Verzilting van bodem en water neemt toe

      Reacties uitgeschakeld voor Verzilting van bodem en water neemt toe

De verzilting van de bodem en het water in het westen van Nederland neemt toe. Dat komt door de extreme droogte en de zeer lage waterstand op de grote rivieren. Verzilting is een groot probleem voor boeren en schadelijk voor natuur en landschap. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling en het Management Team Watertekorten is bijeen gekomen om de situatie te bespreken. Diverse maatregelen zijn getroffen om de verzilting tegen te gaan, bv. door water via een andere route aan te voeren en door afdammen van waterwegen.

Op een aantal locaties in Nederland is sprake van verzilting. In de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal, de Hollandsche IJssel en de Lek is sprake van verhoogde chloridegehalten. Om de verhoogde gehalten bij Diemen tegen te gaan en extra water aan te voeren naar west Nederland, laat Rijkswaterstaat bij de Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede continu extra water in. Ook is op het Amsterdam-Rijnkanaal een bellenscherm geplaatst tegen de verzilting en is het schutregime bij IJmuiden aangepast. Om de verzilting in de Rijn-Maasmonding tegen te gaan is de afvoer over stuw Hagestein opgevoerd om via de Lek extra tegendruk te creëren om het indringen van zout bij de monding Lek en Hollandsche IJssel te beperken. Daarnaast is de inlaat van het Volkerak- Zoommeer via de Volkerak-sluizen tijdelijk gestaakt en is de uitvoer via de zoutriolen bij de Haringvlietsluizen beperkt.

De regen van deze week is slechts een druppel op de gloeiende plaat. De effecten van de droogte blijven in heel Nederland toenemen. Momenteel is er nog steeds sprake van een landelijk watertekort. De vraag naar water is groter dan het aanbod. Doordat de kans op regen de komende week groter is, stijgt het watertekort minder hard dan afgelopen weken. Naar schatting zijn er 2 tot 3 normale, regenachtige maanden nodig om het watertekort weg te werken. De dalende waterstanden in de rivieren zorgen er lokaal voor dat gemalen stil komen te vallen. Waterschappen zetten op die plekken noodpompen in om het water uit de rivieren toch nog naar de sloten te krijgen. De waterkwaliteit verslechtert door de droogte en de hoge watertemperatuur. Op meer dan 150 locaties is inmiddels blauwalg aangetroffen.

Rijnland neemt extra maatregelen om verzilting te beperken

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt extra maatregelen om de verdere verzilting in het verzorgingsgebied zoveel mogelijk te beperken. Door water via een andere route aan te voeren kan het hoogheemraadschap de Greenport Boskoop voorzien van een betere waterkwaliteit. Een tweede maatregel is het afdammen van de Leidsevaart in Heemstede. Daarmee wordt voorkomen dat het zoutgehalte van het water in de Bollenstreek oploopt. Als gevolg hiervan is de doorgaande recreatievaart op de Leidsevaart vanaf vrijdag 10 augustus – 6.00 uur voorlopig niet meer mogelijk.

Zie voor meer informatie de Droogtemonitor van 9 augustus 2018 op de website van de Unie van Waterschappen.
bron: Unie van Waterschappen, 09/08/18