Energietransitie

Eén van de allergrootste opgaven voor ons land is de energietransitie die voortvloeit uit het Akkoord van Parijs om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te maken. Deze opgave heeft grote ruimtelijke gevolgen maar zal ook onze manier van produceren, werken en leven sterk beïnvloeden. Vanwege de landschappelijke kwetsbaarheid zal dat voor het Groene Hart in versterkte mate het geval zijn. Het Groene Hart zal ten volle moeten meedoen met deze energietransitie door er een eigen, passende invulling aan te geven. De energietransitie is bij uitstek een onderwerp waar gezamenlijk moet worden opgetrokken, om er aansluitend een gemeentelijke ‘vertaling’ van te maken.
(zie ook Handreiking aan gemeenteraadsleden).

De Stichting Groene Hart is van mening dat er zeer zorgvuldig omgegaan moet worden met zonneweides. Op daken van woningen en bedrijven is voorlopig genoeg ruimte aanwezig om met zonnecollectoren een belangrijke bijdrage te leveren aan de gewenste energietransitie in ons land. Om tot een verantwoorde afweging rond zonneweiden te komen, kunt u de stappen, zoals ontwikkeld door het College van rijksadviseurs, heel goed gebruiken.
Ook de notitie van Paul Roncken, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht, biedt hiervoor handvatten (zie ARK Advies Zonneweiden pdf, november 2017).

Aquathermie

Volgens de Stichting Groene Hart beperkt de discussie zich op dit moment te vaak tot windmolens en zonnepanelen. Er is veel meer mogelijk (bv. aquathermie) en het is dringend gewenst om het gesprek te verbreden. De discussie over ruimtelijke inpassing van bronnen van wind-, water- en (PV)zonne-energie kan alleen goed gevoerd worden als inzicht in een bredere lange termijn aanpak bestaat.
De vele grote wateroppervlakken in het Groene Hart kunnen als warmtebron worden benut als alternatief voor het huidige gasverbruik. Veelal zijn het burgerinitiatieven, zoals bij de Braassemmermeer en de Klinkenbergerplas, die hebben geleid tot concrete plannen. Het zou goed zijn als samenwerkende gemeenten in het Groene Hart de kans grijpen om te investeren in de verdere ontwikkeling in deze op zich veel belovende technieken.

Zie voor verdere documentatie de Kwaliteitsatlas-Thema-Energietransitie