Kwaliteiten

Historie Groene Hart

In de jaren zestig van de vorige eeuw vond men de combinatie van een groot groen gebied en een groot verstedelijkt gebied (de Randstad) van grote betekenis; dat was en is de grondslag van het Groene Hart als concept. Openheid, rust en ontspanning waren toen de trefwoorden. Dat is nog onverminderd het geval. Het Groene Hart is als woon-, werk- en leefgebied voor de 700.000 inwoners van de regio van belang, maar ook voor de 7 miljoen bewoners die er ‘omheen’ wonen. En uit economische en (cultuur)historische redenen is het Groene Hart ook van bredere betekenis; het speelt een grote rol bij de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats, in het bijzonder voor onze economische motoren Rotterdam en Amsterdam. En het geeft letterlijk een groot deel van onze geschiedenis weer. Het kenmerkende landschap van het Groene Hart met veen(weide)-gebieden, gedragen door de veehouderij, en plassen met de daarbij horende biodiversiteit , heeft eigenstandige betekenis. Cultuurhistorie en ecologie van het gebied zijn van wereldklasse. De betekenis van het Groene Hart kent dus economische, sociaal-culturele, historische en landschaps-ecologische aspecten, die in onderlinge samenhang (en spanning) meerwaarde hebben. De kernkwaliteiten ervan zijn het behouden waard.

We laten ons in ons werk inspireren door de kernkwaliteiten van het Groene Hart. De sturing door de provincies van de ontwikkelingen in het Groene Hart was aanvankelijk gericht op de volgende kernkwaliteiten:

 • landschappelijke diversiteit,
 • (veen)weidekarakter,
 • openheid en
 • rust & stilte.

In de loop der jaren zijn daaraan door onder meer belangenorganisaties, betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties kwaliteiten toegevoegd die meer inhoud geven aan begrippen zoals

 • beleving,
 • historie en
 • economie.

Deze unieke kwaliteiten of waarden van het Groene Hart kunnen volgens ons in vier groepen onderscheiden worden:

 • Natuurlijke waarden: veenweiden, waterhuishouding, water- en weidevogels, trekvogels, biodiversiteit, het leefgebied van diverse bedreigde dieren en planten, grote diversiteit tussen delen van het gebied.
 • Belevingswaarden: rust, ruimte, water en groen als tegenhanger van de stedelijke omgeving, herkenbare en gewaardeerde landschappelijke elementen (verkaveling, knotwilgen)
 • Historische waarden: cultureel (agrarisch) erfgoed, ligging steden en dorpen en trekvaartrouten, polders met slagenverkaveling (Copelandschappen), legakkers, Oude Hollandse waterlinie.
 • Economische waarden: hierbij is de plattelandseconomie ons uitgangspunt. Het landschap in het Groene Hart wordt grotendeels beheerd door grondgebonden agrarische ondernemers, die in het eeuwenoude landschap hun inkomen (moeten) verdienen. Voor het behoud van het karakteristieke landschap van het Groene Hart is langjarig perspectief voor deze ondernemers essentieel. Zonder boeren geen landschapsbeheer. Een deel van de agrarisch ondernemers richt (ook) op recreatie/toerisme/streekproducten.