PBL presenteert schokkend rapport over teloorgang van het veengebied

GHinbeeld
Woensdag 24 juni organiseerde de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en STOWA een Collegetour ‘In het veen’, een bestuurlijke bijeenkomst over de opgaven rond bodemdaling. Het was een zeer informatieve bijeenkomst over de achtergronden, de problemen, de lokale verschillen, de trends, ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor de veengebieden in Nederland.

Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water zette de toon door het belang van het veen vanuit de geschiedenis voor de toekomst te verklaren. In zijn presentatie stond het Groene Hart voor de veengebieden in Nederland. Het wordt tijd de urgentie te onderkennen van de bodemdaling, de inklinking van het veen. Zeer actueel is de emissie van CO2 door bodemdaling in het Groene Hart. Dat is een urgent probleem. Het Groene Hart zou op de Werelderfgoedlijst kunnen komen, hintte Luiten. Immers de Unesco omschrijft, ‘de erfenis waar we nu mee leven, en die we aan toekomstige generaties door willen geven’.

Vervolgens werd door Reinier van den Berg van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL het boekje “Het Groene Hart in beeld, Een uniek veengebied midden in de Randstad”gepresenteerd. Een zeer lezenswaardige publicatie. 81 pagina’s met inzichtelijke beelden en overzichtelijke informatie. Een aanrader, te lezen via www.pbl.nl .

Curieus is dat het PBL gelijk krijgt dat de Rijksoverheid een rol heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de reductie van CO2-emissie en het behoud van (wereld)erfgoed. In de tweede helft van deze bijeenkomst in Flora Boskoop kwamen concrete voorbeelden naar voren met nieuwe verdienmodellen in het Groene Hart. Roel van Gerwen (Landschap Noord-Holland) toonde resultaten van natte teelten. Tjeerd Veenhoven gaf uitleg over de productie van biolaminaat met gebruikmaking van lisdodde. Frank Lenssinck (Veenweide Innovatiecentrum) gaf vele voorbeelden van technische en sociale innovaties. Een geslaagde bijeenkomst!
PBLrapport

 

 

 

 

 

 

zie ook Thema Bodemdaling
Het Groene Hart in beeld, Een uniek veengebied midden in de Randstad , PBL 24-06-2015

1 gedachte over “PBL presenteert schokkend rapport over teloorgang van het veengebied

 1. Stichting Groene Hart Auteur bericht

  Veengebieden vragen keuzes
  De veengebieden in Nederland kampen allemaal met bodemdaling. Met het oog op klimaatverandering moet er nu echt iets gebeuren. Maar wat? Op 24 juni kwamen publieke en private partijen bijeen voor de Collegetour IN HET VEEN om actuele kennis uit te wisselen over bodemdaling en innovaties voor het omgaan met de gevolgen daarvan. Niets doen is in ieder geval geen optie; volgens recente studies is dat het duurst.
  Hoge kosten Verzakking van wegen, paalrot in fundering van woningen, wateroverlast in woonwijken en landbouwgronden; van Friesland tot Zuid-Holland worden ondernemers en bestuurders geconfronteerd met de gevolgen van bodemdaling. De bodem in laagveengebieden daalt gestaag met gemiddeld zo’n centimeter per jaar. Dit brengt hoge kosten met zich mee voor onderhoud aan wegen en rioleringen, voor het waterbeheer en voor maatregelen aan funderingen. Bovendien leidt bodemdaling tot de uitstoot van broeikasgassen. Niet alle veengebieden zijn hetzelfde. Waar is het nodig om iets aan de
  bodemdaling te doen en welke opties zijn er dan? Welke gevolgen zijn er voor de biodiversiteit? Kunnen we anders omgaan met de aanleg en onderhoud van wegen en bebouwing? Is er toekomst voor de melkveehouderij in de veengebieden? En waar dan?
  Zoektocht Bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen staan deze collegeperiode voor keuzes die gemaakt moeten worden. Van bestuurders wordt terecht regie verwacht, tegelijkertijd zijn de problemen te groot om alleen naar de overheid te kijken. De landbouwsector, natuurorganisaties, kenniscentra, bedrijfsleven en de overheid staan samen aan de lat. Collegetour IN HET VEEN zoomt ook in op de lokale verschillen. Daarnaast is er ruimte voor alle partijen om te sparren over de kansen om samen deze bestuurlijke opgaven op te pakken.
  PBL-rapport Er is al veel onderzoek gedaan naar de situatie en mogelijke aanpakken voor bodemdaling. Speciaal voor het Groene Hart heeft het Planbureau voor de Leefomgeving ( PBL) trends en ontwikkelingen in het veengebied sectoroverstijgend in beeld gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen bodemdaling en andere ontwikkelingen. Zo is er een behoefte aan meer woningen in het Groene Hart op korte termijn. Uit demografisch ontwikkelingen blijkt echter dat op de langere termijn voldoende woonruimte vrij komt. Ook is sprake van leegstand. Keuzes hierover moeten in samenhang worden gemaakt. Het Groene Hart in beeld geeft ook inzicht in de kosten van bodemdaling. Hieruit blijkt dat doorgaan op de huidige weg de duurste optie is.

Gesloten voor reacties.