Rijksadviseurs pleiten voor Nieuwe Deal met boeren en tuinders

      Reacties uitgeschakeld voor Rijksadviseurs pleiten voor Nieuwe Deal met boeren en tuinders

De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor een koerswijziging. Het College van Rijksadviseurs stelt in de Panorama Nederland een Nieuwe Deal met de boeren voor. Zij gaan duurzaam produceren, waarbij zij ook betaald krijgen voor natuurbeheer en andere maatschappelijke ­taken. 

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs – Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt – hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

Evenwicht 
Nederland is toe aan een Nieuwe Deal tussen boer en maatschappij om de voedselproductie weer in evenwicht te brengen met andere maatschappelijke belangen en met de natuur. De opbrengsten van de New Deal zijn aanzienlijk: een eerlijk inkomen voor de boeren, schoon water en een schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap, gezond voedsel en uiteindelijk ook een gezonde mens. Bij biodiversiteit gaat het niet alleen om randen langs de akkers en de weilanden, maar ook om biodiversiteit op het boerenland zelf. Zo bouwen we ons maatschappelijk vermogen weer op, in plaats van erop in te teren. 

Vervuiler betaalt, eerlijke prijs voor boeren
Dat betekent dat de overheid strenge randvoorwaarden stelt aan de kwaliteit van water, lucht en bodem volgens het principe: de vervuiler betaalt. Boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten als ze voldoen aan bepaalde eisen voor bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Als boeren maatschappelijke diensten verlenen, zoals de productie van biodiversiteit en zorgen voor een aantrekkelijk landschap met hoge cultuurhistorische waarden, dan staat daar een redelijke vergoeding tegenover. Met een verbreding of sterkere gerichtheid op regionale markten in zijn verdienmodel, verwerft de boer een grotere onafhankelijkheid van de wereldmarkt en de grote inkopers en ontstaan er meer mogelijkheden voor ondernemerschap. 

True costing en true pricing
Subsidieregelingen als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden volledig ingezet om maatschappelijke diensten van boeren te vergoeden. Alle kosten van het produceren van een voedselproduct, ook de verborgen milieukosten, worden doorberekend aan de keten en de consument.

Zie voor meer informatie de pagina’s 34 tot en met 47 van het Panorama Nederland (pdf)  op de site van het College van Rijksadviseurs.

bron: College van Rijksadviseurs, 07/12/18