Bodem & water

In fysieke zijn vraagstukken rond waterhuishouding, bodemdaling en CO₂ prominent(er) op de agenda gekomen. Was in het verleden de aandacht vooral gericht op peilregulering, waterafvoer en dijkbescherming. Door klimaatverandering wordt ook het Groene Hart geconfronteerd met wateroverlast of watertekort, overstromingen en verdroging. Tezamen met de continu verdergaande bodemdaling vraagt dit om herbezinning op grondgebruik, biodiversiteit, introductie van nieuwe productievormen en teelten en remming van de bodemdaling. We vinden dat ruimte moet worden geboden aan innovaties die bodemdaling tegengaan.

In het ontwerp-klimaatakkoord is een paragraaf opgenomen over het terugdringen van CO₂-uitstoot door veenweidegebieden, met als titel: ‘Lerende en gedragen veranderingen in monumentale gebieden’. Met kennis uit pilots, bij voldoende verwachte winst voor klimaat en tegengaan bodemdaling, worden maatregelen naar het gehele veengebied uitgerold in de periode 2021-2030. De inzet is toe te werken naar veenweidegebieden die goede mogelijkheden bieden om duurzaam te kunnen wonen, werken, recreëren en leven in veenweidegebied waar Nederland trots op is qua biodiversiteit en landschap.