Bouwplannen Bleskensgraaf

Bouwplannen in Bleskensgraaf in Groene Hart én molenbiotoop
In Bleskensgraaf, een dorp midden in de Alblasserwaard, wil de gemeente Molenlanden woningen bouwen aan de westzijde van de huidige  dorpskern. Daarvoor heeft de gemeente niet alleen haar oog laten vallen op ruimte in het  Groene Hart, maar wil zij ook bouwen in de molenbiotoop van Molen De Vriendschap. De  molen is één van de twee laatste stellingmolens in Zuid-Holland, waar het weiland tot aan de voet van  de molen komt. Dit maakt de situatie uniek.

Een groep betrokken inwoners van Bleskensgraaf, verenigd in Werkgroep Bleskensgraaf-West/ Molen De Vriendschap, maakt daarom bezwaar tegen de woningbouwplannen en wijst naast de molenbiotoop ook op het unieke karakter van het gebied: het archetype van het Hollands slagenlandschap: veel water, veel groen, ruime zichtlijnen en een eeuwenoude kavelstructuur. De Provincie Zuid-Holland moet toestemming geven aan de Gemeente Molenlanden om in dit stukje Groene Hart te mogen bouwen. Dit besluitvormingstraject is in volle gang en nadert dit voorjaar de finale fase. De Werkgroep Bleskensgraaf-West/ Molen De Vriendschap heeft haar bezwaar ook kenbaar gemaakt aan de Provincie Zuid-Holland en heeft diverse alternatieve woningbouwlocaties voorgesteld.

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Molenlanden het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Bleskensgraaf (ROP) goedgekeurd. In dit ROP staat omschreven dat de gemeente aan de westzijde van Bleskensgraaf iets meer dan 3 hectare wil inrichten voor woningbouw. Dit gebied, bestaande uit drie weilanden en enkele zogeheten natuureducatie eilanden, behoort tot het Groene Hart en valt buiten de huidige bebouwingscontouren van Bleskensgraaf. Er rust een agrarische bestemming op. Ongeveer de helft van het beoogde gebied valt binnen de molenbiotoop van Molen De Vriendschap.

De Werkgroep Bleskensgraaf West/ Molen De Vriendschap heeft zowel in het traject voor het goedkeuren van het ROP als erna uitgebreid kanttekeningen geplaatst bij de Gemeente Molenlanden en de Provincie Zuid-Holland. Opvallend is dat Molenlanden de culturele en landschappelijke waarde van de beoogde bouwlocatie weinig gewicht heeft gegeven in de besluitvorming. De westzijde is de enige windrichting in Bleskensgraaf waar al decennialang niet is gebouwd en mag daardoor authentiek worden genoemd. Bovendien is het ook de enige strook in het dorp waar bewoners van de dorpskern direct uitzicht hebben op het unieke slagenlandschap van het veenweidegebied. Ook heeft de werkgroep gewezen op de risico’s van bodemdaling in een van de laagstgelegen gebieden van de Alblasserwaard.

Het beoogde bouwgebied ligt in de onmiddellijke omgeving van Molen De Vriendschap en in de provinciale molenbeschermingszone. Bouwen in dit gebied betekent dat de wind-toetreding naar de molen ernstig wordt belemmerd en de molen niet goed functioneert. De werkgroep heeft de gemeente en provincie dan ook gewezen op alternatieve locaties waar bovengenoemde nadelen veel minder pregnant aanwezig zijn of geheel niet.

Zo zijn er interessante opties in andere windrichtingen van het dorp, waarbij onder meer geen molenbiotoop wordt bedreigd en bijvoorbeeld de ontsluiting van het verkeer veel beter kan worden georganiseerd. Ook investeren in de woonkwaliteit binnen de dorpskern zelf en in het lint langs de rivier De Graafstroom, waarmee ook de verrommeling van het platteland kan worden aangepakt, zijn mogelijkheden.

De Gemeente Molenlanden beoogt tot 2030 precies 100 nieuwe woningen in Bleskensgraaf te bouwen. De locatie Bleskensgraaf West is hiervoor te klein. De werkgroep hoopt dan ook dat de Provincie Zuid-Holland de culturele en landschappelijke waarde van dit gebied, inclusief het behoud van een open windvang binnen de molenbiotoop van Molen De Vriendschap, erkent en de Gemeente Molenlanden inspireert andere oplossingen te zoeken die de capaciteit en kwaliteit van wonen in Bleskensgraaf structureel en duurzaam verbeteren.

Plattegrond
Overzicht van de kern van Bleskensgraaf, met paars omlijnd het gedeelte van het Groene Hart waar de gemeente Molenlanden woningbouw op beoogd. Links de molenbiotoop van Molen De Vriendschap, rechts de molenbiotoop van Hofwegense Molen.

Lees verder: