Bentwoud

Gebiedsgemeenten Waddinxveen,  Alphen aan den Rijn
Kwaliteitskaart    /   Atlaskaart

BentwoudVerkleind

Tussen Zoetermeer/Benthuizen en Waddinxveen/Boskoop komt het Bentwoud, een grootschalig natuurlijk bosgebied van 800 hectare. Het Bentwoud wordt een uniek gebied in de Randstad gericht op diverse recreatiemogelijkheden. Het is een gebied met bos, waterpartijen, moeras, riet en ruigte en grazige weiden doorsneden door fiets- en wandelpaden. Er ligt een golfbaan en er is ruimte voor allerlei recreatieve initiatieven. Nabij Zoetermeer zijn voetbalvelden aangelegd. Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw werden de eerste initiatieven en plannen ontwikkeld. In 2000 zijn de eerste bospercelen aangeplant.

Het vorig kabinet heeft 600 miljoen euro bezuinigd op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Als gevolg daarvan is het plan voor het Bentwoud aangepast. Er is een aanvulling op de bestaande MER (milieueffectenrapportage) gemaakt. Daarin staat nu dat de natuurkern niet zal worden gerealiseerd en dat het gebied niet langer zal deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gebiedsomvang wordt teruggebracht van 1300 ha naar 800 ha. Het bosgebied bij Waddinxveen is in de nieuwe plannen gesneuveld. In 2016 hoopt men het Bentwoud voltooid te hebben.

Op 10 oktober 2012 heeft de Provinciale Staten het Uitvoeringsprogramma Groen (2013) vastgesteld. Met het besluit zijn belangrijke voorwaarden voor de afronding van het Bentwoud vastgelegd. Er wordt nu vaart gezet achter de realisatie en afronding van de basisinrichting van het Bentwoud.

Het Bentwoud wordt ontwikkeld volgens een zogenaamd Basisgroeimodel Bentwoud, waarbij een basisinrichting met voldoende recreatieve kwaliteit tot stand wordt gebracht. Deze basisinrichting voorziet in de mogelijkheid om op termijn kwaliteitsimpulsen uit te voeren. Het gaat hierbij om recreatie- en horecavoorzieningen, paden, bruggen, bankjes. Voor de uitvoering van deze kwaliteitsimpulsen worden private partijen uitgenodigd te participeren. Een voorbeeld hierin is de realisatie van het Avatarbos (Avatarbos in het Bentwoud). Een ander idee is de aanleg van een nieuw landgoed (Landgoed Green).
Het netwerk van wandel- en fietspaden wordt beperkt aangelegd tot het verbinden van bestaande wandelrondjes en er komt er een oost-west georiënteerd fietspad. De ruiterpaden en ook de waterbergingsopgave in het Waddinxveense deel worden niet gerealiseerd.
Aanvullend op de basis inrichting zal de provincie een nieuwe voetgangersbrug over de N209 financieren.
Op 18 juni 2016 wordt de officiële opening van het Bentwoud op feestelijke wijze ingeluid (zie Bentwoud Festival).

BentwoudlaanN207Het oostelijk deel van het Bentwoud is ook zoekgebied voor een westelijke rondweg van Waddinxveen/Boskoop (zie N207-corridor).  Medio 2015 heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan Bentwoud ter visie gelegd, waarin een vrijwaringszone is opgenomen om te voorkomen, dat ontwikkelingen plaats zouden vinden die een toekomstige realisatie van een nieuwe weg zouden frustreren.

 

Reacties-samenvatting

Met de realisatie van het Bentwoud wordt een nieuwe impuls gegeven aan de natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden in de Randstad. Volgens de Stichting Groene Hart wordt de beoogde kwaliteitsimpuls met betrekking tot natuur echter niet gerealiseerd doordat de aanleg van het natuurkerngebied en de ecologische verbindingen (EHS) is weggevallen. De stichting wijst op het voortbestaan van problemen met bodemdaling en zoute kwel. Daarnaast dreigt door aanleg van wegen (Bentwoudlaan) verdere verkleining van het gebied. Dit staat een duurzaam waterbeheer in de weg.
De boerenorganisatie LTO is blij met een beperkte inrichting waardoor landbouwgrond behouden blijft.
Enkele reacties betreffen de slechte toegankelijkheid en het niet aanleggen van paden.
De Vrienden van- en de Gebruikersgroep Bentwoud hebben hun argumenten tegen de aanleg van een Bentwoudlaan op een rijtje gezet.

