Uitplaatsing varkenshouderij Woubrugge

Gebiedsgemeente  Kaag en Braassem   /  Kwaliteitskaart   /  Atlaskaart

veehouderij woubrugge
Het college van B&W van Kaag en Braassem heeft besloten tot het uitplaatsen van de intensieve varkenshouderij A.de Graaflaan te Woubrugge naar de Kruisweg in de Vierambachtspolder. Het gaat hier om een al langlopend en veelbesproken dossier.
Uitplaatsing van het bedrijf uit de bebouwde kom van Woubrugge is in ieders belang. De huidige varkenshouderij voldoet niet meer aan de nieuwste (verscherpte) milieueisen. Tegelijkertijd is investeren op de huidige locatie, mede gezien de ligging midden in Woubrugge, niet wenselijk. Om die reden heeft het college besloten om het bedrijf uit te plaatsen naar open landschap en het voorontwerpbestemmingsplan AdeGraaflaan/Kruisweg in procedure te brengen. Hiertegen zijn diverse zienswijzen ingebracht.

Eind 2014 heeft de gemeenteraad over de voorgenomen uitplaatsing gediscussieerd aan de hand van een dilemmanotitie, waarin alle zienswijzen en afwegingen aan de orde zijn gesteld. De gemeenteraad heeft in meerderheid het groene licht gegeven om de procedure voort te zetten. Een eerste ontwerpbestemmingsplan is op 11 maart 2016 vastgesteld en een tweede ontwerp op 7 okt.2016. Uiteindelijk is het bestemmingsplan vastgesteld op 20 februari 2017.

Op 21 sept. 2016 heeft de Provinciale Statencommissie zich uitgesproken voor verplaatsing en uitbreiding van de varkenshouderij in Woubrugge naar de Kruisweg vlakbij Ter Aar. Dit ondanks protesten van buurgemeente Nieuwkoop en de Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem.
De Raad van State achtte in een beroepszaak dat het plan in strijd was met de provinciale regels en keurde het plan af.

Toch groen licht verplaatsing varkenshouderij Woubrugge
Op 3 oktober 2018 heeft de Raad van State in tweede instantie alsnog de verplaatsing van een varkenshouderij naar de Kruisweg in Woubrugge goedgekeurd. Het verplaatsingsplan voldoet volgens de Raad inmiddels wel aan de provinciale regels.

 

Reacties-samenvatting

Stichting Groene Hart en Vereniging behoud open landschap maken bezwaar tegen verplaatsing en uitbreiding van het bedrijf naar het open landschap. Verplaatsing naar hiervoor aangewezen gebieden in Noord-Brabant e.d. liggen meer voor de hand. Buurgemeente Nieuwkoop vraagt in een zienswijze om het bestemmingsplan niet vast te stellen en vraagt om overleg.

Organisaties :

Documenten:

 

 • Nieuwsbrief over bijeenkomst geuroverlast Woubrugge 30 oktober 2014
  Gem. Kaag en Braassem en Aktiegroep Geuroverlast.
  Eind oktober 2014 kwamen ongeveer 20 inwoners van Woubrugge bijeen, waaronder leden van Aktiegroep Geuroverlast Woubrugge en vanuit de gemeente Kaag en Braassem Hans Démoed, manager van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Margot Radema, Regisseur Milieu.
  De gemeente creëert volgens hen een nieuw probleem door een nieuw, groter bedrijf toe te staan. De aanwezigen roepen op om Kroes niet te verplaatsen zolang het probleem van Van Harten niet is opgelost. De gemeente moet een visie ontwikkelen op de intensieve veehouderij: wel of niet toestaan in Woubrugge? … kortom geuroverlast aanpakken.
  <Lijst met 8 aktiepunten>

 • Nieuwsbrief over bijeenkomst geuroverlast Woubrugge 12 februari 2015
  Deze tweede bijeenkomst was het vervolg op een eerste bijeenkomst in oktober 2014 waarin naar een oplossing voor vermindering van de geuroverlast in Woubrugge werd gezocht. In deze tweede bijeenkomst kwamen 10 inwoners van Woubrugge, ondernemers Van Harten en Kroes, vertegenwoordigers van gemeente Kaag en Braassem en Omgevingsdienst West-Holland bijeen.
  De gemeenteraad heeft uiteindelijk met de verplaatsing ingestemd.
  Beide varkenshouders zijn aanwezig en geven aan hun best te doen met maatregelen.
  Voorstellen: opzet lokaal meldingensysteem; experiment ‘open kap’; vervolgbijenkomst.

2 gedachten over “Uitplaatsing varkenshouderij Woubrugge

 1. Stichting Groene Hart

  Reactie van Stichting Groene Hart, 22-8-2014:

  Geacht gemeentebestuur,
   
  Intensieve varkensbedrijven geven in  het Groene Hart bijna altijd problemen.
  Óf vanwege de hinder voor omwonenden (bij  nabijgelegen woningen) óf vanwege aantasting van natuur en landschap. Reden waarom nieuwvestiging in bijv. het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart niet wordt toegestaan door het Provinciaal Bestuur.
   
  Ook uw gemeente huisvest enkele van zulke overlast gevende varkensbedrijven. Op dit moment is een procedure gestart om het bedrijf van N. Kroes te verplaatsen naar de open Vierambachtspolder tussen Woubrugge en Ter Aar. De nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen zullen de ruimtelijke kwaliteit fors aantasten. Glastuinbouw mocht hier niet, windturbines evenmin. Zijn varkensschuren dan wel acceptabel in dit fraaie open landschap?
   
  Stichting Groene Hart is van mening dat uitplaatsing uit uw gemeente de meest logische en wenselijke oplossing is. In Nederland is er  vestigingsruimte in de Landbouw Ontwikkelings Gebieden voor intensieve veehouderij (in Brabant, Limburg of Overijssel) In die gebieden bestaat door concentratie van fokbedrijven, mestbedrijven en verwerkingsbedrijven een duidelijke meerwaarde voor de sector varkenshouderij. In Woubrugge, Zuid-Holland of het gehele Groene Hart bestaat dit clustervoordeel niet. Het is dus ook uit economisch oogpunt geen goede oplossing om een verplaatsing binnen de eigen gemeentegrenzen toe te staan c.q. na te streven.
   
  Bovendien zal de schaal waarop de bedrijfsvoering thans plaatsvindt, niet genoeg blijken om een goed economisch perspectief te bieden. Forse uitbreiding ligt dan voor de hand en wordt zelfs al voorgesteld(!) De inpasbaarheid van het bedrijf in de open polder wordt daardoor nog slechter.
   
  Wij wijzen er ook op dat indien uw gemeentebestuur meewerkt aan dit plan ook anderen een beroep kunnen doen op het recht tot verplaatsing. Het gelijkheidsbeginsel zal u daartoe dwingen. Zelfs varkensbedrijven van buiten de gemeente kunnen trachten een plek te verwerven in de Vierambachtspolder omdat een precedent is geschapen.
   
  Daarom doen we een klemmend beroep op u om geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een varkensfokkerij/mesterij in de Vierambachtspolder. Verplaatsing van het bedrijf van Kroes naar een andere regio in Nederland lijkt ons de meest gunstige oplossing voor betrokkene , de inwoners van Woubrugge en het open landschap van Kaag en Braassem.

 2. Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.

  Op 28 augustus 2014 vond op initiatief van de dorpsraad Woubrugge een informatieavond over dit onderwerp plaats. Bij die gelegenheid hebben wij onze bezwaren tegen de nieuwe locatie en sterke vergroting van de varkenshouderij toegelicht.
  Op 29 augustus hebben wij bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) een schriftelijke reactie ingediend op de voorstellen die ter inzage waren gelegd. In een gedetailleerde beschouwing van 14 pagina’s hebben wij onze mening onderbouwd.
  Op 1 oktober werd de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen van B&W. Er werd een Dilemmanotitie aangekondigd. Op 15 november hebben wij de raadsleden een brief gestuurd met onze voornaamste bezwaren tegen de Dilemmanotitie, met een kopie naar B&W.
  Op 24 november werd deze kwestie besproken tijdens de Politieke Avond. B&W vroegen aan de gemeenteraad om een ‘positieve grondhouding’ over de plannen. Onze vereniging heeft toen onder meer bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van enig antwoord van B&W op onze brieven.
  Op onze website http://www.openlandschapkaagenbraassem.nl kunt u de teksten vinden van de reactie die wij op 29 augustus hebben ingediend, evenals onze brief van 15 november en de inspraak die onze vereniging deed op 24 november.

  Onze vereniging pleit voor het behoud van het open landschap. Een grote intensieve varkenshouderij, die niet gebonden is aan een plek in de polder, hoort volgens ons hier niet thuis. De negatieve reacties kwamen ook vanuit andere hoeken, zoals van de buren: de gemeente Nieuwkoop en de naburige paardenhouderij en manege. Dokter Beekhuizen wees in zijn reactie op het gezondheidsrisico. Het bezwaar van de Actiegroep Geuroverlast laat zich raden. De Stichting Groene Hart zette uiteen dat uitplaatsing uit onze gemeente de meest logische en wenselijke oplossing is. Voor zover ons bekend kreeg niemand antwoord van B&W. Niet bepaald een stimulans voor de gewenste burgerparticipatie.

  In ons BULLETIN nr. 58 – december 2014 zetten wij de meest opvallende onbeantwoorde vragen nog eens op een rij:
  — Geen beleid
  — Afweging (ontbreekt)
  — Precedent
  — Geuroverlast
  — Alternatieven genegeerd
  Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 december als discussiestuk worden behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *