboerderij van De Goeij in polder Oukoop (Mk-25).en de reservaten van SBB in polder Steijn zuid.
Een bedreiging voor de ruimtelijke kwaliteit van het Reeuwijkse land zijn de niet-agrarische bedrijven die klein begonnen zijn maar door hun succes een forse omvang hebben gekregen en op gespannen voet met hun omgeving zijn komen te staan. Vaak is veel geinvesteerd waardoor zij moeilijk te verplaatsen zijn. Vergeer Holland (kaashandel) in Reeuwijk-Dorp is zo’n voorbeeld van een succesvolbedrijf op een verkeerde plek
Duidelijk wordt in ieder geval dat er weinig behoefte is aan verdere ontwikkeling van bedrijfslocaties in het buitengebied en zelfs niet aan verdere uitleg van het Zoutman-west terrein. Er is genoeg ruimte op de bestaande bedrijfsterreinen in Bodegraven. Vergeer zal de komende planperiode niet uitbreiden buiten de provinciale bebouwingscontouren van Reeuwijk Dorp. Mogelijk komt de volledige overstap naar Bodegraven ooit in beeld. Bodegraven-Reeuwijk richt zich immers op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Onderdeel daarvan is een duurzaamheidsvisie.
Het beleid ontwikkelt zich in de goede richting. Nu nog van woorden naar daden !
Zie Monitorkaart-25 en Kansenkaart-K   Bekijk alle Monitorkaarten via GoogleMaps

lees  Vitaliteit in het Reeuwijkse Land (Structuurvisie, vastgesteld 9 okt. 2013)

 

> terug naar    Woningbouw De Steupel