Organisaties

 Documenten

 

zie ook kwaliteitsopgaven  N207-corridor en Maximabrug

11 gedachten over “Bentwoud

 1. Stichting Groene Hart

  Het wegvallen van het zuidelijk deel heeft grote invloed op het watersysteem. Dit deel is namelijk het deelgebied met de meeste zoute kwel. Bovendien zal het peil in het deel Waddinxveen-noord in het basisgroeimodel maar beperkt worden verhoogd. Peilverhogen zou een positief effect gehad hebben op het verminderen van de zoute kwel. Deze bijstelling zorgt ervoor dat de zoutbelasting op de Gouwe dus minder afneemt dan in de oorspronkelijke plannen.

 2. LTO

  LTO blij met kleiner Bentwoud (4-1-2012).
  WADDINXVEEN/RIJNWOUDE – De crisis en de rijksbezuinigingen doen niet overal pijn. LTO-voorman Daan Bac van de afdeling Zuidplas is vooral blij dat het Bentwoud als gevolg van rijksbezuinigingen een stuk kleiner wordt, waardoor zo’n vijf boeren hun bedrijf toch kunnen voortzetten.
  Het provinciebestuur besloot onlangs alleen nog energie te steken in de aanleg van het Bentwoud in het Rijnwoudse deel en het noordelijke deel van Waddinxveen (tussen de Maaltocht en de Hoogeveenseweg). Dat betekent dat het Bentwoud geen 1300 hectare groot wordt, maar ’slechts’ zo’n duizend. Zo’n 250 tot 300 hectare blijft akkerbouwgrond.

 3. Hanneke Stolk

  Onderwerp: Ruiterpaden
  Ik was enigszins verbaasd toen ik las dat de ruiterpaden in Bentwoud niet meer worden gerealiseerd. En recreatiegebied is toch voor iedereen? Wat is hier de reden van? Er zijn toch aardig wat (paarden)mensen die heel graag samen met hun viervoeter zouden willen genieten van dit nieuwe natuurgebied in Zuid-Holland. Ik hoop heel erg dat dit opnieuw in overweging genomen wordt.

  1. Karen Raap

   De ruiterpaden zijn vanwege bezuinigingen vervallen in de inrichting die nu wordt uitgevoerd. In de verdere ontwikkeling van het Bentwoud kunnen deze alsnog worden gerealiseerd. Voor de financiering wordt naar partners gezocht.
   Projectmanager Bentwoud

 4. Jan de Jong

  Onderwerp: toegang tot het Bentwoud.
  Vanuit het zuiden, Moerkapelle dus is in het nieuwe plan geen enkele toegang meer mogelijk. Ook niet voor voetgangers. De genoemde “recreatieve kwaliteit” moeten we maar met een korreltje zout nemen.

 5. stefan

  Waarom wordt er niet gekeken of natuur en landbouw gecombineerd kunnen worden in het zuidelijke deel? bv. stroken met bomen en bloemen (goed voor de bevruchting vd gewassen) langs de akkers? Helemaal leuk zou dan zijn als bv. boeren die rondleidingen geven over hun akkers, een boerderij winkel, enz. Op http://eemlandhoeve.nl/ is een inspirerend voorbeeld te vinden van zo’n combinatie. Landbouw, veeteelt, natuur en recreatie zijn heel goed te integreren, je moet alleen wat buiten standaard kaders denken.

 6. Webmaster

  Iedereen spreekt tot nu toe over de omvang en toegang van het bosgebied maar een deskundig hydroloog wees ons op het onderstaande kwaliteitsvraagstuk.
  Destijds is niet voor niets besloten om het Bentwoud uit te breiden tot de hele polder Achterof. Dat heeft te maken met het waterbeheer in het bosgebied. Het aanleggen van de Bentwoudlaan ( de N207 west) met zijn hydrologische effecten zal een duurzame oplossing voor het waterbeheer en voor de huidige zoutwateroverlast blokkeren.
  Hydrologisch onderzoek heeft destijds geleid tot het besluit om het Bentwoud als een geheel met één peilgebied te realiseren. Door het hoogteverschil van 2 meter tussen west en oost, zou dit in het oosten leiden tot een nat gebied, waardoor een grotere waterberging mogelijk wordt en de huidige zoutlozingen op de Gouwe (jaarlijks 6 miljoen kilo zout) voorkomen kunnen worden. Door de bezuinigingen is het Bentwoud sterk verkleind en denken de wegenplanners nu de westelijke randweg ongehinderd te kunnen aanleggen. Daarbij zien zij juist de hydrologische knelpunten over het hoofd. Aanleg van de weg maakt de kans om een echt Bentwoud te realiseren in combinatie met een duurzaam waterbeheer onmogelijk. De weg blijft een barrière en de zoutlast wordt niet verminderd. Eerder ontstaan nieuwe risico’s als de kweldruk niet wordt verminderd op openbarsten van de grond en op extra zoutwateroverlast.

 7. Vrienden van- en de Gebruikersgroep Bentwoud

  Waarom zijn de Vrienden van- en de Gebruikersgroep Bentwoud tegenstander N207-zuid?

  Momenteel wordt in opdracht van de provincie Zuid Holland voor de (voorlopige) som van € 27.000.000,- het Bentwoud aangelegd. Een natuurgebied met een oppervlakte van circa 800 ha. Een natuurgebied dat hard nodig is voor het Zuid Hollandse deel van de Randstad. Het overvolle Zuid Holland is – in vergelijking met andere provincies – immers mager bedeeld, als het om natuur-, c.q. bosgebieden gaat.
  Nota bene diezelfde provincie is van plan om in het oostelijk deel van het Bentwoud een provinciale weg aan te gaan leggen… Dit, terwijl het Bentwoud toch al op een aantal punten fiks is geschonden.
  Immers:
  • Het Bentwoud wordt doorsneden door de HSL en de N209;
  • In het westelijke deel van het Bentwoud liggen twee omvangrijke sportcomplexen (voetbal);
  • In het centrum van het Bentwoud ligt een megalomaan golfcomplex;
  • Van het oorspronkelijk geplande Bentwoud is door toenmalig staatssecretaris Bleker circa 500 ha geschrapt (wegbezuinigd).

  De Vrienden van- en de Gebruikersgroep Bentwoud zijn mordicus tegen deze volgende aanslag op het Bentwoud omdat:
  • De geplande weg aanzienlijke geluidshinder in het Bentwoud zal veroorzaken;
  • De geplande weg een aanzienlijke barrière vormt voor toekomstige bezoekers, c.q. recreanten uit de agglomeraties Boskoop en Waddinxveen;
  • Op de geplande weg in de toekomst geregeld de nodige dierlijke (overstekende) slachtoffers zullen vallen;
  • De geplande weg ’s-avonds, behalve geluidshinder, ook lichthinder in het Bentwoud zal gaan veroorzaken;
  • De geplande weg de nodige schadelijke stofbelasting zal gaan veroorzaken (uitstoot van schadelijke uitlaatgassen). Niet alleen het Bentwoud, maar ook omwonenden zullen hier last van hebben.
  • De geplande weg straks een barrière vormt voor de waterhuishouding, c.q. waterafvoer in en vanuit het gebied richting Gouwe (met kans op verdere verzilting van het grondwater);
  • De geplande weg straks onmiskenbaar een verkeersaanzuigende werking zal hebben ten aanzien van het noord-zuidverkeer en omgekeerd, van en naar de agglomeraties Rotterdam, Gouda, Alphen en Leiden (verkeer dat momenteel gebruik maakt van de N209 en 207);
  • De geplande weg wel eens de opmaat zou kunnen zijn voor een snelle verbinding tussen de A4, de A12 en de A20, ofwel een toekomstige A3 (ik wil u niet op ideeën brengen, maar wie de kaart van Zuid Holland bekijkt, ziet dat het tracé van de geplande N207-zuid hier een eerste aanzet voor zou kunnen zijn. Is hier sprake van verborgen politieke agenda’s?).

  Het mag duidelijk zijn dat wij op basis van het voorgaande, grote en terechte zorgen hebben ten aanzien van het geplande tracé (die in het politieke jargon eufemistisch met ‘’Bentwoudlaan’’ wordt aangeduid, waarmee de suggestie wordt gewekt dat het om een rustige lommerrijke laan gaat….). Dit alles, terwijl de werkelijke knelpunten rondom Boskoop/Waddinxveen vooral in oost-west richting voorkomen: in casu de hefbruggen en de Coenecoopbrug. Dit, terwijl zowel het beroeps als het recreatieve scheepverkeer op de Gouwe alleen maar toeneemt en de bruggen in de toekomst nog vaker open zullen staan.
  Wij vragen ons af waarom niet wordt ingezet op verbetering van de doorstroming op deze knelpunten en waarom niet aanvullend gekozen wordt voor verdere optimalisatie van de huidige N209 en de 207 (waar overigens al voor een deel mee is begonnen)?
  Tenslotte:
  Wanneer de provincie en de gemeenten Alphen en Waddinxveen – in weerwil van alle redelijke tegenargumenten – hun plannen toch willen doorzetten, zou ik deze partners het volgende willen meegeven:
  • Overweeg verdiepte aanleg van de N207-zuid ter plaatse van het Bentwoud;
  • Overweeg een afdoend (groen) geluidsscherm of –wal, aan zowel de zijde van het Bentwoud als aan de oostelijke zijde (i.v.m. de bebouwing);
  • Zorg, ter compensatie van deze weg, voor een veilige en met groen omzoomde verbinding tussen het Gouwebos en het Bentwoud.
  Wij hebben daarvoor overigens al een voorstel ingediend bij wethouder De Jong van Waddinxveen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *