Energie in het Groene Hart

Zoveel mogelijk hernieuwbare energie – dat is het adagium en de uitdaging voor de 21ste eeuw. Wat betekent dat voor het Groene Hart? Moeten we windmolens mijden? Wordt de landschappelijke kwaliteit aangetast door weilanden met zonnepanelen? Zijn alternatieve energiebronnen die met name in het Groene Hart beter passen? Lees verder: Energietransitie

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Eén van de afspraken die voortvloeien uit de Parijse klimaatafspraken en het Klimaatakkoord van het Nederlands kabinet is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Groene Hart is echter opgedeeld in meerdere RES-regio’s.

Stichting Groene Hart pleit voor één RES voor het gehele Groene Hart

Advies  energie en  ruimtelijke kwaliteit

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK’s) gevraagd te reflecteren op de eerste plannen van de zeven RES gebieden in het Groene Hart. Met name op het ruimtelijke beeld dat de zeven plannen opleveren en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteiten van het Groene Hart.
Zoals bekend ligt het Groene Hart in drie provincies, maar is het opgedeeld in maar liefst zeven RES-regio’s. Het advies moet zijn weg vinden naar de verschillende RES-tafels voor verdere uitwerking, maar roept ook de drie provincies op om de samenhang van Groene Hart kwaliteiten te waarborgen.
U kunt het zeer lezenswaardige advies vinden op:   Bestuurlijk Platform Groene Hart 

Aquathermie

Volgens de Stichting Groene Hart beperkt de discussie zich op dit moment te vaak tot windmolens en zonnepanelen. Er is veel meer mogelijk (bv. aquathermie) en het is dringend gewenst om het gesprek te verbreden. De discussie over ruimtelijke inpassing van bronnen van wind-, water- en (PV)zonne-energie kan alleen goed gevoerd worden als inzicht in een bredere lange termijn aanpak bestaat.
De vele grote wateroppervlakken in het Groene Hart kunnen als warmtebron worden benut als alternatief voor het huidige gasverbruik. Veelal zijn het burgerinitiatieven, zoals bij de Braassemmermeer en de Klinkenbergerplas, die hebben geleid tot concrete plannen. Het zou goed zijn als samenwerkende gemeenten in het Groene Hart de kans grijpen om te investeren in de verdere ontwikkeling in deze op zich veel belovende technieken.
Lees verder:   Aquathermie steeds meer in beeld – Kwaliteits Atlas Groenehart 

Windturbines -> Kwaliteits Atlas Groenehart

Zonneparken

De Stichting Groene Hart is van mening dat er zeer zorgvuldig omgegaan moet worden met zonneweides. Op daken van woningen en bedrijven is voorlopig genoeg ruimte aanwezig om met zonnecollectoren een belangrijke bijdrage te leveren aan de gewenste energietransitie in ons land. Om tot een verantwoorde afweging rond zonneweiden te komen, kunt u de stappen, zoals ontwikkeld door het College van rijksadviseurs, heel goed gebruiken.
Ook de notitie van Paul Roncken, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht, biedt hiervoor handvatten (zie ARK Advies Zonneweiden pdf, november 2017).  Lees verder

Berichten

 • Stichting Groene Hart pleit voor één Regionale Energie Strategie (RES) voor het gehele Groene Hart – STICHTING GROENE HART

  De drie Groene Hart provincies kunnen een belangrijke rol spelen bij de energietransitie in het Groene Hart. Nu ligt die opgave vooral bij 7 regionale samenwerkingsgebieden voor het Groene Hart. Deze hebben met veel energie gewerkt aan een concept-RES. De Provinciale Adviseurs Ruimtelijk Kwaliteit hebben gekeken naar de concepten; ze zijn bezorgd over het versnipperd werken aan de opgave en waarschuwen voor de negatieve effecten voor het Groene Hart. Ze geven een helder advies aan de provinciale besturen: neem de regie om te komen tot een RES voor het gehele Groene Hart. De Stichting Groene Hart heeft onlangs de provinciale besturen opgeroepen om de regierol te pakken en tot één regionale energiestrategie voor het Groene Hart te komen. Lees hier de brief. 

 • Zonnepanelen efficiënt gebruiken
  Zonne-energie is een rendabele vorm van energie, vooral als  die energie niet moet worden gebufferd voor een ander moment in het jaar of omgezet naar een andere energievorm.
  Dat maakt  de combinatie van melkkoeling en zonnepanelen zo geschikt.  Lees meer
 • Natuur versus klimaat – Windmolens Zijderveld


In het dorpje Zijderveld vlak onder Vianen wordt hard gediscussieerd over plannen om 2 of 3 windmolens, respectievelijk 250 meter of 150 meter hoog, neer te zetten langs de A2. De ambtenaren van 16 samenwerkende gemeenten in Utrecht vinden dat wel een mooie plek. Immers het ligt langs de snelweg. Aan het andere eind bij Vianen staan er inmiddels al drie en veel bewoners zijn verontwaardigd over de hoogte. Lees verder op Kwaliteitsatlas

 • Zet in op Parijsdoel én ruimtelijke kwaliteit

tIn het laatste nummer van Milieu, het tijdschrift van VVM, het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, zet Berno Strootman zijn zorgen over de aanpak van de energietransitie uiteen. Strootman is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. In de Regionale Energiestrategieën lijkt het vaak te gaan om de vraag ‘waar laten we die zonnepanelen en de windturbines’?, zo stelt hij. De vraag is echter veel breder, namelijk het reduceren van CO2-uitstoot en tegelijkertijd het bouwen aan een schoner, hechter en rijker Nederland. Hij maakt zich zorgen over de manier waarop de energietransitie in Nederland nu wordt opgepakt. Zorgen over zowel het tempo, de efficiency, als over wat dit gaat betekenen voor de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Zie het artikel

 • Vogelsterfte windturbines groter dan gedacht

De tot nu toe gebruikte grenswaarden voor aanvaardbare vogelsterfte veroorzaakt door windturbines blijken grotere langetermijneffecten op vogelpopulaties te kunnen hebben dan gedacht. De in Nederland gebruikte norm van 1% extra sterfte per jaar door windturbines kan het aantal vogels van een soort in tien jaar tijd, afhankelijk van de soort, al met 2 tot 24% reduceren. De resultaten van het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) laten zien dat de gevolgen van aanvaringen met windturbines voor de vogelpopulaties groot kunnen zijn. De gevolgen blijken dus niet altijd verwaarloosbaar, zoals voorheen werd aangenomen. Zie Nature Today

Groene Flits 3-02-20

 • Grote zonneparken invloed op bodem en bodemleven
 • Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen

Groene Flits 22-06-20

‘Zonnig Zuid-Holland’: zonnepanelen op grote daken.

 • Meer weten over energie uit oppervlaktewater?

Stichting Groene Hart organiseert een webinar over energie uit oppervlaktewater op zaterdag 4 juli van 14.00- 15.30 uur. Jurgen van der Heijden van het Netwerk Aquatermie en Inge van der Meer wethouder van Kaag en Braassem spreken vanuit hun ervaring over de (on)mogelijkheden van deze vorm van energie, het proces  om een efficiënt netwerk op te zetten, de rol van de lokale overheid en de maatschappelijke voordelen. Lees verder op Stichting Groene Hart


Groene Flits 20-07-20

 • Zonnecollectief ontzorgt agrariërs.

Groene Flits 20-04-20

 • Leidraad zonneparken Noord-Holland

Groene Flits 03-02-20

 • zonneparken bodemleven

 Groene Flits 20-07-20

 • Energie uit oppervlaktewater. (webinar)

 Groene Flits 22-06-20

 • Aquathermie steeds meer in beeld

Meer informatie over aquathermie kun je vinden met de link:

Meer informatie over warmte uit asfalt kun je vinden met de link:

Groene Flits 20-04-20

 • Aquathermie in Groene Hart