Kwaliteiten

We laten ons in ons werk inspireren door de kernkwaliteiten van het Groene Hart. De sturing door de provincies van de ontwikkelingen in het Groene Hart was aanvankelijk gericht op de volgende kernkwaliteiten:

 • landschappelijke diversiteit,
 • (veen)weidekarakter,
 • openheid en
 • rust & stilte.

In de loop der jaren zijn daaraan door onder meer belangenorganisaties, betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties kwaliteiten toegevoegd die meer inhoud geven aan begrippen zoals

 • beleving,
 • historie en
 • economie.

Deze unieke kwaliteiten of waarden van het Groene Hart kunnen volgens ons in vier groepen onderscheiden worden:

 • Belevingswaarden: veenweiden, waterhuishouding, water- en weidevogels, trekvogels, biodiversiteit, het leefgebied van diverse bedreigde dieren en planten, grote diversiteit tussen delen van het gebied.
 • Natuurlijke waarden: rust, ruimte, water en groen als tegenhanger van de stedelijke omgeving, herkenbare en gewaardeerde landschappelijke elementen (verkaveling, knotwilgen)
 • Historische waarden: cultureel (agrarisch) erfgoed, ligging steden en dorpen en trekvaartrouten, polders met slagenverkaveling (Copelandschappen), legakkers, Oude Hollandse waterlinie.
 • Economische waarden: hierbij is de plattelandseconomie ons uitgangspunt. Het landschap in het Groene Hart wordt grotendeels beheerd door grondgebonden agrarische ondernemers, die in het eeuwenoude landschap hun inkomen (moeten) verdienen. Voor het behoud van het karakteristieke landschap van het Groene Hart is langjarig perspectief voor deze ondernemers essentieel. Zonder boeren geen landschapsbeheer. Een deel van de agrarisch ondernemers richt (ook) op recreatie/toerisme/streekproducten.

NOVI en perspectiefgebied Groene Hart

Er wordt momenteel door de Minister van Binnenlandse Zaken gewerkt aan het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie. Eén van de onderdelen daarvan zal naar verwachting het aanduiden van zogenaamde perspectiefgebieden zijn. Stichting Groene Hart pleit er bij de Minister voor om het Groene Hart, in de context van de Groene Metropool, één van die gebieden te laten zijn. Hier kunt u de brief lezen van het bestuur van SGH aan Minister Ollongren en de bijlage, waarin wordt toegelicht waarom dat nodig is:

“Het grootste gevaar is kwaliteitsverlies door versnipperde aanpak en sluipende achteruitgang. Er wordt willekeurig van de taart gegeten. Onze constatering is dat het Groene Hart onverminderd van betekenis is voor de bewoners van het gebied en voor de Groene Metropool als geheel. Er is op dit moment te weinig samenspraak en cohesie en een te laag (bestuurlijk) energieniveau; dat vraagt om een nieuwe samenwerkingsvorm. Kortom, een nieuw elan en een gevoel van urgentie die leiden tot een Groen Hart, dat als geheel en op onderdelen allure heeft. En dat profiteert van een breed gevoel van ‘eigenaarschap’.”