Kwaliteiten

De unieke kwaliteiten of waarden van het Groene Hart kunnen volgens ons in vier groepen onderscheiden worden:

  • Natuurlijke waarden: veenweiden, waterhuishouding, water- en weidevogels, trekvogels, biodiversiteit, het leefgebied van diverse bedreigde dieren en planten, grote diversiteit tussen delen van het gebied.
  • Belevingswaarden: rust, ruimte, water en groen als tegenhanger van de stedelijke omgeving, herkenbare en gewaardeerde landschappelijke elementen (verkaveling, knotwilgen)
  • Historische waarden: cultureel (agrarisch) erfgoed, ligging steden en dorpen en trekvaartrouten, polders met slagenverkaveling (Copelandschappen), legakkers, Oude Hollandse waterlinie.
  • Economische waarden: hierbij is de plattelandseconomie ons uitgangspunt. Voor het behoud van het karakteristieke landschap is een langjarig perspectief voor de agrarische ondernemers essentieel. Bodemdaling, klimaatverandering en het terugdringen van stikstof stellen zware voorwaarden aan het toekomstperspectief van de agrarische sector.