Gorinchem-Noord, bedrijventerrein Groote Haar

Gebiedsgemeente  Gorinchem    Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

GorinchemNoordHet bedrijventerrein ‘Groote Haar’ is in provinciale streek- en structuurplannen aangeduid als stedelijk gebied met daarin te ontwikkelen bedrijventerrein. Het betreft een terrein met een regionale functie ten behoeve van milieubelastende bedrijvigheid. Het is gelegen in het plangebied Gorinchem-Noord, tussen de A27 en het Merwedekanaal en ten noorden van de Betuweroute en Haarweg, op het scheidsvlak tussen het Groene Hart en de bebouwing van Gorinchem. In 1997 is een haalbaarheidsonderzoek verricht en vervolgens is in 2000 een Structuurschets Bedrijvenpark Groote Haar opgesteld.
De ontwikkeling van dit bedrijventerrein met een omvang van circa 64 ha bruto (inclusief compensatiegebied flora en fauna), waarvan circa 38 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein, heeft vervolgens enkele jaren op zich laten wachten vanwege onduidelijkheden over de noodzakelijk geachte aansluiting op de A27. Een convenant met Rijkswaterstaat (RWS) over de ontsluitingsweg is door de gemeente ondertekend.
In april 2009 is door de gemeente de Structuurvisie 2015 vastgesteld en in juli 2009 is het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Gorinchem-Noord’ ter inzage gelegd. Op beide plannen zijn zienswijzen ingediend, waarin bezwaren worden geuit tegen een nieuwe bedrijventerrein in het groene hart en de geplande ontsluitingswegen.
Op 27 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Gorinchem het bestemmingsplan ‘Gorinchem-Noord’ gewijzigd vastgesteld. Hiertegen is beroep aangetekend. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van bedrijventerrein Groote Haar met ontsluiting op rijksweg 27 en de treinhalte Papland mogelijk. Andere planontwikkelingen die worden mogelijk gemaakt zijn: windturbines, ecologische verbindingszone, uitbreiding begraafplaats, sporthal met omliggende infrastructuur, etc.
Op 15 augustus 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepzaak van de Stichting Groene Hart en een aantal omwonenden tegen de gemeente Gorinchem. De Raad liet het onderhavige bestemmingsplan grotendeels in stand, maar vernietigde het gedeelte waarop de bedrijfsterrein mogelijk werd gemaakt. De Raad kwam niet toe aan het beoordelen van nut en noodzaak van het bedrijfsterrein omdat het bestemmingsplan sowieso niet voldeed aan de door de raad zelf vastgestelde ontsluitingsafspraken.

In 2014 heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied opgesteld, waarbij het gebied “Groote Haar” niet is opgenomen als deel van het buitengebied. Voor het beoogde bedrijventerrein wil de gemeente immers nog steeds een nieuw bestemmingsplan opstellen. Gelijktijdig met het bestemmingsplan Buitengebied is ook een ‘Plan-MER’ opgesteld om de milieu-effecten van het plan te beoordelen.

De gemeente Gorinchem heeft na de zomer 2014 meegedeeld dat de PlanMER procedure voor het bestemmingsplan Buitengebied meer tijd in beslag zal nemen dan was voorzien. Inmiddels wordt er wel over gedacht om de aan het bedrijfsterrein gekoppelde bouw van 3 windturbines procedureel “los te koppelen”. De bouw van windturbines is in het kader van de Merwedezone en in opdracht van de provincie Zuid-Holland meegenomen in de planontwikkeling.

In april 2014 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten de verbreding van Rijksweg A27 daadwerkelijk voor te bereiden. Onderdeel daarvan de ontsluiting voor het bedrijfsterrein Groote Haar. Deze ontsluiting is gesitueerd op het grondgebied van de gemeente Giessenlanden, ter hoogte van het verzorgingsgebied Scheiwijck. In het voorjaar van 2015 zijn hierover bestuurlijke afspraken gemaakt.

