Woerden, Defensie-eiland en Singelplan

      Reacties uitgeschakeld voor Woerden, Defensie-eiland en Singelplan

WoerdenDefensieEilandIn Woerden herleeft de Oude Hollandse Waterlinie. De gemeente voert twee ambitieuze projecten uit waardoor de eeuwenoude vestingwerken beter herkenbaar worden:
– de ontwikkeling van het Defensie-eiland,
– de realisatie van het Singelplan.
Door deze plannen wordt niet alleen de monumentale binnenstad versterkt, maar worden ook historische structuren beter herkenbaar en beleefbaar worden.

Defensie-eiland.
Het afgelopen jaar werd er al flink gebouwd op het Defensie-eiland. De eerste woningen worden binnenkort opgeleverd. Dit jaar wordt de woontoren Citadel op de noordelijke hoek van het eiland en de overige woningen gebouwd.

Singelplan.
De vestingstad Woerden wordt geheel omgeven door de Singel, aangelegd in de periode van de Oude Hollandse Waterlinie. De gemeente Woerden wil de historische tijdslagen van de Singel leesbaar en beleefbaar houden voor de toekomst. Op basis van in 2014 verricht onderzoek start Woerden dit jaar met een renovatie, waardoor de cultuurhistorische waarden versterkt worden.

– – – –

Het resultaat van het onderzoek is gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op de renovatie van de Singel. Deze visie geeft richting aan het versterken van de cultuurhistorische waarde van het voormalige vestingwerk.
Dit jaar begint de gemeente Woerden met de aanpassingen aan de beschoeiingen en verbeteringen om de bastions langs de Singel beter zichtbaar te maken. Wat betreft de oeverlijnen en beschoeiing is het streven om deze zo veel mogelijk in de oorspronkelijke opzet terug te brengen. Trefwoorden hierbij zijn laag en groen
Ter hoogte van Hogewal/Torenwal brengt de gemeente de escarpes, voorzien van een wandelpad, weer terug aan de voet van de bastions.
Ook de resten van de inundatiesluis (ter hoogte van het Defensie-eiland en Oostdam) vragen om behoud voor de toekomst.
De historische laanstructuren langs de Singel worden in het zuidwestelijke deel weer gecompleteerd. In het noordoostelijke deel van de Singel ligt het accent op meer landschappelijke boomstructuren, uitgezonderd het Exercitieveld, dat wordt omzoomd door een dubbele bomenrij.

Door het creëren van een nieuwe wandelroute langs de onderzijde van de bastions, na het terugbrengen van de escarpes, kunnen wandelaars de historie van de vesting Woerden nog beter ervaren.

Ook het recreatief vaargebruik van de Singel is een punt van aandacht. Zo wordt voorgesteld om een lage onderdoorgang bij de Oostdam in de buitensingel te maken. Samen met de op te heffen dam bij het Defensie-eiland kunnen kano’s en kleine motorbootjes dan de gehele Singel bevaren. Verder zijn er ideeën om het interessante vaargebied rond het landgoed Bredius, de camping en de begraafplaats door de aanleg van een kano overdraagplaats en twee strategische bruggen te ontsluiten. En tenslotte staat ook een botenhelling aan de Oudelandseweg in de plannen.

Om het zicht over de Singel vrijer en daardoor de beleving en kwaliteit te verbeteren, is besloten de ligplaatsen voor pleziervaartuigen te clusteren op enkele plaatsen. Het aanmeren kan op termijn alleen in langs richting van de oever plaatsvinden, binnen de hiertoe aangewezen zones. De ligplaatsen worden op basis van dit principe in het zuidwestelijke deel van de Singel uitgebreid. In het noordoostelijke deel blijft de huidige aanleglocatie gehandhaafd en is geen uitbreiding voorzien.

De nieuwe aan te leggen vissteigers krijgen een historische knipoog door ze precies op de locatie van verdwenen hoekpunten van bastions te leggen. Daarmee wordt een relatie gelegd tussen de oude vestingstad Woerden en het Woerden van 2015.