Polder Haanwijk, Woerden

Gebiedsgemeente     Woerden
Kwaliteitskaart         Utrecht-West

HaanwijkGemeente Woerden en Maatschap Haanwijk gaan onderzoeken of het haalbaar is woningen te bouwen op de locatie Haanwijk in Harmelen. Het gaat om 90 woningen in het gebied tussen de nieuwe westelijke randweg en de Hollandse Kade naast Hofwijk-West; een gebied dat in de ruimtelijke structuurvisie staat aangeduid als woningbouwlocatie. Op 11 februari hebben wethouder Martin Schreurs (namens gemeente Woerden) en directeuren Sander van Oostrum en Alfred Bolks (namens Maatschap Haanwijk) een intentieovereenkomst getekend.
Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van deze plannen is een halfjaar uitgetrokken. Daarbij worden fysieke, financiële en maatschappelijke aspecten onder de loep genomen. In het bijzonder is er aandacht voor een goede landschappelijke inpassing, goede verkeersontsluiting, duurzame woonomgeving en consumentgericht bouwen. Speciale aandacht wordt gegeven aan de woningbehoefte in Harmelen en omgeving. Bij het onderzoek worden ook belanghebbenden en belangstellenden betrokken.

In de Utrechtse Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) zijn de polders Breeveld, Haanwijk en Bijleveld aangeduid als recreatiezone, Een samenhangende aanpak van het gehele gebied wordt door zowel provincie als gemeente van belang geacht om de groene kwaliteit  van de polders te behouden.
Provincie en gemeente hebben de “Ruimtelijke Agenda Woerden” opgesteld, die voorziet in een duurzame groene inrichting van de polders

Reacties-samenvatting

Burgerinitiatief-Polder Haanwijk is onaangenaam verrast door bouwplannen.
Wethouder baseert zich op de structuurvisie en de woonwensen.
Stichting De Groene Buffer en Stichting Groene Hart hebben eigen voorstellen voor een duurzame groene inrichting.

Organisaties

Documenten

zie ook kwaliteitsopgave Polder Bijleveld 

 

Reacties

Burgerinitiatief-Polder Haanwijk

Wij zijn het niet eens met de voorgenomen bouwplannen en hebben onze eerste indruk op basis van online gevonden informatie in een brief uiteengezet.
Onze bezwaren richten zich op het feit dat wij verontrust zijn dat een deel van de polder verloren gaat aan woningbouw. In het bijzonder een deel naast beschermd natuurgebied (Hollandse Kade, de Kievit). Wij vragen ons af waarom. De gemeente heeft in februari een intentieovereenkomst getekend met twee projectontwikkelaars. De projectontwikkelaars maken zelfs al melding van de mogelijkheid tot inschrijving en dat de woningen in 2017 in de verkoop te gaan.
Wij zijn van mening dat de structuurvisie niet voldoende voorziet in het mogelijk maken van de woningbouwplannen (strikte lezing van de structuurvisie). Daarnaast heeft de gemeente eerder in haar besluitvorming betrokken (en Ruimtelijke Agenda Woerden) om de polders duurzaam groen te houden. Of in ieder geval een stappenplan en structuurvisie op te stellen voor duurzaam groene polders.
De structuurvisie laat zelfs een groene contour zien op polder Haanwijk; een aanwijzing naar de gemeente om natuur te realiseren en uit te bouwen naar EHS.
De beheerplannen van (onder meer) Utrechts Landschap, en de ambitie om EHS te creëren of uit te breiden, stroken ook niet met de woningbouwplannen. De woningbouwplannen liggen direct aan de Hollandse Kade en de Kievit (beschermd natuurgebied).

Wethouder Martin Schreurs (ruimtelijke ontwikkeling):
“In Harmelen zijn al geruime tijd geen woningen meer gebouwd. Het is daarom goed te onderzoeken of dit plan haalbaar is en hoe we hiermee tegemoet kunnen komen aan de woonwensen die er in Harmelen leven. Ik vind het daarbij belangrijk dat het plan een ‘Harmelense maat’ heeft. Gezien de locatie moet er zorgvuldig gekeken worden naar de aansluiting bij het landelijke gebied en de bestaande bebouwing.”

Stichting De Groene Buffer en Stichting Groene Hart
zijn een burgerinitiatief gestart en hebben een visie opgesteld voor de polders rond Harmelen. Deze visie is op 23 januari 2014 gepresenteerd tijdens een informatieavond. Zij wijzen op de Ruimtelijke Agenda Woerden, waarin afspraken zijn gemaakt voor een verdere invulling van de polders en waarbij ook het initiatief van de stichtingen moet worden meegenomen. In de Agenda staat onder 3.2 Duurzame ontwikkeling Groene Polders   het volgende omschreven:
Doelstelling is een duurzame groene inrichting van de polders Breeveld, Haanwijk en Bijleveld. Uitvoering zal gaan via een stappenplan:
Stap 1: op zoek naar een gezamenlijk gedragen overzicht van kansrijke ruimtelijke ontwikkelingen, naar bouwstenen die kunnen passen bij de groene ontwikkeling van de polders.
Stap 2: het opstellen van een stappenplan voor het vervolg.
Stap 3: het opstellen van een structuurvisie voor de drie polders.
Trekker: de trekker is nog niet bekend. In onderling overleg wordt bepaald wie de trekker gaat worden,
Uit het stappenplan/overdrachtsdocument wat wordt opgesteld zal de planning volgen.

 

Stichting De Groene Buffer
      22 november 2015
De Groene Buffer heeft haar website vernieuwd. Daarop hebben wij onze argumenten tégen de bouwplannen in polder Haanwijk weergeven, onderbouwd met enkele nota’s:

  • over de te verwachten bevolkingsgroei en daarmee samenhangende (geringe) woningbehoefte in Harmelen.
  • over de cultuur-historische en ecologische waarden van natuurlandschap De Kievit, polder Haanwijk zelf, de Hollandse Kade en de Romeinse Limes.

Kijk voor meer informatie op: www.degroenebufferwoerden.nl  Tevens introduceren wij hierbij ook onze facebookpagina

 

1 gedachte over “Polder Haanwijk, Woerden

  1. John Coppens

    In reactie op de bijdrage van wethouder Schreurs zijn wij van mening dat zijn opmerking “In Harmelen zijn al geruime tijd geen woningen meer gebouwd.” volstrekt geen enkel argument is om nieuwbouwplannen te gaan ontwikkelen – en zeker niet in prachtige historische polders. Wethouder Schreurs kent net als iedereen toch ook voldoende mooie pittoreske plaatsen op vakantiebestemmingen (zelfs ook in Nederland mijnheer Schreurs!!), waar al meer dan 100 jaar niet meer is gebouwd. Geloof ons, dat kan ook in Harmelen. Maar … er kán in Harmelen ook ruimschoots gebouwd worden. Op de beschikbare bouwlocatie namelijk. Graag méér energie om dáár wat van te maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *