N207 -corridor

Gebiedsgemeenten:  Waddinxveen, Alphen aan de Rijn, Gouda       /  Kwaliteitskaart    /   Atlaskaart

N207 corridor

N207westDe huidige provinciale weg N207 loopt tussen Gouda en Alphen langs de oostoever van de Gouwe. Om de Greenport Boskoop beter bereikbaar te maken wil men aan beide zijden van de Gouwe de ontsluitingsstructuur op orde brengen en beter aansluiten aan de N11 en A12.
De oostelijke rondweg (5) van Boskoop is in 2014 grotendeels al opgeleverd. (klik voor vergroting)
Voor de westzijde van de Gouwe zijn de plannen nog in ontwikkeling. Momenteel wordt tussen de A20 en de A12 bij Gouda de Moordrechtbaan (1) aangelegd. Tussen de A12 en de Hoogeveenseweg is de Bentwoudlaan (2) langs het toekomstige Bentwoud en PCT-terrein in onderzoek (corridorstudie N207). Daarbij wordt tevens onderzocht hoe deze verder verbonden kan worden met de N11.
Verder is er behoefte aan een snellere oost-west verbinding over de Gouwe, waardoor de bestaande passages kunnen worden verluwd. Deze extra verbinding moet – volgens het Gebiedsprofiel Greenport Boskoop –  opgepakt worden als integrale gebiedsopgave waarbij bestaande kwaliteiten, zoals het Gouwebos, worden ontzien.
De huidige oost-west verbinding is gaan knellen als gevolg van toegenomen containerscheepvaart sinds de aanleg van de overslagterminal bij Alphen aan de Rijn.

In 2014  is de corridorstudie N207 nog verder uitgebreid en wordt ook in Alphen vanaf de A12 gezocht naar nieuwe ontsluitingsroutes (varianten 3a t/m 3c) voor Boskoop-West.
Rond de geplande aanleg van de Maximabrug (4) over de Rijn wordt eveneens onderzoek gedaan naar nieuwe aansluitingsmogelijkheden. <<zie Maximabrug, Alphen>>

De raad van Alphen aan den Rijn heeft op 30 oktober 2014 de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de N207 Zuid vastgesteld. In de NRD staat precies wat de provincie en gemeenten in de MER-studie gaan onderzoeken. MER staat voor Milieueffectrapportage.

Gemeente Waddinxveen maakte op 15 september 2015 de Nota van beantwoording randweg Waddinxveen openbaar.  (deel 2 van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau). De Randweg Waddinxveen bestaat uit de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan. De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg van de Vredenburghlaan en Bentwoudlaan. De gemeente Waddinxveen is verantwoordelijk voor de aanleg van de Verlengde Beethovenlaan.

Gemeente Waddinxveen heeft een bestemmingsplan opgesteld voor het Bentwoud, waarin voor het tracé Bentwoudlaan-N207 een ‘vrijwaringszone weg’ is opgenomen. (zie ook kwaliteitsopgaven Bentwoud)

Op 11 november 2015 maakt de provincie bekend dat het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland en de colleges van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen kiezen voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste maatregel voor een meer robuuste infrastructuur in de regio. Daarnaast is afgesproken onderzoek te doen naar regiobrede maatregelen voor de langere termijn.

Op 7 januari 2016 bracht  B&W van Alphen een voorstel in de raad voor het doortrekken van de weg (De Roemer) naar de Burgemeester Smitweg. Deze is bedoeld als alternatief voor de Parklaan, die voor vrachtverkeer niet meer toegankelijk is. Verzekerd is dat dit geen opmaat wordt voor het doortrekken van de weg naar de N11.

 

Tweede fase in de Planstudie N207 Zuid
In april 2016  hebben Gedeputeerde Staten en de colleges van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen  de Verlengde Bentwoudlaan als voorkeursalternatief vastgesteld voor de verkeersdrukte in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen. Met dit besluit start de tweede fase in de Planstudie N207 Zuid. Het zoeken naar mogelijkheden om de knelpunten in Hazerswoude-Dorp te verminderen en de uitwerking van de Verlengde Bentwoudlaan, zijn onderdeel van fase 2 van de Planstudie N207 Zuid. Deze tweede fase eindigt met het vaststellen van een uitvoeringsbesluit door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in afstemming met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. Dat is naar verwachting medio 2017. Begin 2017 worden de uitkomsten van het ontwerpproces breed teruggekoppeld.

Colleges stellen Voorkeursvarianten Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen N209 Hazerswoude-Dorp vast  5 september 2017
De colleges van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen hebben ingestemd met het uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid fase 2. Hiermee zijn de voorkeursvarianten voor de uitwerking van de Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp vastgesteld en zullen deze in samenhang worden gerealiseerd. Bovenop de totaal begrote €34 miljoen wordt voor het maatregelenpakket voor de N209 Hazerswoude-Dorp €5 miljoen extra gereserveerd. Er komt een nieuwe lokale noord-oost verbinding in Hazerswoude-Dorp. Verder moet er een nieuwe verbinding komen aan de westzijde van Hazerswoude-Dorp naar de N209.

 

Voorgestelde rotondes bij Hazerswoude met mogelijk nieuwe wegaansluitingen

De gemeenteraad van Waddinxveen stemt met één stem verschil voor Verlengde Bentwoudlaan (11 oktober 2017).

Provincie trapt op de rem bij verkeersplan Boskoop  (31 jan.2018)
De provincie Zuid-Holland heeft het besluit over het verkeersplan regio Boskoop uitgesteld. Veelgenoemd argument: er is te weinig steun voor in de regio.
zie ook Meerderheid verlengde Bentwoudlaan als sneeuw zon verdwenen

Aquaduct in de Gouwe beter voor het verkeer én goedkoper’ (7 april 2018)
Een aquaduct in de Gouwe bij Boskoop kan weleens een betere oplossing zijn voor de verkeersproblemen in de regio dan de Verlengde Bentwoudlaan bij Waddinxveen. Die is wellicht zelfs overbodig. Die boodschap hebben vier belangengroepen per brief bij Provinciale Staten van Zuid-Holland en de gemeente Alphen op tafel gelegd.
Het gaat om de Vrienden van het Bentwoud, Landelijk Waddinxveen, Weidelanden in Hazerswoude en Natuurbehoud Groenpoort.

 

 Reacties-Samenvatting

Bewoners en ondernemers Rietveldsepad maken bezwaar wegens aantasting Zaans Rietveld,
Ook buurtschap De Loete en IVN maken bezwaar.
GroenLinks heeft 4 alternatieven aangeboden en is een petitie gestart.
Stichting Groene Hart wijst op ontstaan van nieuwe snelweg
Gemeente Alphen aan den Rijn gaat de Maxima-brug over de Rijn aanleggen. (inmiddels gerealiseerd)

 

Organisaties

Documenten

 

zie ook kwaliteitsopgave Maximabrug en kwaliteitsopgave Bentwoud
lees verder: Bezoek Zaans Rietveld hoogtepunt Kwaliteitstournee
en het video-verslag daarvan.

NIEUW (2019) De oplossing van het Molenberaad

Reacties

Bewoners en ondernemers van het Rietveldsepad wijzen de 2- en 3-varianten in hun brief ten stelligste af. Een prachtig recreatie- en natuurgebied, het Zaans Rietveld, wordt bedreigd. Het natuurgebied maakt tevens deel uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur.

zie ook citaat Structuurvisie Buitengebied over Zaans Rietveld: “Verkeersontsluiting is kwetsbaar dus uitsluitend functies die zich richten op fi ets- en wandelrecreatie. Afwikkeling autoverkeer kan uitsluitend via Rietveldsepad. Ontwikkelingen zijn hier in principe verkeersluw vanwege de geringe wegcapaciteit en het belang van de weg voor recreatie.” “Het buitengebied omvat een klein natuurgebied bij Hoeve Dwarsveld in het Zaanse Rietveld (38 ha). “

Volgens de SGH geeft deze beschrijving met illustratie kort weer welke inbreuk de plannen zullen hebben op het landschappelijke en rustieke karakter van dit deel van het groene hart. Gewezen wordt op de aansluitende plannen die Alphen ontwikkelt rond de Maximabrug. Het schrikbeeld dat deze plannen zich verder ontwikkelen tot een nieuwe snelweg Rotterdam-Schiphol, de A3, komt dan erg dichtbij.
Bij het Gouwebos tekent zich een nieuwe verbinding af tussen de oostelijke en de westelijke tak van de rondwegen rond Boskoop, ondanks het advies om deze kwaliteit te ontzien.

Ook IVN/Alphen a/d Rijn en Buurtschap de Loete nemen aan de discussie deel.

Groen-Links Alphen aan den Rijn komt met vier alternatieven en organiseert in januari 2015 een bijeenkomst en start een petitie: “Houd het Groene Hart groen zonder wegen

NB. Alphen heeft gekozen voor het aanleggen van een verbrede variant van de Maximabrug over de Rijn in de Gneppolder met mogelijke verbindingen naar de N207 als nieuwe rondweg rond Alphen;zie ook kwaliteitsopgave Maximabrug.

 

7 gedachten over “N207 -corridor

 1. Bewoners en ondernemers van het Rietveldsepad

  Alphen aan den Rijn, 24 februari 2014
  Geachte dames, heren,
  Via de website van de provincie Zuid-Holland en een aantal voorlichtingsbijeenkomsten zijn
  wij, als bewoners van het Rietveldsepad in Alphen aan den Rijn, op de hoogte gebracht over
  de voorkeursvarianten planstudie N207 Zuid.
  Uit deze informatie begrijpen wij dat er een aantal voorkeursvarianten staan ingetekend door
  onze directe woon- en leefomgeving. Het betreft hier de genoemde varianten 3a, 3aII en 3c.
  Deze varianten worden genoemd als mogelijkheden om een verbinding te creëren van de
  Greenport Boskoop West naar de N11.
  Als bewoners en ondernemers aan het Rietveldsepad willen wij u laten weten dat wij de
  genoemde varianten 3a, 3aII en 3c ten stelligste afwijzen.
  De unieke grondslag, die Boskoop wereldfaam heeft gegeven, is nu de achilleshiel geworden.
  Nog maar 10% van de teelt in Boskoop bestaat uit vollegrondsteelt. Het is economisch gezien
  bijna onmogelijk om op de zachte Boskoopse grond concurrerend te kunnen produceren als
  het gaat om potcultuur. Dit kan niet anders dan leiden tot minder werkverkeer. De huidige
  stand van zaken (veel bedrijven staan te koop) lijkt dat te bevestigen. Bedrijven rond het ITCterrein hebben wel perspectieven. De sector zou daarom gebaat zijn bij vergaande concentratie van bedrijven rond het ITC-terrein, waar de harde ondergrond en goede logistiek op de lange termijn een goede basis biedt voor een concurrerende en florerende Greenport. Vanaf deze locatie is er nu al een goede ontsluiting via de Gemeneweg, na realisatie van de varianten 1a en 2d is de ontsluiting optimaal. Boskoop-Oost heeft al zijn goede ontsluiting via de N207 richting N11 en A12.
  Veel bedrijven willen de overstap naar het ITC graag maken maar door de hoge vraagprijs is dit voor hen op dit moment niet haalbaar. Om de Greenport optimaal te benutten en de positie van de Boskoopse sierteelt-sector te verstevigen, zou het dan niet verstandiger zijn om het geld dat nodig is voor variant 3 te investeren in kwekers die naar het ITC-terrein willen? En daarmee de sierteeltsector een positieve impuls te geven? In plaats van geld te steken in een ontsluiting die niet bijdraagt aan de oplossing van het probleem.
  De leefbaarheid in Boskoop is een ander punt. De kern van het probleem is de Hefbrug, hierdoor ontstaan files voor het dagelijkse oost-west verkeer en vice versa. Echt oplosbaar is dit alleen met een aquaduct. Echter wanneer varianten 1 en 2 gerealiseerd zijn, zal een groot gedeelte van dit verkeer via deze varianten wegstromen. Een extra ontsluiting door het Zaanse Rietveld is een omweg van zo’n 15 km en qua tijd en geld dus totaal onlogisch. Zou er daarnaast niet gekeken kunnen worden naar andere oplossingen zoals een soort “buienradar voor containerschepen” en regels die voorschrijven dat pleziervaart op de Gouwe alleen mogelijk is met gestreken mast?
  Deze maatregelen in combinatie met de verwachting dat het werkverkeer af zal nemen en een groot deel van het overige verkeer via de andere varianten zijn weg kiest, doet bij ons sterk de vraag rijzen wat de noodzaak van variant 3 dan nog is. Vanuit onze visie zou de realisatie van de varianten 1 en 2 alleen al voldoende mobiliteit creëren.

