Woningbouwplannen Leimuiden

Gebiedsgemeente  Kaag en Braassem  /  Kwaliteitskaart  /  Atlaskaart

LeimuidenVibu

Het dorp Leimuiden is gelegen tussen Westeinderplas, Ringvaart van de Haarlemmermeer en de rivier de Drecht. De gemeente Kaag en Braassem waar dit dorp sinds 2009 deel van uit maakt, heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar nieuwe bouwmogelijkheden langs de oevers van de Ringvaart. Vier partijen hebben gezamenlijk een haalbaar een integraal schetsontwerp opgesteld. De voetbalvereniging S.V. Kickers ’69 gaat een bestaand veld omvormen tot een kunstgrasveld. De tennisvereniging Leimuiden kan uitbreiden met een volwaardige tennisbaan en een minibaan voor de jeugd. Vibu Projectontwikkeling neemt de ontwikkeling ter hand van Meerewijck-3 en het meest westelijk gelegen voetbalveld. Hiermee wordt vormgegeven aan een aantal wensen van de gemeente: een toekomstbestendig sportcomplex, de sanering van de voormalige vuilstort en woningbouw complementair aan het bestaande woningaanbod. Op 30 september 2015 is op de raadsvergadering de haalbaarheidsstudie gepresenteerd. In december 2015 is een voorontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.

Op 1 juni 2017 is het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden-West ter visie gelegd. (zie Bekendmaking)
Het plan maakt zowel een toekomstbestendig sportcomplex als in totaal 104 woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Bij de voetbalvereniging wordt één van de velden ingezet voor woningbouw voor de realisatie van een kunstgrasveld ter plaatse van een ander veld. Bij de tennisvereniging wordt er meer ruimte gegeven zodat er o.a. een wedstrijdveld en een mini baan voor de jeugd bij kan komen. Beide verenigingen krijgen bovendien iets meer bouwruimte om toekomstige ontwikkelingen aan te kunnen. Naast de woningen op één van de velden komen er ook woningen op de voormalige vuilstort die voor dat doel ook gesaneerd wordt. De woningen worden bereikbaar gemaakt via een weg die loopt langs de volkstuinen aan de Leeuwerik.
Op dit plan zijn zienswijzen ingediend, zie onder reacties.

Aanvankelijk heeft ook de provincie bezwaren tegen de bouwplannen (zie Woningbouw Leimuiden-West onzeker). Op last van het provinciebestuur moest Kaag en Braassem de geplande woningbouw in Leimuiden-West heroverwegen. De provincie is daar nu echter op teruggekomen.

Raad gaat akkoord met project Leimuiden-West, AD, 6 feb.2018
Na vier jaar van heftige discussies gaven de politieke partijen, Pro, LKB, VVD, CDA, de meeste D’66’ers en de helft van SvKB in de gemeenteraad gisteravond hun fiat aan de vernieuwing van de voetbal- en tennisaccommodaties in Leimuiden, sanering van de voormalige vuilstort en de bouw van 104 huizen. De bezwaren hadden vooral betrekking op de bouw van dure villa’s in het natuurgebied dat aansluit op de Meerewijck I en II.

Organisaties

 

Documenten

 

zie ook kwaliteitsopgave Bedrijventerrein Drechthoek-II in Leimuiden

Reacties

Het Groenehart in Leimuiden wordt verkwanseld.
Het dorp Leimuiden gelegen tussen Westeinderplas, Ringvaart van de Haarlemmermeer en de rivier de Drecht dreigt in hoog tempo haar aantrekkelijkheid als landelijk dorp aan het water door de bouwdrift van het gemeentebestuur te verliezen.
Hoewel de gemeente zich in verleden heeft ingezet om de oevers om landschappelijke reden zo veel mogelijk van bebouwing te vrijwaren, heeft ze nu toch een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar nieuwe bouwprojecten langs de oevers van de Ringvaart. De bouwprojecten zijn onderdeel van een integraal plan waarin ook de tennisvereniging en de voetbalvereniging worden omgevormd tot een toekomstbestendig sportcomplex.

Ook de “Wildernis”, het enige natuurgebied in de dorpskern Leimuiden, dreigt te worden bebouwd. Volgens het bestemmingsplan dient dit ongerept te blijven. Dit rietland is een prachtlocatie voor bijzondere woningen (tetriswoningen), met op de derde verdieping het mooiste uitzicht ! Het label “duurzame woningen” dient hier als goedmakertje voor de vernietiging van het natuurgebied en de grove inbreuk op het landschap. Daarmee is bovendien bijna het laatste groen uit het dorp verdwenen. De speculanten destijds woonachtig in de Meerewijck kochten het rietland tientallen jaren geleden op met het doel om, net als nu, daar luxe woningen te bouwen. Zij kregen destijds nul op hun rekest. Het lijkt er nu op dat deze speculanten na tientientallen jaren toch tonnen kunnen gaan cashen. De VVD wethouder zal er alles aan doen om hen bij te staan.

Juist de oevers in Leimuiden behoren tot het fraaiste deel. De rivieren stromen nog door echt landelijk gebied en de Ringvaart behoort op de gewenste bouwlocaties zelfs tot een van de mooiste stukken, met prachtig uitzicht op de daar nog gave Haarlemmermeer en aan de andere kant met zicht over nog lege polders tot aan het Braassemermeer. Zowel de brede strook bovendijks gebied, waar nu Meerewijck III aan de Ringvaart is gepland als de diepliggende polders in Leimuiden hebben echter de bestemming: “Agrarisch gebied met waardevolle openheid”.
Een gemeente die dan later toch de bestemmingen “natuurgebied” en “agrarisch gebied met waardevolle openheid” verandert in een bestemming woningbouw doet niets minder dan projectontwikkelaars en particulieren bevoordelen door overheidsingrijpen. Dat zijn miljoenen voor projectontwikkelaar Vibu en tonnen voor de particuliere bezitters van de rietvelden.
Het is uiteraard nog maar de vraag of ze bij de Raad van State net zo enthousiast zijn over de gevolgde procedures en de grove aantasting van het groene hart.

Trix van Puffelen

 

Reactie Stichting Groene Hart
Genoemde bouwplannen staan haaks op de strategische keuze die gemeente Kaag en Braassem eerder heeft gemaakt in haar Structuurvisie 2025. Daarin staat duidelijk als keuze 1: “geen nieuwe woningbouwplannen. … De gemeente moet zich meer gaan richten op het afronden van de bestaande projecten, zoals Braassemerland, en op het versterken van de bestaande woonmilieus. Er komen dus geen nieuwe woningbouwopgaven bij.”

zie:  Strategische Keuze 1  uit de structuurvisie: Geen nieuwe woningbouwplannen
Een belangrijk gevolg van de demografische verandering is dat de komende jaren een structureel ruimere woningmarkt ontstaat. Deze demografische overgang doet zich overal voor in de regio (en Nederland als geheel). Alle gemeenten in de omgeving kampen met hetzelfde vraagstuk. Het bouwen van (nog) meer gezinswoningen lijkt daarom bouwen voor de leegstand te worden. Om leegstand en verloedering te voorkomen moet de gemeente een keuze maken om het aantal nieuw te bouwen woningen te beperken. De gemeente moet zich meer gaan richten op het afronden van de bestaande projecten, zoals Braassemerland, en op het versterken van de bestaande woonmilieus. Er komen dus geen nieuwe woningbouwopgaven bij. Deze keuze werkt ook door in het grondbeleid.
Overigens is volgens de structuurvisie bij woonkern Leimuiden nog wel inbreiding mogelijk (afbouwen Beukenlaan) en zal “het toevoegen van nieuwe woningen en de uitbreiding van het bedrijventerrein bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor het behoud van de voorzieningen en de levendigheid.”

zie ook kwaliteitsopgave Bedrijventerrein Drechthoek-II

1 gedachte over “Woningbouwplannen Leimuiden

 1. Acht organisaties

  Open brief Leimuiden-West

  De gemeente Kaag en Braassem heeft twee jaar, samen met projectontwikkelaar VIBU en twee sportverenigingen, gewerkt aan het plan Leimuiden-West voor de bouw van villa’s op de ringdijk, het saneren van de vuilstort, de verduurzaming van het sportcomplex en sociale woningbouw. De samenwerking tussen partijen heeft geresulteerd in een aantal overeenkomsten die in december 2015 zijn ondertekend.
  Het plan heeft bij veel inwoners en organisaties aanleiding gegeven tot onrust, vragen en bezwaren, zoals verwoord in schriftelijke inspraakreacties, brieven en mondelinge inspraak.
  De gemeenteraad heeft gedebatteerd over de kredietaanvraag van € 930.000,-. Hoewel voor het plan, althans voor enkele onderdelen daarvan, waardering werd geuit, was er ook afkeuring en werden er vraagtekens gezet.

  Tegen het plan zijn veel bedenkingen gerezen, met name op de volgende aspecten.
  - Tegen de bouw van de villa’s buiten de BSD-contour bestaan veel bezwaren, zowel over de noodzaak als over de locatie, niet alleen van verenigingen zoals de Stichting Groene Hart, de Stichting Groen Licht en de VBOLKB, maar ook van vele inwoners.
  - Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de samenhang van dit plan met de vele andere bouwplannen in Leimuiden en overig Kaag en Braassem.
  - De dorpsraad Leimuiden stelt dat het beter zou zijn eerst een gebiedsvisie voor het gehele Westeinde op te stellen.
  - Het Hoogheemraadschap van Rijnland maakt zich zorgen over de compenserende waterberging en schrijft dat daarmee de haalbaarheid van het plan onvoldoende is aangetoond.
  - De sanering van de vuilstort wordt door de provincie toegejuicht, maar de noodzaak is er volgens deskundigen niet. Van urgentie is al helemaal geen sprake. De sanering is dan ook geen doorslaggevend argument voor de bouw van de villa’s.
  - De noodzaak tot verbetering van het sportcomplex ontbreekt, blijkt uit de antwoorden van de wethouder op raadsvragen. Bovendien vrezen omwonenden veel overlast als gevolg van de huidige plannen tot ‘verduurzaming’ van het sportcomplex. Een oplossing daarvoor is tot op heden niet gevonden.
  - Dat de € 250.000,- bijdrage aan het sportcomplex als belangrijk argument voor de bouw van de villa’s wordt aangevoerd stuit op veel onbegrip en verzet.
  - Onvoldoende is onderzocht of er goedkopere oplossingen zijn voor de verbetering van het sportcomplex. Wellicht kan ook de financiering op andere wijze worden geregeld.
  - En tenslotte zijn er vragen over de uitwerking, zoals: hoe hoog wordt de bebouwing?
  Hoe wordt de landschappelijke inpassing geborgd? Hoe wordt het extra verkeer afgewikkeld?

  Het gaat hier om een ‘burgerinitiatief’. Daarbij was ‘invloed aan de voorkant’ ten onrechte slechts voorbehouden aan de belanghebbende initiatiefnemers, en wel gedurende twee jaar.
  Anderen, zelfs de gemeenteraad, waren niet veel meer dan toehoorders, of zelfs dat niet.
  De kredietaanvraag van € 930.000,- beoogt nu over te gaan tot het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Zoals gebruikelijk wordt pas bij de publicatie van dat plan antwoord gegeven op de inspraakreacties. Aangezien de gemeente contractueel reeds de intentie heeft vastgelegd het plan te willen realiseren, zijn de antwoorden een voorspelbare formaliteit. De geloofwaardigheid van de politiek in het algemeen en de burgerparticipatie in
  het bijzonder worden daarmee in dit geval ernstig geschaad.

  Wij vinden deze gang van zaken niet acceptabel.

  De gemeente heeft twee jaar lang enthousiast meegewerkt aan het burgerinitiatief. De gemeente behoort nu eenzelfde enthousiaste aandacht te geven aan de inwoners en organisaties, die met veel zorg en grote betrokkenheid kanttekeningen bij het plan hebben gemaakt. Hun opmerkingen en hun verzoeken om naar alternatieven te kijken, dienen even serieus te worden genomen als het burgerinitiatief zelf. Ook zij moeten de mogelijkheid krijgen ‘invloed aan de voorkant’ uit te oefenen.
  De gemeenteraad dient zich te richten op het algemeen belang. Zeker nu er over de belangen, die met het plan gemoeid zijn, zo verschillend wordt gedacht, is het een eis van zorgvuldigheid om alle voor- en nadelen in kaart te brengen, voordat wordt overgegaan tot het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan.
  Daarom verzoeken wij de gemeenteraad om het college van B&W op te dragen, bij voorbeeld middels een amendement op het kredietvoorstel, om
  - nu eerst aandacht te besteden aan de inspraakreacties en de andere kanttekeningen
  die zijn ingebracht en te onderzoeken welke alternatieven er mogelijk zijn
  - daarover met de indieners in goed overleg te treden
  - de resultaten daarvan aan de gemeenteraad voor te leggen
  - en slechts het daarvoor benodigde krediet te verstrekken voordat wordt overgegaan tot het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan.

  Dat de uitvoering van dit voorstel tijd gaat kosten is evident. Geen van aspecten van het plan
  staat echter onder tijdsdruk, noch de sanering van het vuilstort, noch de verbetering van het
  sportcomplex, noch de bouw van woningen.

  Ondergetekenden zien uw reactie op ons voorstel met grote belangstelling tegemoet.

  Met vriendelijke groet,
  Namens de VBOLKB, Marc Blotwijk, voorzitter
  Namens de Stichting Groen Licht, Marcel Hoogendoorn, voorzitter
  Namens de Stichting Groene Hart, Ron Gast
  Namens het Burgerinitiatief: stop de verstening van de oevers van de Ringvaart van de Haarlemmermeer, Marijke Keune, Trix van Puffelen
  Namens de verontruste bewoners van de Dennenlaan/Esdoornlaan, Cock de Blaeij
  Namens de verontruste Meerewijck dijkbewoners, Sandra Treffers
  Namens 47 verontruste huishoudens uit Meerewijck, Leeuwerik en Nokweg, Nick Tol
  Namens de verontruste bewoners van de Weidelaan, Luuk Oltmans

  Kaag en Braassem, 9 april 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *