Gasboring Haastrecht-Vlist

Gebiedsgemeente   krimpenerwaard    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

GasboringVlistVermilion Oil & Gas Netherlands B.V. te Harlingen, voorheen NPN (Northern Petroleum Nederland B.V.) is van plan een proefboring naar aardgas uit te voeren in het gebied ten noorden van Vlist. Ze heeft daarvoor bij de gemeente Vlist een aanvraag gedaan.
De NAM heeft eerder al opsporing verricht bij Haastrecht, dat heeft echter niet tot winbare vondsten geleid. Nu heeft NPN een opsporingsvergunning (van minEZ) gekregen. NPN verwacht wel winbare hoeveelheden aan te treffen en wil dat met een proefboring onderzoeken.

In een presentatie aan de raad heeft NPN aangegeven dat ze een winbare hoeveelheid van 500 miljoen m3 verwacht aan te treffen; dat de bodemdaling zich beperkt tot 2 á 3 cm. en dat naar verwachting ‘fracken’ niet nodig is en dat via horizontale boringen effectievere winning kan plaats vinden (minder putten nodig).

Inwoners van de gemeente Vlist hebben een comité Haastrecht-Vlist Gasvrij opgericht en hebben een brief gestuurd naar minister Kamp van Economische Zaken om de proefboringen naar aardgas in de regio tegen te gaan. Zij zijn fel tegen de plannen van gasproducent Vermilion om in het natuurgebied bij de Hoenkoopse Buurtweg in Vlist te boren naar aardgas.
Ook buurgemeente Oudewater is bezorgd over de gang van zaken en wethouder Vermeij heeft dat in een brief aan gemeente Vlist kenbaar gemaakt.  Oudewater stelt : “De boring veroorzaakt onvermijdelijk bodemdaling, trillingen en aardschokken met risico voor schade aan woningen en gebouwen, gevaar voor verontreiniging van bodem en grondwater, overlast door zwaar verkeer en geluidsoverlast. Het waardevolle, open landschap zal door de boring worden aangetast, terwijl de economische opbrengst beperkt zal zijn. Er is ook geen garantie op het vergoeden van mogelijke schade.” Oudewater wil eerst in gesprek met de buurgemeente voordat verdere beslissingen worden genomen.

De gemeenteraad Vlist heeft in zijn laatste vergadering (december 2014) unaniem geweigerd in te stemmen met een verklaring van geen bedenkingen tegen een gasboring van Vermillion in deze gemeente. De wethouder heeft toen gesteld de beslissing van de raad uit te voeren, dus niet zo’n verklaring af te geven. Er kan in de (ex)gemeente Vlist dus (vooralsnog) niet geboord worden.

De nieuwe gemeente Krimpenerwaard heeft het besluit van de voormalige gemeente Vlist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor een proefboring naar gas bij Haastrecht overgenomen.
De gemeenteraad heeft, gelezen de zienswijzen, in zijn vergadering van 2 februari 2016, besloten niet de benodigde verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Reden waarom het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Vermillion heeft vervolgens een rechtszaak aangespannen tegen B&W. Volgens de uitspraak van de rechter (april 2017) is er niets mis met het niet verlenen van de  benodigde omgevingsvergunning door het college van Krimpenerwaard. Vermillion gaat tegen deze uitspraak in beroep bij de Raad van State.

De Raad van State heeft op 6 juni 2018  het beroep van Vermillion ongegrond verklaard. De rechtbank heeft terecht geconcludeerd dat de gemeenteraad mocht weigeren een verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Gezien die weigering heeft het college terecht de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd.
Vermillion krijgt van de gemeente Krimpenerwaard dus geen vergunning voor het inrichten van een proefboorlocatie.

 

Reacties-samenvatting  

Comité Haastrecht-Vlist Gasvrij verzet zich als spreekbuis voor bewoners van Haastrecht en Oudewater tegen de boringen en heeft minister Kamp gevraagd de vergunning te weigeren.
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Stichting Groene Hart ondersteunen dit.
Stichting Groene Hart wijst op Structuurvisie Schaliegas van minister Kamp

Gemeente Vlist heeft zich uitgesproken tegen de proefboring
Buurgemeente Oudewater heeft ook zijn bezorgdheid geuit.
Fusiegemeente Krimpenerwaard weigert een vergunning voor het inrichten van een proefboorlocatie.

 

 Organisaties

Documenten

Zie ook: Olie- en gaswinning  Papekopveld in Waarder

 

6 gedachten over “Gasboring Haastrecht-Vlist

 1. Stichting Groene Hart

  Vermilion sluit niet uit dat ook techniek van het “fracken” moet worden toegepast, zoals dat bij schaliegaswinning gebeurt. In dat verband is het wenselijk om eerst de Structuurvisie Schaliegas, waaraan minister Kamp (EZ) momenteel werkt af te wachten. Daarin wil hij bepalen of hij schaliegaswinning gaat toestaan. Belangrijk onderdeel van de visie is een milieueffectrapport, dat door de Commissie m.e.r. moet worden getoetst. Kamp heeft de Commissie op voorhand gevraagd om advies over wat er in het milieueffectrapport moet worden beschreven.
  In een advies aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) stelt de Commissie m.e.r. dat het milieueffectonderzoek naar schaliegas ook antwoord moet geven op de vraag in welke gemeenten schaliegas kan worden gewonnen. Zowel de ‘of-vraag’ als de ‘waar-vraag’ moet worden beantwoord.

 2. Comité Haastrecht-Vlist Gasvrij

  Het comité keert zich als spreekbuis voor de bewoners uit Haastrecht en Oudewater tegen de voorgenomen boringen. Ze hebben een brief aan minister Kamp gestuurd. Daarin wijst zij op de risico’s, zoals bodemdaling, verstoring van de rust, geluidsoverlast, bodemverontreiniging, de toegenomen kans op aardbevingen en last but not least grote ongerustheid onder de bevolking; en roept de minister op om de gevraagde vergunning niet te verlenen.

 3. ProKrimpenerwaard

  De politieke partij Pro Krimpenerwaard heeft het actiecomité “Vlist/Haastrecht gasvrij” schriftelijk laten weten die actie te steunen. Enige tijd geleden hebben wij in Schoonhoven een motie ingediend tegen schaliegaswinning. De raad heeft die motie unaniem ondersteund. Wij weten dat Schoonhoven een beperkt grondgebied heeft, maar als signaal is dit toch belangrijk. Pro Krimpenerwaard biedt zijn diensten aan om het actiecomité in haar strijd te ondersteunen. Wij pleiten voor het stimuleren van duurzame energie. Dat maakt dit gasonderzoek overbodig. Lees http://prokrimpenerwaard.nl/253 .

 4. H.Zandvoort

  Bijgaand een link naar een door Digibron gearchiveerd artikel volgens welke de gemeente Vlist in 1977 een boorvergunning heeft geweigerd aan de NAM. De NAM heeft in hoger beroep bij de Raad van State ongelijk gekregen. Waren dat andere tijden of zou zoiets herhaald kunnen worden?
  http://www.digibron.nl/search/detail/012ea2a41da51db49c4bcbd7/geen-boring-nam-rond-haastrecht
   
  Verder een recent artikel over het standpunt van Pro Krimpenerwaard (waarvan ik de achtergrond verder niet ken), een standpunt dat aan duidelijkheid niet te wensen over laat.
  http://prokrimpenerwaard.nl/253
   
  Met vriendelijke groet,
  Henk Zandvoort

 5. NMZH

  Gasboringen Haastrecht te groot risico voor leefomgeving

  De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept samen met de Stichting Groene Hart en het Zuid-Hollands Landschap de gemeente Vlist op om geen vergunning te verlenen voor het uitvoeren van gasboringen in Haastrecht. De NMZH vindt dat de nadelige effecten en risico’s voor de omgeving te groot zijn.

  Het gebied waar de gasboringen plaats zouden moeten vinden is al gevoelig voor bodemdaling door veenoxidatie. Die opgave is op zichzelf al lastig genoeg en gasboringen zullen dit alleen maar moeilijker maken. De NMZH vreest daarnaast dat de boorinstallaties ernstig afbreuk zullen doen aan de kwaliteiten van het open veenweidelandschap. Bovendien brengt boren naar gas altijd een risico met zich mee voor de kwaliteit van het grondwater. Waterbedrijven luidden recent nog de noodklok vanwege de aantasting van de kwaliteit van het drinkwater door activiteiten in de bodem zoals gasboringen. De NMZH bepleit daarnaast dat gasboringen slecht passen in een transitie naar duurzame energie. Inspanningen zouden gericht moeten zijn op duurzame bronnen in plaats van het boren naar fossiele brandstoffen op nieuwe locaties.

  Tevens heeft de NMZH aangegeven dat er procedurele bezwaren bestaan tegen het toestaan van gasboringen. Zo past deze activiteit slecht bij het provinciale bodembeleid en de provinciale doelen ten aanzien van de bodem. Daarin zet de provincie bijvoorbeeld sterk in op hernieuwbare energie uit de bodem en het winnen van gas valt hier niet onder. Ook gaat de vergunning waarover de gemeente nu moet beslissen over proefboringen, maar voor de wet bestaan proefboringen niet. Wanneer er nu dus een vergunning wordt verleend is het zeer waarschijnlijk dat, als er gas wordt aangetroffen, er ook een vergunning volgt voor het winnen van dit gas. Dan zou er op zijn minst de komende vijftien jaar gas gewonnen worden in Haastrecht.

  Lees de volledige brief van de NMZH aan het College van B&W van de Gemeente Vlist >> http://milieufederatie.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/10/Brief-Gasboringen-Haastrecht.pdf

 6. Ben Vriezen

  oude gasleidingen 60 jaar etc , we weten niet de staat boorgat leiding. Zo buis heeft beperkte levensduur, zo buis wordt enorm belast zoals de hoge drukken vierkante centimeter, daarom dicht gooien met beton.

  Het opspuiten eilanden is ook schadelijk voor de waddenzee, waar komt zand vandaan, en gebeurt ook met gigantische machines die van zich laten horen voelen uitstoot.

  Gas is een noodzaak. Voorlopig. Windmolens verjagen leven in zee

  Alles rijmt wereld gebeuren als je ervan uit gaat dat de Wolf meer levensruimte wil hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *