Over SGH

Stichting Groene Hart is al meer dan 20 jaar het ‘groene geweten’ van het Groene Hart, zet zich in voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het Groene Hart en realiseert  actie en verbinding tussen bewoners en bestuurders voor een vitaal Groene Hart.

Dat doen we door:

 • Voortdurend op tal van manieren de betekenis en waarden van het Groene Hart te laten zien;
 • Samen met anderen initiatieven te nemen om in gezamenlijkheid inhoud te geven aan de kernkwaliteiten;
 • Op uitnodigende manier het debat aan te jagen over lastige vraagstukken, bijvoorbeeld over ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en bodemdaling;
 • Het uitvoeren van projecten die de vitaliteit, beleefbaarheid en bekendheid van het Groene Hart vergroten;
 • In de praktijk te laten zien dat samenwerking tussen gebiedsfactoren loont.

De Stichting Groene Hart geeft in de komende jaren (2017-2020) nadrukkelijk aandacht aan: (Zie Beleidsplan 2017-2021)

 • de relatie van het Groene Hart met de omringende steden, met aandacht voor de achterliggende redenen voor de moeizame relatie en de behoefte aan (te operationaliseren) handelingsperspectieven.
 • langjarig perspectief in beeld krijgen voor een toekomstgerichte veehouderij in het Groene Hart.
 • bijdragen aan de bekendheid van het Groene Hart.

We stimuleren en oefenen invloed uit op zowel private als publieke ontwikkelingen met als doel de kernkwaliteiten van het Groene Hart te versterken. En we voeren zelf een aantal specifieke activiteiten en projecten uit.

De kernwaarden die SGH het behouden èn ontwikkelen waard vindt, zijn:

 1. Natuurlijke waarden: rust, ruimte, water en groen, herkenbare landschappelijke elementen (verkaveling, knotwilgen)
 2. Historische waarden: cultureel (agrarisch) erfgoed, ligging steden en dorpen en trekvaartrouten, polders met slagenverkaveling (Copelandschappen), Oude Hollandse waterlinie.
 3. Economische waarden: hierbij is de plattelandseconomie uitgangspunt. Zonder boeren is geen landschapsbeheer mogelijk. Streekproducten, recreatie en toerisme.
 4. Belevingswaarden: veenweiden, waterhuishouding, water- en weidevogels, trekvogels, biodiversiteit, het leefgebied van diverse bedreigde dieren en planten, grote diversiteit tussen delen van het gebied.

Stichting Groene Hart wordt gerund door vrijwilligers en heeft  donateurs als belangrijkste financieringsbron.

Zie verder voor informatie: