Recreatief Kaag en Braassem

Gebiedsgemeente  Kaag en Braassem   /  Kwaliteitskaart   /  Atlaskaart


De gemeente Kaag en Braassem heeft de ambitie uitgesproken een recreatiegemeente te willen zijn. Mede in dat kader hebben stichting Kaag en Braassem Promotie, de Kamer van Koophandel, de Rabobank en de gemeente Kaag en Braassem, in een interactief proces met recreatieondernemers, de eerste fase van het meerjareninvesteringsplan ‘Recreatief Kaag en Braassem’ opgesteld.
Met het “Parapluplan Recreatie” wordt aan alle geldende bestemmingsplannen een juridische regeling toegevoegd waarmee het mogelijk wordt voor het college om, bij aandiening van een specifieke ontwikkeling, medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling.
Verder worden in dit plan regelingen opgenomen voor evenementen, voor nevenfuncties van agrarische bedrijven alsook recreatieve transformatie van (voormalige) agrarische bedrijven, Bed & Breakfast-regelingen, e.d. Daarnaast worden initiatiefnemers uitgenodigd om met recreatieve plannen te komen waarvoor bestemmingsplannen op maat kunnen worden opgesteld.

Drechtdoorsteek
Er zijn ook voorstellen gedaan voor een doorsteek (kanaal) door de Vriesekoopsche polder van Westeinderplas naar de Drecht t.b.v. de pleziervaart. Deze gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn zijn een kansenonderzoek gestart naar een Drechtdoorsteek; Gemeente Kaag en Braassem is agendalid om waar nodig mee te kunnen denken en te kunnen reageren.
Lees ook: Onderzoek Drechtdoorsteek nieuw leven ingeblazen (Av, 6/3/2017)

Organisaties :

 

Documenten:

 


Reacties

De Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. (VBOLKB) vindt deze plannen veel te vergaand. Daarmee wordt weer een stap gezet naar verdere vercommercialisering van de natuur, het landschap, de ecologie en de biodiversiteit, waarop onze gemeente zegt zo trots te zijn. De gemeente zou ook voor ons groen-blauwe erfgoed glashelder en glashard moeten vaststellen welke gebieden onaantastbaar zijn. De VBOLKB is daarom van mening dat het voorliggende Paraplubestemmingsplan Recreatie moet worden aangevuld met een concrete aanwijzing van die gebieden waarbinnen géén “verruimingsmogelijkheden …. voor bepaalde vormen van recreatie” zullen worden toegestaan.

Ook is er onder bewoners veel weerstand tegen plannen voor een (kanaal)doorsteek door de Vriesekoopsche polder. Angst voor feestboten, discoboten en dieselgassen; voor verstoring van de rust in het gebied.

De dorpsraad van Woubrugge vreest dat de recreatieambities ten koste gaan van het open landschap. In de zienswijze stelt ze dat bebouwing rond de Wijkde Aa absoluut niet kan. “Oevers moet je niet volbouwen met eigendommetjes. Die zijn van iedereen.”

De Stichting Groene Hart sluit zich in algemene zin aan bij de conclusie van de VBOLKB en vindt het vastleggen van algemene regels in een bestemmingsplan nu niet de juiste weg. Geadviseerd wordt om de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsvisie verder uit te werken en in te voegen in de (integrale) omgevingsvisie waarin ook functies als natuur en landschap en daarbij horende beschermingsregimes zijn benoemd.

 

Strepen door recratieplan Kaag en Braassem    (5-4-2017)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bezwaar tegen het toestaan van bepaalde vormen van nieuwe bedrijvigheid en bebouwing in glastuinbouwgebieden, op boerenlandschap, rondom molens en langs het Braassemermeer. Recreatieve nieuwbouw in belangrijke weidevogelgebieden en groene buffers zijn uit den boze. GS willen dat de gemeente deze bouwmogelijkheden schrapt. Ze zijn in strijd met de provinciale Verordening Ruimte en Mobiliteit, waarin veenweidegebieden bescherming krijgen. Ook over de lijst met nieuwe activiteiten in agrarische buitengebieden zijn GS ontevreden. Detailhandel, sociale nevenfuncties en dierenpension mogen volgens de provincie geen stukken groen opslokken.

 

2 gedachten over “Recreatief Kaag en Braassem

 1. Trix van Puffelen

  Als indiener van een zienswijze over het omstreden ontwerpbestemmingsplan recreatie Parapluplan van 13 februari jl, kreeg ik op 5 april van B&W van Kaag en Braassem antwoord: “De beantwoording van uw zienswijze vergt meer tijd”
  Inmiddels zijn alle termijnen verlopen en de indruk wordt gewekt dat het plan zomaar, zonder mededeling, van de radar is verdwenen.
  Als dat zo is, zullen heel wat burgers en instanties uit het voormalig Jacobswoude, daar tevreden over zijn.
  Trix van Puffelen

 2. Trix van Puffelen

  In de raadsvergadering van juni 2017 kreeg B&W van Kaag en Braassem geen goedkeuring om deel te nemen aan een kansenonderzoek naar de Drechtdoorsteek. Alleen de VVD en de meerderheid van PRO waren voor, de overige vier partijen waren tegen.
  Eerder had op een voorlichtingsbijeenkomst in Leimuiden, waarvoor alleen de belanghebbende bewoners uit de polder en de maritieme bedrijven uit Aalsmeer waren uitgenodigd, de ongenode inwoners van het dorp Leimuiden flink geprotesteerd.
  Duidelijk bleek dat de meeste inwoners uit Leimuiden niets wilde weten van een Drechtdoorsteek door de mooie Vriezekoopsche polder en nog minder van het XXL aquafunpark ter financiering van het project in hun dorp. De VVD wethouder van Kaag en Braassem had eerder gemeld de lead van dit project hebben. Dit is nu in handen van Aalsmeer.

  De lokale bevolking tegen, de raad tegen, klus geklaard !

  Maar uit een advertentie van B&W van Kaag en Braassem in een lokaal blad in week 34/35 bleek dat de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn de Drechtdoorsteek op het grondgebied van Leimuiden (dus Kaag en Braassem) toch door willen zetten.
  De VVD-wethouder gaat als een zogenaamd “agendalid” toch met de andere gemeenten om de tafel om mee te denken met als doel DE BELANGEN VAN INWONERS EN ONDERNEMERS in Kaag en Braassem te behartigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *