Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Gebiedsgemeente SliedrechtKwaliteitskaart    /   Atlaskaart

RecreatiefKnooppunt

Gemeente Sliedrecht heeft in het verleden uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in het gebied te noorden van de Betuwelijn, tussen de Tolsteeg en de provinciale weg, een Recreatief Knooppunt te realiseren. Op 10 december 2015 heeft de gemeente de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd waarin de kansen van drie verschillende varianten zijn beoordeeld. De gemeente wil in het buitengebied de voetbalvelden herontwikkelen en ook zijn diverse ondernemers geïnteresseerd in het gebied bij het station. Een van de geïnteresseerden is een entertainmentbedrijf uit Molenaarsgraaf dat een themapark over Holland wil realiseren met een ruimtebeslag van minimaal 2,5 hectare en met een geschatte ontwikkelpotentie tot 6 hectare . Ook zijn er ondernemers met ideeën voor een commerciële hengelsportvijver van circa vijf hectare. Het laatste particulier initiatief betreft een natuurrecreatieterrein. Hier zou dan een natuurkampeerplaats moeten verschijnen met enkele blokhutten en andere functies, zoals een theehuis- en tuin, speelweide en eendenkooi.

Varianten
Wat wel en niet mogelijk is, hangt af van de keuze die de gemeenteraad – naar verwachting – in het eerste halfjaar van 2016 maakt. Er zijn drie varianten: A, B en C waarvan alleen de eerste budgetneutraal is. Dat wil zeggen dat het de gemeente uiteindelijk geen geld kost. De opbrengsten en uitgaven zijn nagenoeg in balans. De herontwikkeling van de voetbalvelden tot Stationspark III levert, zo is berekend, 7,9 miljoen euro op. De kosten voor de aanleg van het Recreatief Knooppunt worden geraamd op circa 7,8 miljoen. Naast de accommodatie van v.v. Sliedrecht, die als het ware wordt omgeklapt (de vereniging heeft daar op ingespeeld door semi-permanente huisvesting te gaan realiseren), bestaat het Recreatief Knooppunt uit een hengelsportvijver, horeca, weide, ruigte, bos met paden en een zogenoemd Toeristisch Overstap Punt. Deze TOP omvat parkeerplaatsen waar bezoekers hun fiets van de drager af kunnen halen en gebiedsinformatie over de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De parkeervoorziening kan worden gecombineerd met de parkeerplaatsen van v.v. Sliedrecht. Als die in het Recreatief Knooppunt wordt omdergebracht. Valt de keuze op variant B dan blijft de voetbalclub op de huidige locatie en bij een keuze voor C verhuist de vereniging naar De Driehoek in Sliedrecht-West. Aan beide varianten zit een negatief saldo van respectievelijk circa 2,4 en 2,0 miljoen. In het eerste geval wordt Stationspark III niet tot ontwikkeling gebracht en in het tweede geval gaat het plan om van De Driehoek een bedrijventerrein te maken niet door. Er ontbreken opbrengsten waardoor de balans negatief uitslaat. Dat is volgens de gemeente het grootste nadeel. De twee grootste voordelen zijn, zo is in de notitie te lezen, dat er meer ruimte is voor particuliere initiatieven in het Recreatief Knooppunt en het risico is minder groot omdat er geen bedrijven van buiten de regio hoeven te worden geacquireerd.

Stationspark III
Dat is wel nodig als voor de budgetneutrale variant wordt gekozen. Het adviesbureau dat in opdracht van de gemeente de marktpotentie van Stationspark III heeft onderzocht, heeft de gemeente laten weten dat met de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Baanhoek-West (3 hectare, ten westen van de afslag) en De Driehoek aan de andere kant van de snelweg (6,6 hectare) de komende tien tot elf jaar wordt voorzien in de vervangings- en uitbreidingsvraag van lokale en regionale ondernemers. Stationspark III is in dat geval pas nodig rond 2026. Indien één of meerdere bovenregionale klanten kunnen worden aangetrokken met een ruimtebehoefte van totaal vijf hectare, is Stationspark III al rond 2021 nodig om te voorzien in de behoefte. Daarom wordt voorgesteld, zo schrijft de gemeente, om de komende drie jaar actief en intensief op zoek te gaan naar bovenregionale klanten. Doet de gemeente dat niet dan gebeurt er simpelweg niets. De bovenregionale vraag wordt immers op nul geraamd. Ondernemingen van buiten de regio komen niet uit zichzelf. Bij een succesvolle acquisitie kan in 2018 worden besloten het Recreatief Knooppunt, inclusief het verplaatste sportcomplex van v.v. Sliedrecht, aan te leggen. Stationspark III kan dan in 2021 beschikbaar zijn voor uitgifte en een jaar eerder is het Recreatief Knooppunt gereed

Koerswijziging
De gemeente acht de mogelijkheid reëel dat zij ten oosten van de provinciale weg ongeveer negentien hectare grond in bezit kan krijgen voor ‘een redelijke prijs’. Circa zes hectare is al langdurig in bezit van de gemeente en in het kader van de anterieure overeenkomst die met groenbedrijf Verheij is gesloten, wordt daar 6,3 hectare aan toegevoegd. De overige 6,8 hectare verwacht de gemeente te verkrijgen door de aankoop/ruil van gronden. Ruim een jaar geleden besloot de gemeente tot een koerswijziging omdat de grondverwerving ten westen van de provinciale weg, waar het Recreatief Knooppunt eerst was ingetekend, als een groot risico werd gezien. De agrarische gronden aan de oostkant zijn getaxeerd en hier is ook voor een wettelijke periode van drie jaar het gemeentelijk voorkeursrecht op gevestigd waardoor de grond tot eind 2017 alleen kan worden aangeboden aan de gemeente. De plotselinge koerswijziging leidde tot vertwijfeling. Zo werd vanuit de gemeenteraad de vraag gesteld of de provincie hier wel mee akkoord zou gaan. Het groene licht is er. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het is besproken. ,,De provincie heeft er geen probleem mee.

 

Gekozen variant
Mei 2016 heeft het college een keuze gemaakt voor de variant waarbij de sportvelden verhuisd worden naar het Recreatief Knooppunt. Verder is er ruimte gereserveerd voor een openbaar gebied met weide, riet, sloten, bomen en wandelpaden, een Toeristisch Overstappunt (TOP), een hengelsportvijver die ook fungeert als waterberging, een recreatieterrein en horeca. De komst van het HollandPark politiek is niet haalbaar gebleken.
Het huidige sportpark zal worden omgevormd tot bedrijventerrein Stationspark 3. Het college wil dat de gemeenteraad medio 2017 een definitief besluit neemt over de komst van het Recreatief Knooppunt. Eerst moet duidelijk worden of er voldoende behoefte is aan bedrijventerrein Stationspark 3 en moeten de risico’s in kaart worden gebracht.
Op 2 juli 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de route die het college volgt. Alleen PRO Sliedrecht is en blijft tegen en vindt dat het Groene Hart moet groen blijven. (Lees het-groene-hart-moet-groen-blijven)

 

Documenten

 

Sliedrecht
BSD (Bebouwd gebied) en Buitengebied Sliedrecht (klik voor vergroten)
Baanhoek-West; De Driehoek en Stationspark

 

Reacties

Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard
Sjoerd Veerman, voorzitter van de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA), hield tijdens de raadsvergadering een pleidooi tegen de komst van voetbalvelden, die hij als een vorm van verstedelijking ziet.
Zie Kwaliteitsatlas.nl “Recreatief Knooppunt Sliedrecht het Groene Hart moet groen blijven