Stichtingen willen polder Bijleveld duurzaam inrichten  

      Reacties uitgeschakeld voor Stichtingen willen polder Bijleveld duurzaam inrichten  

BijleveldPolder mag geen woonlocatie worden
De polder Bijleveld moet een groene buffer blijven tussen Groot-Utrecht en Woerden. De polder werd ooit aangewezen als glastuinbouwlocatie, later als bedrijventerrein en wordt nu bedreigd door woningbouw-plannen. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer hebben laten onderzoeken hoe de polder een duurzame groene inrichting kan krijgen. Dat onderzoek is actueler dan ooit, licht projectdirecteur Bernt Feis toe. “De druk op de binnenranden van het Groene Hart neemt steeds verder toe. Door de stijgende huizenprijzen in de Randstad wijken veel kopers uit naar gemeenten aan de rand, zoals Stichtse Vecht en Nieuwegein. Om die groei op te vangen heeft Utrecht woningbouw in de omliggende gemeenten nodig”. De stichtingen zijn bang dat m.n. de gemeenten die met krimp te maken hebben overstag gaan en gaan meewerken aan de Randstedelijke bouwprogramma’s. “De polder Bijleveld wordt dan extra bedreigd omdat grote delen van deze polder al zijn opgekocht door projectontwikkelaars”, aldus de stichtingen.

Financiering door Heidemij
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Groene Hart Academie en adviesbureau Praktijk voor Plattelandsontwikkeling; de Koninklijke Nederlandse Heidemij (KNHM) zorgde voor financiering. Uit het onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om de polder Bijleveld een meer recreatieve inrichting te geven, zonder de agrarische hoofdfunctie van de polder tekort te doen. Uit de onderzoeken blijkt dat er vier mogelijkheden zijn om de polder duurzaam in te richten:

  • Nieuw agrarisch inrichtingsplan. Door de uitkoop van één of twee agrarische bedrijven (middels het inzetten van een gebiedsfonds) kan er een nieuw inrichtingsplan worden opgesteld, waarbij één of twee grote extensieve bedrijven met recreatief medegebruik het gezicht van de polder gaan bepalen.
  • Ontwikkeling van landgoederen. Door ontwikkeling van enkele wooneenheden in huidige bebouwingslint (via vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing) en een (zorg)landgoed aan de oostzijde van de polder Bijleveld kunnen gelden vrij worden gemaakt voor landschappelijk-recreatieve inrichting
  • Ontwikkeling van recreatieve routes. Deze routes kunnen worden gecombineerd met het tracé van de geluidswal langs de Rijksweg A12. Er wordt rekening gehouden met twee scenario’s: het wel of niet doortrekken van de geluidswal.
  • Uitbreiding natuurgebied. Ontwikkeling van recreatiemogelijkheden in combinatie met een verbreding van het gebied “Natuur avontuur” aan de westzijde van de polder Bijleveld.

Gebiedsfonds provincie en gemeente nodig
Overigens heeft een nieuwe gebiedsinrichting alleen kans van slagen als de individuele bewoners van de polder bereid zijn om hieraan mee te werken en daarbij bereid zijn om gezamenlijk tot een herinrichting te komen. Dit vraagt om maatwerkoplossingen op kavelniveau die vanuit de inwoners moeten komen. De stichtingen kunnen helpen om hiervoor draagvlak te realiseren, bijvoorbeeld door werksessies met bereidwillige inwoners/initiatiefnemers. Een andere randvoorwaarde is dat de provincie Utrecht en de gemeente Woerden een gebiedsfonds gaan vormen om duurzame inrichting mogelijk te maken. In de Ruimtelijke Agenda Woerden van 27 februari 2014 maakten de gemeente Woerden en provincie Utrecht afspraken over een duurzame groene inrichting van de polders Breeveld, Haanwijk en Bijleveld, op zoek naar groene ontwikkeling, alsmede het opstellen van een stappenplan en een structuurvisie voor de drie polders. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer willen dat provincie en gemeente zich aan hun woord houden. Want alleen door zo’n duurzame inrichting van de drie polders kan worden voorkomen dat de\e polder in de toekomst ten prooi valt aan woon- of bedrijfsbebouwing t.b.v. de agglomeratie Utrecht.

Onderzoeken:
– Onderzoek polder Bijleveld (Groene Hart Academie en Praktijk in Platteland)
– Alternatief ontwerp van de geluidswal langs de A 12 (SGH)
– Onderzoek vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (SGH)
De onderzoeken kunnen worden aangevraagd bij SGH, door te mailen naar contact@groenehart.info.

 

– zie kwaliteitsopgave  Polder Bijleveld, Woerden