Groene Ruggengraat

Archief:   het groene hart-icoon Groene Ruggengraat is niet meer
GroeneRuggengraatIn 1990 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het ruimtelijk beleid opgenomen om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen en soorten voor de lange termijn te behouden. De Groene Ruggengraat is één van de twaalf robuuste verbindingen die gepland waren als onderdeel van de EHS. De Groene Ruggengraat maakt onderdeel uit van de belangrijkste robuuste verbinding voor waterrijke natuur in Nederland. De Groene Ruggengraat verbind de Biesbosch met het Gooimeer en is onderdeel van de ‘Natte As’. In Noord-Holland splitst de verbindingszone naar het westen en oosten. De westtak (Waterlandtak) loopt via de verbindingszone het IJ over in de verbindingszone Kust tot Kust. De oosttak loopt over het IJmeer/Gooimeer via Flevoland en Overijssel verder richting noord-oost.

Het belang van de Groene Ruggengraat als robuuste verbindingszone wordt door verschillende partijen onderschreven. Stuurgroep Groene Hart heeft de Groene Ruggengraat opgenomen als een van de tien icoonprojecten in het Uitvoeringsprogramma 2007-2013. Als aanvulling op afspraken die in 2007 zijn gemaakt wordt op 29 oktober 2009 door minister Verburg en gedeputeerde Krol het Randstad Urgentproject “Groene Ruggengraat” ondertekend met als doel het versnellen van de realisatie van de Groene Ruggengraat in het Groene Hart, zodat deze in 2018 echt af is.

Binnen het beleid van de afgelopen opeen volgende kabinetten is er veel veranderd in het Nederlandse Natuurbeleid. In 2010 heeft de regering bezuinigingsmaatregelen genomen op het natuurbeleid. Op 20 september 2011 hebben Rijk en provincies een onderhandelingsakkoord gesloten over decentralisatie van het natuurbeleid. Vanaf 2014 is de provincie verantwoordelijk voor het natuurbeleid.

In de structuurvisie van de Provincie Zuid-Holland stelt de Provincie tot doel dat   ‘In 2040 is de Ecologische Hoofdstructuur voltooid en duurzaam ingericht. Het systeem heeft dankzij samenhang en omvang de ecologische veerkracht en het herstelvermogen die nodig zijn. Er is rekening gehouden met veranderingen in het watersysteem en de klimaatverandering.’ (Structuurvisie Zuid-Holland)

Met het nieuwe beleid wordt er gevreesd voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de Groene Ruggengraat. Naast een decentralisatie van het natuurbeleid maakt Randstad Urgent Nieuwsflits 26 van mei 2010 melding van een Handreiking ‘Recreatie in de Groene Ruggengraat’. Daarmee kunnen de gebiedscommissies aan de slag om bij het realiseren van de gebiedsopgaven ook de recreatiebelangen op een adequate manier mee te nemen.
Op 23 februari 2012 heeft Natuurmonumenten een stevig pleidooi gehouden voor het behoud van de Groene Ruggengraat (schrappen-groene-ruggengraat-strijdig-met-europese-regelgeving)

In de gezamenlijke brief van De Natuur en Milieufederatie, de Verenigning Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap op 23 augustus 2013 wordt vermeld dat ca. 3500 ha, meer dan de helft van de restant opgave voor de EHS in de Provincie Zuid-Holland geschrapt wordt. Het resultaat een onvoldoende robuust natuurnetwerk waarin het behalen van de Europese natuurdoelen onder druk komt te staan. Als positief wordt beschouwt dat de provincie zich uitspreekt dat voor 2027 de herijkte EHS gerealiseerd wordt. Benadrukt wordt dat de realisatie van robuuste verbindingen zoals de verbinding tussen Nieuwkoopse naar Reeuwijkse Plassen als een van de belangrijkste gewaardeerd wordt en zodanig geprioriteerd (Zienswijze NMZH, NaMo,SBB, ZHL).

Met de ontwikkelingen en bezuinigingsopgaven is het oorspronkelijke ontwerp van de Groene Ruggengraat komen te vervallen. De verdere ontwikkeling van het natuurbeleid gedecentraliseerd worden naar de Provincie in de rol van faciliterende organisatie. Tevens zal de natuur meer en meer worden verweven met andere ruimtelijke functies als recreatie en waterberging. Het uiteindelijke resultaat zal daardoor afhangen van de samenwerking tussen provincie, gebiedspartners en particulieren. De vraag hierbij is welke impact dit zal hebben voor de samenhang en kwaliteit van de Groene Ruggengraat als onderdeel van de Natte As.

 

Documenten

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *