Woningbouwplannen Leimuiden

Gebiedsgemeente  Kaag en Braassem  /  Kwaliteitskaart  /  Atlaskaart

LeimuidenVibu

Het dorp Leimuiden is gelegen tussen Westeinderplas, Ringvaart van de Haarlemmermeer en de rivier de Drecht. De gemeente Kaag en Braassem waar dit dorp sinds 2009 deel van uit maakt, heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar nieuwe bouwmogelijkheden langs de oevers van de Ringvaart. Vier partijen hebben gezamenlijk een haalbaar een integraal schetsontwerp opgesteld. De voetbalvereniging S.V. Kickers ’69 gaat een bestaand veld omvormen tot een kunstgrasveld. De tennisvereniging Leimuiden kan uitbreiden met een volwaardige tennisbaan en een minibaan voor de jeugd. Vibu Projectontwikkeling neemt de ontwikkeling ter hand van Meerewijck-3 en het meest westelijk gelegen voetbalveld. Hiermee wordt vormgegeven aan een aantal wensen van de gemeente: een toekomstbestendig sportcomplex, de sanering van de voormalige vuilstort en woningbouw complementair aan het bestaande woningaanbod. Op 30 september 2015 is op de raadsvergadering de haalbaarheidsstudie gepresenteerd. In december 2015 is een voorontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.

Op 1 juni 2017 is het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden-West ter visie gelegd. (zie Bekendmaking)
Het plan maakt zowel een toekomstbestendig sportcomplex als in totaal 104 woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Bij de voetbalvereniging wordt één van de velden ingezet voor woningbouw voor de realisatie van een kunstgrasveld ter plaatse van een ander veld. Bij de tennisvereniging wordt er meer ruimte gegeven zodat er o.a. een wedstrijdveld en een mini baan voor de jeugd bij kan komen. Beide verenigingen krijgen bovendien iets meer bouwruimte om toekomstige ontwikkelingen aan te kunnen. Naast de woningen op één van de velden komen er ook woningen op de voormalige vuilstort die voor dat doel ook gesaneerd wordt. De woningen worden bereikbaar gemaakt via een weg die loopt langs de volkstuinen aan de Leeuwerik.
Op dit plan zijn zienswijzen ingediend, zie onder reacties.

Aanvankelijk heeft ook de provincie bezwaren tegen de bouwplannen (zie Woningbouw Leimuiden-West onzeker). Op last van het provinciebestuur moest Kaag en Braassem de geplande woningbouw in Leimuiden-West heroverwegen. De provincie is daar nu echter op teruggekomen.

Raad gaat akkoord met project Leimuiden-West, AD, 6 feb.2018
Na vier jaar van heftige discussies gaven de politieke partijen, Pro, LKB, VVD, CDA, de meeste D’66’ers en de helft van SvKB in de gemeenteraad gisteravond hun fiat aan de vernieuwing van de voetbal- en tennisaccommodaties in Leimuiden, sanering van de voormalige vuilstort en de bouw van 104 huizen. De bezwaren hadden vooral betrekking op de bouw van dure villa’s in het natuurgebied dat aansluit op de Meerewijck I en II.

Organisaties

 

Documenten

 

zie ook kwaliteitsopgave Bedrijventerrein Drechthoek-II in Leimuiden

Reacties

Het Groenehart in Leimuiden wordt verkwanseld.
Het dorp Leimuiden gelegen tussen Westeinderplas, Ringvaart van de Haarlemmermeer en de rivier de Drecht dreigt in hoog tempo haar aantrekkelijkheid als landelijk dorp aan het water door de bouwdrift van het gemeentebestuur te verliezen.
Hoewel de gemeente zich in verleden heeft ingezet om de oevers om landschappelijke reden zo veel mogelijk van bebouwing te vrijwaren, heeft ze nu toch een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar nieuwe bouwprojecten langs de oevers van de Ringvaart. De bouwprojecten zijn onderdeel van een integraal plan waarin ook de tennisvereniging en de voetbalvereniging worden omgevormd tot een toekomstbestendig sportcomplex.

Ook de “Wildernis”, het enige natuurgebied in de dorpskern Leimuiden, dreigt te worden bebouwd. Volgens het bestemmingsplan dient dit ongerept te blijven. Dit rietland is een prachtlocatie voor bijzondere woningen (tetriswoningen), met op de derde verdieping het mooiste uitzicht ! Het label “duurzame woningen” dient hier als goedmakertje voor de vernietiging van het natuurgebied en de grove inbreuk op het landschap. Daarmee is bovendien bijna het laatste groen uit het dorp verdwenen. De speculanten destijds woonachtig in de Meerewijck kochten het rietland tientallen jaren geleden op met het doel om, net als nu, daar luxe woningen te bouwen. Zij kregen destijds nul op hun rekest. Het lijkt er nu op dat deze speculanten na tientientallen jaren toch tonnen kunnen gaan cashen. De VVD wethouder zal er alles aan doen om hen bij te staan.

Juist de oevers in Leimuiden behoren tot het fraaiste deel. De rivieren stromen nog door echt landelijk gebied en de Ringvaart behoort op de gewenste bouwlocaties zelfs tot een van de mooiste stukken, met prachtig uitzicht op de daar nog gave Haarlemmermeer en aan de andere kant met zicht over nog lege polders tot aan het Braassemermeer. Zowel de brede strook bovendijks gebied, waar nu Meerewijck III aan de Ringvaart is gepland als de diepliggende polders in Leimuiden hebben echter de bestemming: “Agrarisch gebied met waardevolle openheid”.
Een gemeente die dan later toch de bestemmingen “natuurgebied” en “agrarisch gebied met waardevolle openheid” verandert in een bestemming woningbouw doet niets minder dan projectontwikkelaars en particulieren bevoordelen door overheidsingrijpen. Dat zijn miljoenen voor projectontwikkelaar Vibu en tonnen voor de particuliere bezitters van de rietvelden.
Het is uiteraard nog maar de vraag of ze bij de Raad van State net zo enthousiast zijn over de gevolgde procedures en de grove aantasting van het groene hart.

Trix van Puffelen

 

Reactie Stichting Groene Hart
Genoemde bouwplannen staan haaks op de strategische keuze die gemeente Kaag en Braassem eerder heeft gemaakt in haar Structuurvisie 2025. Daarin staat duidelijk als keuze 1: “geen nieuwe woningbouwplannen. … De gemeente moet zich meer gaan richten op het afronden van de bestaande projecten, zoals Braassemerland, en op het versterken van de bestaande woonmilieus. Er komen dus geen nieuwe woningbouwopgaven bij.”

zie:  Strategische Keuze 1  uit de structuurvisie: Geen nieuwe woningbouwplannen
Een belangrijk gevolg van de demografische verandering is dat de komende jaren een structureel ruimere woningmarkt ontstaat. Deze demografische overgang doet zich overal voor in de regio (en Nederland als geheel). Alle gemeenten in de omgeving kampen met hetzelfde vraagstuk. Het bouwen van (nog) meer gezinswoningen lijkt daarom bouwen voor de leegstand te worden. Om leegstand en verloedering te voorkomen moet de gemeente een keuze maken om het aantal nieuw te bouwen woningen te beperken. De gemeente moet zich meer gaan richten op het afronden van de bestaande projecten, zoals Braassemerland, en op het versterken van de bestaande woonmilieus. Er komen dus geen nieuwe woningbouwopgaven bij. Deze keuze werkt ook door in het grondbeleid.
Overigens is volgens de structuurvisie bij woonkern Leimuiden nog wel inbreiding mogelijk (afbouwen Beukenlaan) en zal “het toevoegen van nieuwe woningen en de uitbreiding van het bedrijventerrein bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor het behoud van de voorzieningen en de levendigheid.”

zie ook kwaliteitsopgave Bedrijventerrein Drechthoek-II

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *