Deelgebieden Groene Hart


Landschappelijke diversiteit is een belangrijke kernkwaliteit van het Groene Hart. Daarom onderscheidt de Kwaliteitsatlas 13 deelgebieden in het Groene Hart, elk met eigen kwaliteiten en opgaven. De opgaven zijn de beleidsstrategieën uit de  Voorloper Groene Hart. De kwaliteiten en opgaven van landschappen en linten kunt u terugvinden door op een van de deelgebieden te klikken. De Groene Hart provincies hebben de kwaliteiten verder uitgewerkt in verschillende documenten.

De provincie Utrecht via de: Kwaliteitsgids Groene Hart.. Deze bevat per landschapstype meer gedetailleerde informatie over inrichtingsprincipes en hoe hiermee om te gaan bij veranderingen.

De provincie Noord-Holland via de:  Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze bevat onder andere een uitgewerkte beschrijving van kernkwaliteiten per landschapstype. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland het Handboek Ontwikkelen met Ruimtelijke Kwaliteit. Deze bevat voorbeelden voor het ontwerpen met landschap en cultuurhistorie.

Provincie Zuid-Holland heeft een kwaliteitskaart opgenomen in haar structuurvisie. Daarnaast zijn in samenwerking met partners Gebiedsprofielen ontwikkeld, waarin specifieke kwaliteiten per gebied staan.

In het Groene Hart zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

 • De Venen
 • Vechtzone Utrecht Amsterdam
 • Vechtplassengebied
 • Utrecht-West
 • Lopikerwaard
 • Vijfheerenlanden
 • Alblasserwaard
 • Krimpenerwaard
 • Gouwe Wiericke
 • Venster Bodegraven-Woerden
 • Oude Rijnzone West
 • Hollands Plassengebied
 • Wijk en Wouden, Bentwoud en Boskoop

De Venen
De Venen herbergen uitgesproken open veenweidegebieden die in de Middeleeuwen zijn ontgonnen. Vanaf de Oude Rijn en de Vecht is in De Venen een opeenvolging van verschillende landschaptypen aanwezig.

Vechtzone Utrecht Amsterdam
De Vechtzone is een zeer divers en dynamisch landschap. Vanuit de veen- en kleipolders gezien vormt de Vecht een groene rand van de open ruimte. De ligging tussen Utrecht en Amsterdam zorgt voor een grote stedelijke druk.

Vechtplassengebied
Het Vechtplassengebied bevat misschien wel het meest brede scala aan landschappen van het Groene Hart. Diversiteit is hier kenmerk nummer één.

Utrecht West
De oeverwallen van de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel zijn in dit overgangsgebied van klei naar veen beeldbepalende structuren. De oeverwallen zijn hier relatief breed en we vinden er nog boomgaarden, akkers en landgoederen.

Lopikerwaard
De Lopikerwaard is een duidelijk landschappelijke eenheid met een bijzonder gave cope-verkaveling. Beeldbepalend zijn de lange oost-westlopende landschapslijnen en de langgerekte open ruimten daartussen.

Vijheerenlanden
Vijfheerenlanden ligt ingesloten tussen de Alblasserwaard en het Gelderse rivierengebied. Het gebied ligt op de overgang van veen naar klei en heeft zandige oeverwallen en stroomruggen.
Zie Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (vastgesteld door GS 19-12-2012).

Alblasserwaard

De Alblasserwaard is een typisch Hollands venweidegebied. De Middeleeuwse cope-ontginningen hebben de natuurlijke veenstroom van de Alblas als basis. Dit is een 14 km lang bebouwingslint door het midden van de waard.
Zie Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (vastgesteld door GS 19-12-2012).

Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard is een gaaf en open veenweidelandschap. De ligging tussen de Hollandsche IJssel en de Lek bepaalt de ruimtelijke structuur van het gebied. De tiendwegen zijn zeer karakteristiek voor de waarden.
Zie  Gebiedsprofiel Krimpenerwaard (vastgesteld door GS 15-7-2014)

Gouwe Wiericke
Het landschap bestaat overwegend uit veenweidegebied. De doorsnijding van het gebied door de A12 en de spoorlijn zorgt voor een zekere ruimtelijke versnippering en maakt ook de stilte en de rust minder.
Zie  Gebiedsprofiel Gouwe Wiericke (vastgesteld door GS 16-12-2014)

Venster Bodegraven Woerden
Het Venster Bodegraven-Woerden is het kleinste deelgebied, maar vervult een belangrijke schakelfunctie in het Groene Hart. Het venster is het laatste open stuk in de meer verdichte en verstedelijkte Oude Rijnzone.

Oude Rijnzone-West
De Ode Rijn vormt de historische centrale as van het Groene Hart. De rivier met zijn oeverwallen was van oudsher een solide ontginningsbasis in het natte veenlandschap van West-Nederland.

Hollands Plassengebied
Het Hollands Plassengebied is een afwisselend en waterrijk landschap ten noorden van de Oude Rijn. Het landschap bestaat uit oeverwallen en kleipolders, open veenweidelandschappen, plassen- en petgatenlandschap en diepe droogmakerijen.
Zie Gebiedsprofiel Hollandse Plassen (vastgesteld door GS 29-5-2012)

Wijk en Woude, Bentwoud en Boskoop
Dit gebied strekt zich uit tussen de steden Den Haag, Leiden, Alphen a/d Rijn, Gouda Rotterdam en Zoetermeer. De Zoetermeerse Meerpolder (1614) is de oudste droogmakerij in het Groene Hart. Het landschap staat onder grote verstedelijkingsdruk.
zie Gebiedsprofiel Bentwoud, Rottemeren Zuidplas (vastgesteld door GS 16-2014) en
Gebiedsprofiel Wijk en Wouden (vastgesteld door GS 16-7-2013).