Krimpt of groeit het Groene Hart?

      Reacties uitgeschakeld voor Krimpt of groeit het Groene Hart?
groenhartlogo_nl

logoSGH1.jpg.

 Groene Hart monitor: feiten & cijfers als basis voor discussie    

overhandiging meer closeK2Donderdag 23 april is de Groene Hart Monitor 2014 uitgekomen. Han Weber, gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap het Groene Hart, overhandigt het eerste exemplaar van deze monitor aan Sjoerd Veerman van Stichting Groene Hart, één van de grootste maatschappelijke organisaties uit deze regio. In deze Monitor staan feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves en kansen voor het Nationaal Landschap Groene Hart. Om de opgaves ook daadwerkelijk om te buigen in kansen staan ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisatie en de overheden aan de lat.

Directe randen van de woonkernen
Het exemplaar wordt uitgereikt bij de Cattenbroekerplas in Woerden. Juist in dit soort randen om de woonkernen manifesteert zich een grote dynamiek. De cijfers uit de monitor laten een lichte stijging zien in de bevolkingsgroei en een wat grotere groei in woningen. De leegstand van kantoren is toegenomen met 120%, toch groeide in dezelfde periode de bedrijventerreinen met 2,6%. Juist rond de randen van de woonkernen is vaak een spanningsveld tussen groei van woningen, bedrijventerreinen, recreatie en landschapsbehoud. De Stuurgroep wil graag kansen benutten om daar recreatie, waterberging, aangepaste of verbrede landbouw te combineren en duurzaam te ontwikkelen.

Investeer in het Groene Hart
Sjoerd Veerman, directeur van de Stichting, neemt graag het eerste exemplaar in ontvangst. Hij is blij dat de staat van het Groene Hart weer is onderzocht “lk zal de feiten en cijfers goed tot me nemen, uit een eerdere conceptversie die we onder ogen hebben gekregen maakte ik op dat het goed gaat met het Groene Hart maar niet goed genoeg. De natuur, bijv. de weidevogelstand, gaat achteruit, gelukkig minder dan in de rest van Nederland! Het Groene Hart kent uitgebreide netwerken voor wandelen, fietsen en varen, maar slaagt er nog niet in de werkgelegenheid in de vrijetijdssector te vergroten. Samenleving en overheden zullen nog harder moeten werken aan het behoud van ons Groene Hart in de Randstad. De cijfers ondersteunen de recente oproep van de Stichting aan de provincies: Investeer in behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het Groene Hart die de aantrekkelijkheid en de economische kracht van het gebied bepalen.”

Economische kansen
De Groene Hart Monitor laat verder goed zien dat de economie van het Groene Hart veelzijdig is, met bijvoorbeeld een groeiende gezondheidssector, een sector die nieuwe concepten nodig heeft: kleinschalig, in het groen. Deze passen bij het Groene Hart. De agrologisitieke sector zit ook sterk in het Groene Hart. Grotere en zwaardere voertuigen over smalle wegen in het veengebied geeft voeding aan de nodige discussie over ruimtelijke ontwikkeling. Een sterk MKB- en ICT-bedrijven kunnen helpen de opgaven in het Groene Hart innovatief aan te pakken.

Bodemdaling
Bodemdaling ziet de Stuurgroep als de grootste opgave in het Groene Hart. De bodem daalt gemiddeld met 0,4 cm per jaar. Uitgangspunt blijft het substantieel afremmen van de bodemdaling, zodanig dat het behoud van het landschap op lange termijn goed betaalbaar en beheersbaar is. Een opgave waarvoor het gebied niet uitsluitend naar de overheid kan kijken. Inzet van de landbouwsector, natuurorganisaties, kenniscentra, bedrijfsleven en overheid zijn ook hier noodzakelijk.

Het rapport is te vinden bij de Stuurgroepgroenehart/groene-hart-monitor/

Lees ook het essay: Het raadsel van de verdwijnende boterkoek