Natuur in buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

Op aanwijzing van de provincie ZH wordt het bestemmingsplan Buitengebied Oost aangepast. De gemeente had in het plan niet de mogelijkheid meegenomen om gebieden aan te wijzen waar geen toeristische activiteiten mogen plaats vinden. Gebieden waar de natuur vrij haar eigen gang kan gaan en die kunnen functioneren als stiltegebieden. Enerzijds gaat het de provincie om het Natuurnetwerk Nederland, NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS) ten behoeve van de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. Anderzijds wil de provincie naast het veiligstellen van het NNN ook de natuurwaarden buiten het NNN veilig stellen, zoals de belangrijke gebieden voor weidevogels en overwinterende ganzen met voortzetting van het huidige agrarisch grondgebruik. De gemeente heeft het advies opgevolgd.

 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost

Het plangebied ligt in het zuiden en oosten van de gemeente Kaag en Braassem. In het westen wordt het gebied begrensd door de A4 en gemeentegrenzen, in het oosten en zuiden door de gemeentegrenzen. Het plangebied maakt deel uit van het Groene Hart. De kernen Hoogmade, Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden vallen buiten het plangebied. De kern Bilderdam en het bebouwingslint langs de Westerdijk in Leimuiden vallen binnen het plangebied. Grotendeels is het gebied in gebruik door agrarische functies en verder zijn er natuur, bedrijven, woningen, water en recreatiemogelijkheden aanwezig. Het plangebied is circa 3.850 ha groot, ongeveer de helft van de gemeente. Bovenstaande figuur geeft het plangebied weer van het nieuwe bestemmingsplan.

Het plangebied is opgedeeld in een mozaïek van polders, omgeven door dijken. De belangrijkste functie binnen het plangebied is de melkveehouderij en in mindere mate akkerbouw. De kenmerken van het gebied – bestaande uit droogmakerijenlandschap , veenweidenlandschap, meren en veenstromen – zijn de openheid, de waterrijkdom en het slagenpatroon.

Documentatie

 

http://atlas.bootsystems.nl/themas/2462-2/

1 gedachte over “Natuur in buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

 1. Trix Auteur bericht

  De grenzen in het OBP Buitengebied Oost wijken af van het vigerende plan buitengebied.
  Tussen jachtwerf Kok en Meerewijck I langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer in Leimuiden is een stuk van 5 HA direct aan het water buiten het ter visie liggend plan gehouden !
  Het betreft hier een langgerekt stuk grond met een vigerende “agrarische bestemming met waardevolle openheid”. Landschappelijk uiterst waardevol in het open polderlandschap met zicht tot op het Braassemmermeer. Het gebied is inmiddels ook een broedgebied voor diverse bedreigde vogelsoorten.

  De gemeente probeert dit agrarisch gebied over te hevelen naar een BSD (bestaand Stads- en dorps) -gebied. De Gemeente is nu 2 jaar bezig met het OBP Leimuiden West met als doel om hoog bovendijks een wijk met grote hoge villa’s te plannen. Een dissonant in het open polderlandschap.
  Het plan West is dan ook wat de villabouw betreft zeer omstreden. Tal van organisaties en burgers hebben zienswijzen ingediend.
  De Provincie heeft tot twee maal toe een zienswijze ingediend, omdat het plan ook niet voldoet aan de z.g. “ladder voor duurzame verstedelijking”.
  Uiteraard dient voorkomen worden dat dit OBP Buitengebied Oost zonder het waardevolle gebied van 5 HA langs de Ringvaart “onherroepelijk” wordt voordat meer duidelijkheid is ten aanzien van
  de uitspraak over het BSD-gebied in het OBP Leimuiden West.

  Trix van Puffelen

Gesloten voor reacties.