polder Bijleveld, Woerden

Gebiedsgemeente Woerden  / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart
Utrecht-West

BijleveldDe polder Bijleveld ligt op Woerdens grondgebied, ten noorden van de A 12 en ten oosten van Harmelen. Het gebied vormt ”de groene buffer” tussen de gemeente Woerden en de gemeente Utrecht. Ooit was het bestemd als reservelocatie voor glastuinbouw. Later hebben projectontwikkelaars er veel gronden aangekocht, in de verwachting dat de polder zou verstedelijken. De gemeente Woerden heeft het gebied in beeld gebracht voor de aanleg van een regionaal bedrijventerrein. Maatschappelijk verzet hiertegen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 geleid tot een afspraak (coalitieakkoord) om de polder een duurzaam groene invulling te geven. Ook plannen van gemeente Utrecht om een geluidswal aan te leggen langs de A12 zijn door Woerden afgewezen.

Toelichting

In het verleden is het gebied door de provincie aangewezen als reservelocatie voor glastuinbouw, voor tuinders die letterlijk moesten verkassen uit het gebied van Leidsche Rijn. Later hebben projectontwikkelaars er veel gronden aangekocht, anticiperend op een mogelijke verstedelijking van het gebied. Dit gebeurde in de periode dat het samenwerkingsverband NV Utrecht op zoek was naar antwoord op de vraag hoeveel woningen er in de periode tot 2030 nodig zouden zijn in de provincie Utrecht, en waar daarvoor ruimte zou kunnen worden gevonden. De NV Utrecht heeft besloten dat die woningbouwopgave vooral binnenstedelijk moet worden gerealiseerd. Projectontwikkelaars hebben  een groot deel van de door hen aangekochte grond inmiddels verpacht aan landbouwbedrijven. In 2009 heeft de gemeente Woerden in de Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2013 vastgelegd dat er een regionaal bedrijventerrein moet komen voor Woerden e.o. Hiertegen is veel verzet gekomen vanuit de bevolking en organisaties als Stichting Groene hart en De Groene Buffer.

In 2010 treedt een nieuw gemeentebestuur aan en in het coalitieakkoord 2010-2014 van dit nieuwe college is aangegeven dat de polder haar groene karakter moet blijven behouden en dat een regionale bedrijventerrein hier niet in past. De raad van Woerden staat nu op het standpunt dat de polder een duurzame groene inrichting moet krijgen. De gemeente staat positief tegenover evt. burgerinitiatieven om hieraan inhoud te geven.
De beide stichtingen hebben hiervoor een burgerinitiatief ontwikkeld. Daarin is het volgende wensbeeld geformuleerd:

  • Behoud van het agrarisch open landschap
  • Geen belemmering voor agrarische bedrijfsvoering
  • Recreatieve ontsluiting van de polder
  • Economische haalbaarheid met kostendragers vanuit het gebied

Op basis van dit wensbeeld zijn er door een ontwerpbureau een aantal voorstellen ontworpen. Daarbij is gebruik gemaakt van beleidsplannen die betrekking hebben op de polder Bijleveld: Het bestemmingsplan Buitengebied (gemeente Harmelen), De Groene Gebiedsverkenning (provincie Utrecht en gemeente Woerden), het Landschapsontwikkelingsplan Woerden en de informatiefolder Avontuur Natuurpark van de gemeente Woerden. De voorstellen van de stichtingen zijn op 23 januari 2014 gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Volgens de Ruimtelijke Agenda Woerden (een gezamenlijke agenda van de gemeente en de provincie Utrecht) moet worden gekoerst op een duurzame groene inrichting op de lange termijn van  de polders Breeveld, Haanwijk en Bijleveld , waarbij de polder Bijleveld ‘levendiger’ mag worden dan hij nu is.

In oktober 2014 zegt de gemeente echter de duurzame groene inrichting van de drie polders niet verder te willen oppakken. De financiële positie van de gemeente, geen gemeentelijke grondpositie in de polder Bijleveld en de verschillende belangen die tegenstrijdig zijn in Harmelen, hebben tot dit standpunt geleid.
Met steun van LTO Noord en Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij wordt door de Stichting Groene Hart en de Groene Buffer onderzocht hoe de agrarische sector invulling kan geven aan de gewenste ontwikkelingsrichting. (GF 9-2-2015)
18 januari 2016 worden de resultaten van dit onderzoek naar buiten gebracht (GF 18 jan.2016)

 

Geluidswal langs de A 12

De toekomstige invulling van de polder wordt nog verder gecompliceerd door de problematiek van de geluidswal.
De gemeente Woerden is al in 2008 benaderd door de gemeente Utrecht met het verzoek om planologische medewerking te verlenen aan de aanleg van een geluidswal langs de A 12 ten behoeve van de wijk Veldhuizen. De gemeenteraad van Woerden heeft toen unaniem besloten een  bestemmingsplan Geluidswal Veldhuizen niet vast te stellen. Betwijfeld werd de akoestische noodzaak voor realisatie van de geluidswal en gevreesd werd dat aanleg van de geluidswal zal leiden tot nieuwe bouwplannen voor de polder. Een bemiddelingspoging van de provincie is vervolgens mislukt. Provinciale Staten hebben daarop, in december 2014, op verzoek van de gemeente Utrecht, besloten een inpassingsplan te maken, die de aanleg van de geluidswal planologisch mogelijk maakt.  Bij de opstelling van dit inpassingsplan wordt rekening gehouden met de landschappelijke aspecten.
De provincie heeft het inpassingsplan op  21-9-2015 vastgesteld. De gemeente Woerden is vervolgens naar de rechter gestapt, maar heeft deze zaak verloren (lees bericht).

 

Reacties-samenvatting

Stichting De Groene Buffer en Stichting Groene hart pleiten voor een groene inrichting en zijn een onderzoek gestart naar een agrarische invulling, daarin past geen geluidswal.
Gemeente Woerden heeft de duurzaam groene inrichting in het coalitieakkoord opgenomen.
Gemeente Utrecht wil een geluidswal voor de wijk Veldhuizen.
Provincie Utrecht is een inpassingsprocedure gestart om aanleg van de geluidswal mogelijk te maken.
Gemeente Woerden heeft het beroep daartegen verloren.

18 januari 2016 zijn de onderzoeksresultaten bekend gemaakt.

 

Organisaties

Documenten

Reacties

De Stichting Groene hart is – met de Groene Buffer- van mening dat een geluidswal niet noodzakelijk en niet wenselijk is. Maar zij vindt het onjuist om de jarenlange procedures nog verder te rekken, omdat hierdoor de duurzame inrichting van de polder wordt belemmerd. Zij verzoekt provincie en gemeenten om in overleg te gaan over modellen, waarbij de geluidswal verlaagd en aflopend kan worden aangelegd op een zodanige manier, dat hierdoor duurzame inrichting van de polder mogelijk wordt.

 

18 januari 2016
Stichtingen willen polder Bijleveld duurzaam inrichten   (GF 18 jan.2016)

Polder mag geen woonlocatie worden
De polder Bijleveld moet een groene buffer blijven tussen Groot-Utrecht en Woerden. De polder werd ooit aangewezen als glastuinbouwlocatie, later als bedrijventerrein en wordt nu bedreigd door woningbouw-plannen. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer hebben laten onderzoeken hoe de polder een duurzame groene inrichting kan krijgen. Dat onderzoek is actueler dan ooit, licht projectdirecteur Bernt Feis toe. “De druk op de binnenranden van het Groene Hart neemt steeds verder toe. Door de stijgende huizenprijzen in de Randstad wijken veel kopers uit naar gemeenten aan de rand, zoals Stichtse Vecht en Nieuwegein. Om die groei op te vangen heeft Utrecht woningbouw in de omliggende gemeenten nodig”. De stichtingen zijn bang dat m.n. de gemeenten die met krimp te maken hebben overstag gaan en gaan meewerken aan de Randstedelijke bouwprogramma’s. “De polder Bijleveld wordt dan extra bedreigd omdat grote delen van deze polder al zijn opgekocht door projectontwikkelaars”, aldus de stichtingen.

Financiering door Heidemij
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Groene Hart Academie en adviesbureau Praktijk voor Plattelandsontwikkeling; de Koninklijke Nederlandse Heidemij (KNHM) zorgde voor financiering. Uit het onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om de polder Bijleveld een meer recreatieve inrichting te geven, zonder de agrarische hoofdfunctie van de polder tekort te doen. Uit de onderzoeken blijkt dat er vier mogelijkheden zijn om de polder duurzaam in te richten:

  • Nieuw agrarisch inrichtingsplan. Door de uitkoop van één of twee agrarische bedrijven (middels het inzetten van een gebiedsfonds) kan er een nieuw inrichtingsplan worden opgesteld, waarbij één of twee grote extensieve bedrijven met recreatief medegebruik het gezicht van de polder gaan bepalen.
  • Ontwikkeling van landgoederen. Door ontwikkeling van enkele wooneenheden in huidige bebouwingslint (via vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing) en een (zorg)landgoed aan de oostzijde van de polder Bijleveld kunnen gelden vrij worden gemaakt voor landschappelijk-recreatieve inrichting
  • Ontwikkeling van recreatieve routes. Deze routes kunnen worden gecombineerd met het tracé van de geluidswal langs de Rijksweg A12. Er wordt rekening gehouden met twee scenario’s: het wel of niet doortrekken van de geluidswal.
  • Uitbreiding natuurgebied. Ontwikkeling van recreatiemogelijkheden in combinatie met een verbreding van het gebied “Natuur avontuur” aan de westzijde van de polder Bijleveld.

Gebiedsfonds provincie en gemeente nodig
Overigens heeft een nieuwe gebiedsinrichting alleen kans van slagen als de individuele bewoners van de polder bereid zijn om hieraan mee te werken en daarbij bereid zijn om gezamenlijk tot een herinrichting te komen. Dit vraagt om maatwerkoplossingen op kavelniveau die vanuit de inwoners moeten komen. De stichtingen kunnen helpen om hiervoor draagvlak te realiseren, bijvoorbeeld door werksessies met bereidwillige inwoners/initiatiefnemers. Een andere randvoorwaarde is dat de provincie Utrecht en de gemeente Woerden een gebiedsfonds gaan vormen om duurzame inrichting mogelijk te maken. In de Ruimtelijke Agenda Woerden van 27 februari 2014 maakten de gemeente Woerden en provincie Utrecht afspraken over een duurzame groene inrichting van de polders Breeveld, Haanwijk en Bijleveld, op zoek naar groene ontwikkeling, alsmede het opstellen van een stappenplan en een structuurvisie voor de drie polders. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer willen dat provincie en gemeente zich aan hun woord houden. Want alleen door zo’n duurzame inrichting van de drie polders kan worden voorkomen dat de\e polder in de toekomst ten prooi valt aan woon- of bedrijfsbebouwing t.b.v. de agglomeratie Utrecht.

Onderzoeken:

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *