Kringlooplandbouw is de toekomst

      Reacties uitgeschakeld voor Kringlooplandbouw is de toekomst

De huidige landbouw is niet meer houdbaar, we moeten overgaan naar een kringloop landbouw; aldus minister Schouten. Onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, dreigt uitgeput te raken, we hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en daarnaast heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord.
Kenmerkend in de landbouw en visserij zijn de nadruk op kostenverlaging en productieverhoging, die leiden tot schaalvergroting. Dit gaat in de markt gepaard met kleine, soms zelfs negatieve marges waar veel agrarisch ondernemers mee te maken hebben. Het gevolg hiervan is dat de sector in economisch opzicht kwetsbaar is. 
Het geschetste toekomstbeeld voor de landbouw, namelijk een klimaatneutrale, circulaire en natuurinclusieve landbouw die economisch rendabel is en die bovenal gewaardeerd wordt door boer en burger wordt breed onderschreven. De ambities zijn goed, maar nodig is een krachtiger aanpak.

 

Er zijn gelukkig al veel mensen en bedrijven die verandering in de praktijk brengen. Het blijft al lang niet meer niet bij losse initiatieven: er zijn snelgroeiende samenwerkingsverbanden als het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het deltaplan agrarisch waterbeheer, verduurzaming van de visserij door het MSC-keurmerk, bewegingen rond weidemelk en nieuwe vormen van pluimveehouderij, Boer Bewust, Stichting Veldleeuwerik, Beter Leven Keurmerk en nog veel meer. Landbouw, tuinbouw en visserij zijn volop in beweging en willen tegemoetkomen aan wat de samenleving, de natuur, de bodem, het water en het ecosysteem van hen vragen. Maar ze zitten ook – als het ware – gevangen in het huidige productiesysteem, dat niet toekomstbestendig is.
De omslag naar kringlooplandbouw kan alleen slagen als de boer ook een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. Daarom slaat deze visie ook op de banken, op de voedingsindustrie, op de supermarkten en op de consument.

Regie overheid noodzakelijk

Voor structurele veranderingen is meer nodig. Zo zullen er hardere doelen moeten komen op terreinen als bodem en behoud biodiversiteit. De keuze voor het kringloopmodel zal ingrijpende gevolgen gaan hebben voor de intensieve veehouderij. De transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten verdient meer aandacht. Het beleid moet zich niet alleen richten op de producent, zijn toeleveranciers en de verwerkers. Ook de vraag naar gezond en duurzaam voedsel zal krachtiger moeten worden ondersteund met maatregelen die partijen als supermarkten, cateraars en horeca activeren hierin voorop te gaan (zie DuurzaamNieuws.nl)