Stichting WBL boekt succes in strijd tegen uitplaatsingen naar het buitengebied

      Reacties uitgeschakeld voor Stichting WBL boekt succes in strijd tegen uitplaatsingen naar het buitengebied

WimBoestenWe zien bij veel gemeenten dat ze groene stedelijke functies, zoals sportterreinen en maneges, of milieuhinderlijke bedrijven naar het buitengebied willen verplaatsen. Zo komt in de kern weer ruimte beschikbaar om de woonfunctie en de leefomgevingskwaliteit te versterken. De keerzijde hiervan is dat hierdoor steeds stukjes van het open groene hart wordt afgeknabbeld. Soms gaat dit ook ten koste van natuurgebieden waar natuurorganisaties zich juist inzetten voor behoud en beheer van waardevolle natuur.

Provincie Utrecht heeft met de gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater afspraken gemaakt en Ruimtelijke Agenda’s opgesteld om de ambities van gemeenten beter op elkaar af te stemmen. In een aantal van die Ruimtelijke Agenda’s wordt een kernrand-visie ontwikkeld om de mogelijk-heden te verkennen om buiten de rode contouren ontwikkelingen mogelijk te maken.
Zo wil de gemeente Montfoort meer bedrijfs-terreinen in de noordelijke kernrandzone. Naast het project Kop IJsselveld dat inmiddels is gerealiseerd wil de gemeente nog een bedrijfsterrein op de locatie IJsselveld-Noord realiseren. Het is duidelijk dat dit niet zonder visie en afstemming met andere gemeenten kan.
Ook gemeente IJsselstein, die binnen de bestaande rode contouren bijna is volgebouwd, wil blijven groeien en bouwen ondanks de verwachte demografische krimp. Hier zou het uitplaatsen van de sportvelden van Groenvliet naar buiten de rode contour een nieuwe woningbouw-locatie kunnen opleveren.

De Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) is fel tegen deze plannen. Hiermee wordt volgens WBL opnieuw de spade nodeloos in ons schaarse cultuurlandschap gestoken. In IJsselstein betreft dit een bijzonder fraai gebied, met het unieke historische cope-landschap dat mooi begrensd wordt door de Broeksdijk en met IJsselstein Noord, waar nu een mooie overgang is bij de Omloop West met het landelijke gebied ervoor, en met rust voor natuur en recreatie aan de Nedereindse plas. In Montfoort maakte WBL met succes bezwaar tegen verplaatsing van een manege naar het buitengebied van Willeskop, aan de kernrand van Montfoort. De stichting heeft tevens een inspraakreactie ingediend tegen het ontwerp van de “Visie Kernrandzone-West”, die in procedure is gebracht om uitplaatsing mogelijk te maken. Deze reactie heeft ertoe geleid dat in de raad een motie is aangenomen om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Ook de raad vindt het niet aanvaardbaar om een grote bebouwing, zoals een manege, in het landschap te plaatsen. Het college heeft de motie overgenomen en heeft nu de raad voorgesteld om het plan af te wijzen en ook de “Visie Kernrandzone-West” niet vast te stellen. Dat is een mooi en democratisch tot stand gekomen besluit !

Lees meer over “Knabbelen aan de open ruimte” in de Kwaliteitsatlas Groene Hart. .