PAL-commissie: “Groene Hart ontbeert leiderschap”

      Reacties uitgeschakeld voor PAL-commissie: “Groene Hart ontbeert leiderschap”

JanHelder“Om een eind te maken aan de verdeeldheid in het Groene Hart moet er een sterke regiegroep of regeringscommissaris komen. Deze staat boven de partijen, vergelijkbaar met commissaris voor het Deltaprogramma”, aldus het AD Groene Hart van 16 november j.l. ” Deze oproep doet voorzitter Jan Helder van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevings-kwaliteit Zuid-Holland (PAL). Deze commissie heeft onlangs verslag uitgebracht bij Provinciale Staten (de volksvertegenwoordigers) en Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur), die heeft aangekondigd met een nieuwe visie te komen voor het Groene Hart.

Op 28 augustus heeft de PAL het zeer geslaagde symposium Groene Hart: feit of fictie? georganiseerd in Fort Wierickerschans.
Zie PAL-symposium: nieuwe Groene Hart visie nodig met de presentaties.
Mede op basis hiervan heeft de adviescommissie een advies opgesteld met de volgende aanbevelingen kort samengevat :

1. Benoem kwaliteit en focus
Benoem de kwaliteiten en opgaven van het Groene Hart en focus daarbij op bodembeheer, watersysteembeheer en grondgebruik. Laat deze drie speerpunten leidend zijn in de totale meerjarenstrategie voor het Groene Hart en in de keuzes die daarin worden gemaakt.

2. Geef het gebied draagvlak
Deze aanbeveling gaat primair over de marketing en promotie van het Groene Hart. Er is recreatief en toeristisch een betere match nodig tussen aanbod en vraag en een beter inzicht in de vraag. Promoot de deelgebieden want het Groene Hart als geheel is daarvoor te divers en benut daarbij de kracht van gebiedspartijen. Benut bij die promotie het bodem- en waterbeheer en grondgebruik die hebben geleid tot dit waardevolle landschap.

3. Zorg voor aansturing met autoriteit
De PAL pleit voor een onafhankelijke, deskundige en daadkrachtige regiegroep met een ruim mandaat en budget
die de huidige organisatorische versnippering en het gebrek aan slagvaardigheid in het Groene Hart beleid doorbreekt. Rijk, provincies en bij voorkeur ook de steden stellen deze regiegroep samen, die een helder aanspreekpunt vormt voor maatschappelijke organisaties en ondernemers en regionale en lokale activiteiten en initiatieven benut.

De PAL beoogt met de aanbevelingen helderheid en structuur op hoofdlijnen aan te brengen in de discussie en het denken over een realistische en bestendige toekomst voor het Groene Hart. Daarbij moet onder meer onderscheid worden gemaakt tussen de eigenstandige problemen van het gebied en de relatie met de steden.
Lees verder het PAL-advies Groene Hart.