  Helemaal onverteerbaar zou het zijn als één van de varianten 3 alleen maar nodig zou zijn om variant 2a te kunnen realiseren.
  Het zou een enorme aderlating zijn om een groot gedeelte van een prachtig stuk recreatie- en natuurgebied aan duizenden bewoners van Alphen a/d Rijn te ontnemen. Vele structuurvisies en gebiedsplannen schetsen het Zaans Rietveld als “achtertuin” voor de bewoners van Kerk en Zanen. Waarin ruimte is voor recreatie, natuur en agro-ondernemers. Dit natuurgebied maakt deel uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur en vormt een belangrijke ecologische verbinding met andere waterrijke gebieden in de regio. De natuur bestaat uit nat en bloemrijk grasland, sloten, rietland en langs de randen opgaande beplanting. Het gebied biedt een plek aan verschillende diersoorten, zoals libellen, waterspitsmuizen en weidevogels. Het Zaanse Rietveld is goed toegankelijk via een fiets-en wandelpad en wordt dagelijks door vele natuurliefhebbers en recreanten bezocht.
  Het aansluitende Bedelaarsbos en Spijkerboorsekade zijn gebieden met een zeer hoge cultuurhistorische waarde, unieke plekjes waar nog rust en stilte heerst. Deze unieke gebieden moeten behouden blijven voor ons en de vele recreanten die er dagelijks genieten. Dit alles opofferen zou desastreus zijn!
  Wij vragen u om onze visie en argumenten serieus te nemen en nodigen u derhalve van harte uit om persoonlijk te komen voelen, luisteren en zien hoe mooi het Zaanse Rietveld nu is.
  En ons te helpen om er samen met ons alles aan te doen om dit unieke restant van deze ooit zo mooie polder te behouden.

  Met vriendelijke groet,
  Bewoners en ondernemers van het Rietveldsepad / De Gouwe

 2. Stichting Groene Hart

  Gemeenten willen Wilders’ A3 stilletjes aanleggen (20 Juni 2012)
  De aanleg van de snelweg A3 dwars door het Groene Hart, die vorig jaar nog een kwinkslag van de PVV leek, lijkt nu stilletjes te worden aangelegd. Een andere verklaring is er niet voor de wens van Alphen om de Maximabrug als 4-baans brug over de Rijn aan te leggen. De Maximabrug als spil in de A3. Voor de ontsluiting van het industrieterrein Hogewaard kan een kleinere, goedkopere brug volstaan. Daarvoor is het nu bedachte monstrum niet nodig. Maar Alphen ziet deze brug als opstap naar de aanleg van een westelijke rondweg door de nog onaangetaste Gnephoekpolder, een toekomstige bouwlocatie. Deze rondweg takt via de N207 aan op de A4 naar Schiphol en Amsterdam. In zuidelijke richting hebben ook Boskoop en Waddinxveen plannen voor een westelijke rondweg. Zo ligt de route naar de A12 en via de aanleg van de Moordrechtboog op de A20 naar Rotterdam open.
  Wat Geert Wilders niet voor elkaar kreeg, lijkt dus nu toch te gebeuren door de ambities van een aantal groeigemeenten: de aanleg dwars door het Groene hart van een snelle verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam.

  Knelpunt
  Een knelpunt vormt nog de passage van Hazerswoude-dorp. Hier liggen nog prachtige stukjes natuur, zoals Spookverlaat, het Rietveld (klein Giethoorn), de Compierekade (ZHL), Loete en de Roemer…
  Maar ook dit varkentje zal wel worden gewassen. Juist vandaag hebben Gedeputeerde Staten (GS) minister Spies van Binnenlandse Zaken het herindelingsadvies tot vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude aangeboden. GS adviseren positief over deze vrijwillige samenvoeging. Rijnwoude wordt dus ingelijfd bij Groot Alphen en daarmee wordt de toekomst van deze natuurgebieden onzeker. (https://www.groenehart.info/node/320)

 3. Groen-Links Alphen aan den Rijn

  Concrete plannen en de alternatieven van GroenLinks

  1. Een nieuwe weg langs Waddinxveen en Boskoop
  Om de N207 tussen Alphen en Gouda te ontlasten en de bereikbaarheid van de boomkwekerijen en het ITC te verbeteren. Deze weg zou een hele punt van het Bentwoud afsnijden. Dat terwijl het Bentwoud juist een groene oase moet zijn in een gebied vol kassen, handel en industrie. Slecht idee!

  Ons idee: Verbeter de veiligheid op de Hoogeveenseweg en verbiedt het doorgaande vrachtverkeer door Boskoop en Waddinxveen.

  2. Een rondweg om Hazerswoude dorp
  Om de doorstroming van het verkeer op de N209 te verbeteren. Er is net voor honderden miljoenen een verbreding van de A12 en A4 gemaakt (met een superaansluiting bij Bleiswijk en een enorm aquaduct onder de Rijn bij Leiden) en nu moet het verkeer ook nog supersnel dwars door de polder. En als het niet met een rondweg kan, dan maar dwars door het dorp met een open tunnelbak. Slecht idee!

  Ons idee: Maak óf een echte tunnel, smal en met een maximale snelheid van 50 km/u, waardoor deze veel goedkoper kan worden aangelegd, óf maak een paar extra rotondes in de Gemeneweg, knap de kruising met de Dorpsstraat op en doe de komende 10 jaar verder niets.

  3. Een weg door het Zaanse Rietveld met een aansluiting op de N11 bij Alphen
  Om Boskoop west beter te ontsluiten. Alweer zo’n bizar plan. Dit gaat ten koste van de mensen die daar wonen en van prachtig open landschap. Daarnaast is de bereikbaarheid van het boomkweek- en sierteeltgebied niet gebaat bij het altijd en overal kunnen rijden van zwaar vrachtverkeer. Er zijn betere en milieuvriendelijke oplossingen. Slecht idee!

  Ons idee: Met het oprichten van distributiecentra aan de oost- en westkant van de Gouwe kan veel transport met kleine (elektrische) voertuigen worden verzorgd. Dat is milieuvriendelijker en efficiënter, en boven hoeven dan niet alle kleinschalige bestaande wegen verbreed te worden. De overheid kan de boomkwekers financieel ondersteunen bij het oppakken van deze nieuwe methode. Dit geld zal anders in troosteloos asfalt worden gestoken.

  4. Een westelijke rondweg om Alphen aan den Rijn
  Om het doorgaande verkeer uit het centrum van Alphen te halen. De eerste schakel wordt al aangelegd met de nieuwe Maximabrug. Nu al worden echter ook de plannen voor een rondweg voorbereid. De Maximabrug zal een vergissing blijken, die had veel smaller en lager gekund. Maar de gedachte dat de bevolking van Alphen gebaat is bij een nieuwe rondweg is absurd en wederom gebaseerd op verouderde groeivoorspellingen. Absoluut een slecht idee!

  Ons idee: verbeter met kleine maatregelen de oostelijke rondweg (N207) en stel een milieuzone (zonder vrachtverkeer) in het centrum in. Eén goede doorgaande route om Alphen is meer dan genoeg.

 4. GroenLinks Alphen aan den Rijn

  GroenLinks Alphen aan den Rijn is een petitie gestart:
  Houd het Groene Hart GROEN zonder nieuwe wegen!
  Wij, belangengroepen, organisaties, partijen en personen die het Groene Hart een warm hart toedragen, spreken ons uit vóór een duurzame visie op het Groene Hart en tegen de aanleg van nieuwe wegen in het Groene Hart.

  Wij vinden dat onze prachtige polders met hun unieke natuur- en cultuurlandschap behouden moeten blijven. Met het oog op bescherming van kwetsbare natuur en bijvoorbeeld het bijzondere copelandschap, maar ook met het oog op de oase van rust en ruimte die het Groene Hart biedt aan bewoners, recreanten en toeristen.

  Helaas worden er plannen gemaakt om steeds maar nieuwe wegen door het polderlandschap aan te leggen. Als het aan onze bestuurders ligt komen er nieuwe wegen door de volgende gebieden:
  – Zaanse Rietveld
  – Boterpolder
  – Bentwoud
  – Katjespolder
  – Gnephoekpolder
  – Vrouwgeestpolder
  – Vierambachtspolder

  Dit zou nodig zijn voor de verbetering van de bereikbaarheid. Het is tijd om ons te realiseren dat de denkwijze van het aanleggen van nieuwe wegen geen oplossing is. De groeivoorspellingen voor economie, demografie en mobiliteit zijn achterhaald en niet realistisch.

  De aanleg van nieuwe wegen in het Groene Hart leidt slechts tot het aantrekken van meer (sluip)verkeer, met als gevolg: vervuiling van de lucht en vernietiging van de laatste delen van het Groene Hart.
  Willen we de bereikbaarheid optimaliseren mét behoud van de waarden van het Groene Hart, dan zullen we slimmere oplossingen moeten bedenken waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

  Voorbeelden van alternatieven voor nieuwe wegen zijn: het toepassen van extra rotondes, snelheidsverlaging, en het gebruiken van distributiecentra om transport efficiënter te organiseren. Wij willen inzetten op het benutten van de bestaande doorgaande routes door ons gebied, en niet op de aanleg van steeds maar nieuwe routes. Om het doorgaande vrachtverkeer uit de centra te halen willen wij milieuzones instellen.

  Daarom bundelen wij de krachten van personen en organisaties die het Groene Hart een warm hart toedragen. Vóór duurzame oplossingen en daarom tégen wanstaltige en overbodige plannen die onze polders vernietigen.

 5. Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen

  Buurtvereniging vindt nieuwe randweg geen optie
  In Waddinxveen is grote weerstand tegen de aanleg van de westelijke randweg van de A12 naar Boskoop, die bestaat uit de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan.
  De Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen vindt dat de drie wegen geen oplossing zijn voor de verkeersknelpunten in Waddinxveen en Boskoop. Ze trekken veel extra verkeer aan en zullen de verkeersdrukte maar iets verschuiven, aldus penningmeester René Brunklaus.
  ,,Door de aanleg zal de totale verkeersintensiteit aan de westkant van Waddinxveen 16 procent toenemen”, verwacht hij. Volgens de vereniging worden de wegen aangelegd als een nieuwe verbinding tussen Rotterdam-Oost en Schiphol/Amsterdam.
  ,,Nieuwe bewoners worden gelokt met ‘woondromen’ om ze daarna op te zadelen met geluidsoverlast. Door de overwegend westelijke wind zal de vervuilde lucht voortdurend over Waddinxveen worden verspreid”, aldus René Brunklaus.

  bron: AD Groene Hart, Geplaatst 30 jun. 2016

 6. Provincie Zuid-Holland

  N207 Zuid:
  uitwerking Verlengde Bentwoudlaan en maatregel Hazerswoude-Dorp

  Gepubliceerd op 5 december 2016

  Het ontwerp van de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan in Boskoop wordt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn verder uitgewerkt. Parallel hieraan wordt onderzocht hoe de verkeers- en leefbaarheidssituatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp op korte termijn kan worden verbeterd. Medio 2017 vindt besluitvorming over deze projecten plaats.

  Het zoeken naar mogelijkheden om de knelpunten in Hazerswoude-Dorp te verminderen en de uitwerking van de Verlengde Bentwoudlaan, zijn onderdeel van fase 2 van de Planstudie N207 Zuid. Begin 2017 worden de uitkomsten van het ontwerpproces breed teruggekoppeld.

  lees verder: http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@15206/n207-zuid-uitwerking/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *