Initiatiefwet: provincie kan stal blokkeren

      Reacties uitgeschakeld voor Initiatiefwet: provincie kan stal blokkeren

Het voorstel is een kopie van een voorstel dat het vorige kabinet indiende, maar dat door het huidige kabinet is ingetrokken. Het kabinet wil de overlast van met name de intensieve varkenshouderij op een andere manier aanpakken.

Met het wetsvoorstel willen de drie linkse partijen de leefbaarheid op het platteland verbeteren. Ze wijzen met name naar Brabant, Gelderland en Overijssel. De intensieve houderij van koeien, kippen en varkens zorgt daar voor hinder en geuroverlast en problemen voor de gezondheid en het milieu. Ook is de kans op verspreiding van dierziekten aanwezig. En de steeds grotere veestallen bepalen steeds meer het beeld op het platteland, tot onvrede van omwonenden. ‘Het besef neemt toe dat de omvang van de veehouderij in die gebieden grenzen heeft bereikt vanwege de negatieve effecten voor de fysieke leefomgeving en dus voor omwonenden,’ aldus de Kamerleden Frank Futselaar (SP), Laura Bromet (GroenLinks) en William Moorlag (PvdA). Ze noemen die effecten ‘zorgelijk’.

Programma
Volgens de drie partijen is een wetswijziging hard nodig. ‘Het huidige wettelijke instrumentarium is in het verleden ontoereikend gebleken om te sturen op dierenaantallen in veedichte gebieden,’ schrijven de indieners.

De Kamerleden doen in de Interimwet veedichte gebieden voorstellen om de overlast te verminderen, in aanvulling op bepalingen die al in de Wet milieubeheer staan. Provincies krijgen de mogelijkheid om een programma leefomgeving en veehouderijen vast te stellen. Daarin kunnen ze aan veehouders beperkingen en voorwaarden opleggen. Zo kunnen ze het aantal landbouwhuisdieren per boerderij of gebied beperken, maar ook het aantal veehouderijen in een bepaald gebied begrenzen. Daarmee kunnen ze ervoor zorgen dat het aantal dieren niet meer stijgt, of zelfs afneemt.

Warme sanering
Het kabinet trok het eerdere wetsvoorstel in, nadat in het regeerakkoord een ‘warme sanering’ van de varkenshouderij is afgesproken. Zowel dit jaar als volgend jaar is daar 100 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Gemeenten en provincies waren niet heel enthousiast over het eerdere voorstel, bleek uit de internetconsultatie. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vond dat het voorstel alleen als ‘laatste redmiddel’ ingezet zou moeten worden. De provincies zagen liever andere manieren om de overlast tegen te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sloot zich daarbij aan.

Ook de veeteeltsector was niet te spreken over de plannen. De boeren wezen er in reacties op dat het kabinet al met veel andere maatregelen is gekomen om bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen. Het bevriezen van het aantal dieren zou daarnaast verduurzaming belemmeren.

Omgevingswet
De indieners van het nieuwe initiatiefwetsvoorstel tonen zich niet onder de indruk van die kritiek. Zij stellen dat het wetsvoorstel een ‘aanvulling’ is op bestaande maatregelen.

De interimwet wordt gepresenteerd als tijdelijke voorziening. De regels worden uiteindelijk opgenomen in de Omgevingswet, die in 2021 in werking moet treden. Die wet biedt meer mogelijkheden om op te treden tegen overlast door veeteelt. (RvdD)

Bron: SC , 30 november 2018, Rutger van den Dikkenberg