Hydrologische Bufferzone polder Achttienhoven

      Reacties uitgeschakeld voor Hydrologische Bufferzone polder Achttienhoven

Het projectplan voor een hydrologische bufferzone tussen polder Achttienhoven en het aangrenzend natuurgebied ‘De Haeck & Nieuwkoopse Plassen is op 5 juni definitief vastgesteld. De bufferzone bestaat uit een strook van circa 75 meter breed die een eigen waterhuishouding krijgt. Het slootpeil van de sloot langs de Bosweg wordt op het huidige niveau gehouden en doet dus niet meer mee met peilverlagingen in polder Achttienhoven en dit heeft een positief effect op de stabiliteit van de Bosweg. De bufferzone wordt geïsoleerd van de rest van de polder door de aanleg van dammen en een nieuwe te graven watergang. Met de aanleg van de bufferzone wordt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier voorkomen dat de wegzijging uit natuurgebied de Haeck naar polder Achttienhoven toeneemt.

 

 klik voor vergroting

De gewenste drooglegging van 45 cm (zomer) tot 55 cm (winter) is in delen van de polder anno 2017 kritisch en kan met het huidige peil in de toekomst niet meer gerealiseerd worden. De voorwaarde die in het peilbesluit is opgenomen voor een peilverlaging, is dat de wegzijging vanuit De Haeck naar de polder niet mag toenemen. Er dienen eerst maatregelen te worden getroffen om de toename van wegzijging door de daling van het waterpeil in polder Achttienhoven te voorkomen. Bij de beoordeling van de verschillende varianten (handhaven huidige situatie, water terugpompen, aanbrengen kwelscherm) is uiteindelijk gekozen voor de uitwerking van een hydrologische bufferzone.

lees verder Projectplan bufferzone polder Achttienhoven vastgesteld , HDSR, 18 juni 2018