Op dit moment (2015) is RWS  het ontwerp tracébesluit (OTB) voor het project A27 aan het voorbereiden. Zij voorziet nu een risico m.b.t. het onderbouwen van nut en noodzaak van de afrit Gorinchem-Noord. De afrit wordt voor het bedrijventerrein “Groote Haar” mogelijk gemaakt, maar is via een bestemmingsplan nog niet planologisch geborgd, omdat dit door Raad van State deels vernietigd is. RWS wil daarom dat voor 12 mei 2015 een eerste planologische besluit voor het bedrijventerrein in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit kan als een dergelijke planologische zekering dienen.
Op 23 april 2015 heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit vastgesteld. Daarmee start de gemeente de bestemmingsplanprocedure opnieuw op.
Op 15 juni 2015 hebben gemeente Gorinchem en Rijkswaterstaat een overeenkomst ondertekend voor de aansluiting A27 Gorinchem-Noord. Dit maakt de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Groote Haar mogelijk.

 

In november 2015 maakt de gemeente bekend dat er drie bestemmingsplannen in procedure zullen worden gebracht, één voor het bedrijventerrein en het deel van de ontsluitingsweg dat op Gorinchems grondgebied ligt, één voor de aansluiting op de A27 en het deel van de verbindingsweg dat op grondgebied van de gemeente Giessenlanden ligt en ten slotte één bestemmingsplan voor de windturbines. Er komt wel een gecombineerde, integrale MER-beoordeling om ineens de milieueffecten van de gehele ontwikkeling in kaart te brengen en te beoordelen. De Nota Reikwijdte en Detailniveau MER met de onderzoeksopzet voor het op te stellen plan-MER  is ter inzage gelegd. Op 12 februari 2016 zijn de drie voorontwerpbestemmingsplannen ter visie gelegd.

 

Bestemmingsplannen vastgesteld
Op donderdag 20 april 2017 heeft de gemeenteraad van Gorinchem het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Groote Haar’ gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Aansluiting A27 en verbindingsweg Groote Haar’, door de gemeenteraad van Giessenlanden, heeft op donderdag 11 mei plaatsgevonden.

 

Beroep

De Stichting Groene Hart en enkele personen hebben beroep aangetekend tegen deze besluiten bij de Raad van State. Stichting Groene Hart heeft op basis van provinciale rapporten (zowel van Zuid-Holland als van Utrecht en Gelderland) aangetoond dat er geen regionaal tekort aan bedrijfslocaties is. Om het Groene Hart te sparen, moeten overbodige plannen worden geschrapt. Lees “Geen onnodig bedrijfsterrein bij Gorinchem“.

 

Reacties-samenvatting

Stichting Groene Hart e.a. organisaties willen geen aantasting van het Groene Hart en zien daarvoor geen noodzaak omdat diverse bedrijventerreinen waaronder Schelluinen-West nog grotendeels leeg staan. Ze vragen medewerking aan de realisatie van ecologische verbindingen en willen geen windmolenpark.

Gemeente Gorinchem wil Groote Haar  als bedrijventerrein ontwikkelen en wijst erop dat Schelluinen-West voor transportbedrijven is bedoeld en Groote Haar juist voor opvang van andere bedrijven.

Organisaties

Documenten

 

zie ook Kwaliteitsopgave Schelluinen-West en Bedrijvenstrook Remon

 

Lees ook berichten:

Groote Haar weer in raad Gorinchem” en Reactie
Bestemmingsplannen Groote Haar Gorinchem vastgesteld
Geen onnodig bedrijfsterrein bij Gorinchem

 

 

 

Reacties

Stichting Het Groene Hart, de SP, Gorinchem Solidair en Milieudefensie, 9 februari 2011
Deze organisaties hebben op 9 februari 2011 een “open venster” op het Groene Hart geplaatst om aandacht te vragen voor de teloorgang van alweer een stuk van het Groene Hart.

Stichting Groene Hart , 20 augustus 2012

Stichting Groene Hart is blij met schrappen bedrijventerrein Gorinchem Noord. De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de beroepszaak van de Stichting Groene Hart en een aantal omwonenden tegen de gemeente Gorinchem. De Raad heeft het bestemmingsplan Gorinchem Noord grotendeels vernietigd. Daarmee is een forse streep gezet door de gemeentelijke plannen voor een nieuw regionaal bedrijfsterrein Groote Haar binnen de grenzen van het Groene Hart. Het plangebied omvatte meer dan 70 hectare bruto bedrijfsterrein! De Raad kwam niet toe aan het beoordelen van nut en noodzaak van het bedrijfsterrein omdat het bestemmingsplan sowieso niet voldeed aan de door de raad zelf vastgestelde ontsluitingsafspraken. In tegenstelling tot wat het College van B & W eerder aan de raad had meegedeeld, is gebleken dat er geen enkele toezegging van Rijkswaterstaat was om een extra afslag op de A27 te maken. Het gedachte bedrijfsterrein is in feite dus ontoegankelijk, zodat het plan wel moest sneuvelen. Stichting Groene Hart is heel blij dat het plan nu van de baan is. De ingezette acties tegen het bedrijfsterrein worden nu gericht op het tegengaan van enkele gronddepots op deze locatie. De gemeente is namelijk van plan de weilanden onder een pakket van 3 meter zand te bedelven, als aanzet voor het nu geschrapte bedrijfsterrein.

Stichting Groene Hart , 25 januari 2013

Stichting Groene Hart tekent wederom bewaar aan tegen het gemeentelijk voornemen om een tijdelijk gronddepot aan te leggen in het agrarisch gebied ten Noorden van de Haarweg. Op vele wijzen en op veel momenten hebben wij zienswijzen, bezwaar én beroep aangetekend tegen (delen van) dit onaanvaardbare plan.
Wij voelen ons volledig gesteund door de uitspraak van de Raad van state op 15 augustus 2012 dat een veto betekent tegen de aanleg van het bedrijfsterrein Gorinchem Noord. De bestemming is agrarisch en blijft agrarisch.
Wij vinden het niet getuigen van behoorlijk bestuur om “links om of rechts om” alsnog te starten met de aanleg van het bedrijfsterrein. Thans onder de noemer “tijdelijk gronddepot “, toevallig gelegen op gronden die uw gemeente in gedachten had voor het bedrijfsterrein.
Uit uw eigen stukken en rapporten blijkt dat er geen sprake kan zijn van een tijdelijk depot omdat de schade aan de agrarische gronden en aan de ondergrond onherstelbaar is. Kortom: alle eerder door ons naar voren gebrachte kanttekeningen, zienswijzen en bezwaren zijn nog steeds onverkort aanwezig en deze herhalen wij bij dezen ! U bent volledig op de hoogte van deze punten uit de correspondentie van de afgelopen jaren en in een aantal lopende procedures.

Ondertussen staat het nabij gelegen bedrijventerrein Schelluinen-West grotendeels leeg. Ook dreigt de bedachte compensatie van verloren gaand natuurgebied niet tot stand te komen. De Groene Ruggengraat, de natte ecologische verbindingszone, waaraan Gorinchem als compensatie zou meewerken, wordt door de provincie gekort. En langs de opgeschoven rand van het groene hart wil Gorinchem ook een windmolenpark neerzetten.

 

Gemeente Gorinchem, 10-4-2015

De gemeente wil duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende functies van beide genoemde bedrijventerreinen.

Schelluinen West is bedoeld voor de opvang van transportbedrijven, die in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vanwege uitbreiding dan wel op grond van de Milieuwetgeving hun huidige locatie moesten of moeten verlaten.

Groote Haar is bedoeld voor de opvang van andere bedrijven, niet zijnde de transportsector. Een en ander is opgenomen in de door de regio AV vastgestelde en door provincie Zuid-Holland geaccordeerde bedrijfsterreinenstrategie.

 

4 gedachten over “Gorinchem-Noord, bedrijventerrein Groote Haar

 1. Gerard van Vliet

  Hogere Milieu Categorieën (HMC-) bedrijven uit de regio en uit heel Nederland zijn voor gemeente Gorinchem op bedrijventerrein Groote Haar méér dan welkom.. Daar is niks duurzaams aan om dat te willen..

  Fijn zo’n houding naar je eigen bevolking en de bevolking van omliggende dorpen als Schelluinen, Arkel, Hoornaar en Hoogblokland..! Fraai dat je feitelijk wel de afvoerput wilt zijn van vervuilende en potentieel gevaarlijke bedrijven uit heel Nederland..! “Nee, met vergunningen wordt die uitstoot en dat gevaar natuurlijk goed afgedekt”, hoor ik de gemeente al zeggen… Ja, dat hebben we gemerkt in Enschede en in Moerdijk wat die vergunningen in de praktijk voorstellen..

  Koste-wat-kost moet dat bedrijventerrein Groote Haar voor gemeente Gorinchem door gaan.., zelfs ten koste van de eigen bevolking en die van omliggende dorpen en gemeenten..

  Wat dacht je dat de aanleg van afslag Scheijwijk op rijksweg A27 en al die extra uitlaatgassen en fijnstof voor de mensen in de omgeving en voor hun gezondheid gaan betekenen met al dat gemotoriseerde verkeer dat daarmee wordt aangetrokken?

  Waarom trouwens zou nabije gemeente Giessenlanden in ‘s-hemelsnaam aan een afslag Scheijwijk (Rijksweg A27) op haar grondgebied gaan meewerken..? Uit een recente informatiebijeenkomst in het gemeentehuis te Hoornaar bleek over-duidelijk dat de bewoners van omliggende dorpen als Hoogblokland, Hoornaar en Schelluinen deze afslag niet willen en dit al helemaal niet op het eigen grondgebied van gemeente Giessenlanden..!

  Het B&W-College (en daarna de gemeenteraad) van Giessenlanden zou in het belang van (ook de gezondheid van) haar inwoners mogen (moeten..) optreden en de durf hebben om “Nee!” te zeggen.. “Nee!, we werken graag samen, maar daar werken wij niet aan mee!, wij staan écht voor onze dorpen en voor onze inwoners en wat deze terecht aangaven te willen!”

  Laat de schoolgaande jeugd gewoon veilig naar school kunnen fietsen in een natuurlijke omgeving en door een gezonde buitenlucht.. Laat talloze mensen veilig en gezond recreëren in de omgeving en rondfietsen op plaatselijke wegen langs en door de polder, onderwijl genietend van het prachtige landschap hier in het Groene Hart en van de koeien, grutto’s, reigers en zwanen op de weiden en in de poldersloten..

  Zulke zware bedrijvigheid en zulke rijkswegafslagen die veel gemotoriseerd verkeer aantrekken, laten we deze polder, de leefbaarheid in de omliggende steden en dorpen en het voortbestaan van een belangrijk deel van het Groene Hart hier bij Gorinchem en Giessenlanden toch niet ten gronde richten..??

  1. P. Veldhuis

   Zo blijkt maar weer eens, dat het Groene Hart beleid van de provincies en gemeenten niets voorstelt. I.p.v. slim om te gaan met beschikbare ruimte aan bedrijfsterreinen, wordt er weer een nieuw terrein aangelegd. En dan maar zeuren over dichtslibben van het Groene Hart!

 2. Vereniging TeVoet, regio Zuid Holland, Rien van den Berg

  De vereniging TeVoet zou graag een groenstrook aan de oostkant/noordkant van het terrein zien, waar wandelaars die richting Hoogblokland/Hoornaar willen lopen, gebruik van kunnen maken. Hierdoor hoeven ze niet meer gebruik te maken van de drukke/gevaarlijke Haarweg (en deels niet van het fietspad naar het noorden). Uitvoering mag onverhard zijn, dus geen grote investering, mogelijk ergens een bruggetje om een sloot te overbruggen. Aan de oostkant omdat èn de Haarweg wordt vermeden en het verkeerslawaai van de A27.
  Desgewenst willen we dit verzoek verder toelichten.

 3. Stichting Groene Hart

  Nieuw bedrijventerrein Groote Haar niet nodig
  Stichting Groene Hart heeft afgelopen week haar reactie verzonden aan de gemeenten Gorinchem en Giessenlanden om hun plannen voor een grootschalig bedrijventerrein in Polder Arkel niet door te zetten.

  Het plan “Groote Haar” (omvang meer dan 60 hectare ) legt beslag op het open landschap ten Noorden van Gorinchem.terwijl er in de regio voldoende terreinen beschikbaar zijn voor uitbreiding en verplaatsing van bedrijven. Een quickscan laat zien dat er 50 hectare direct benutbaar is.

  Stichting Groene Hart roept daarom op om in het kader van de op te stellen Omgevingsvisie Groene Hart na te denken over (ondermeer) de ontwikkeling van bedrijfsterreinen in het Groene Hart. Op dit moment kunnen de gemeenten beter pas op de plaats maken.

  STICHTING GROENE HART: GROEN DENKEN IS NOODZAAK. GROEN DOEN OOK.

  Lees verder SGH-brief Groote Haar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *