Woningbouw in de uiterwaarden Hollandsche IJssel

Gebiedsgemeenten:  Gouda       /  Kwaliteitskaart    /   Atlaskaart

goejanverwelledijkGemeente Gouda wil op meerdere locaties langs de Hollandsche IJssel woningen bouwen.

Aan de zuidzijde van de Goejanverwelledijk 40-42 wil Gouda 5 woningen bouwen op een voormalig bedrijfskavel.
De werkgroep GoudaKrimpenerwaard bepleit aanpassingen van het plan om te voorkomen dat Gouda het zicht op de rivier verliest.
Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 heeft van 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 ter inzage gelegen.

De Provincie-ZH heeft in een zienswijze de bouw van vijf nieuwe woningen in de directe nabijheid van de Haastrechtse molen afgewezen. Het bestemmingsplan die dit moet mogelijk maken is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte 2014. Daarin is bepaald dat er binnen de molenbiotoop van traditionele molens voldoende vrije windvang en zicht op de molen mogelijk moet zijn. Bij ongewijzigd vaststellen van het plan ziet de provincie zich genoodzaakt om een reactieve aanwijzing te geven.

Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad het plan gewijzigd vastgesteld. Het aantal woningen is teruggebracht tot vier. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen en beplanting (max. 1 m.) is aangepast ter versterking van de “vrijwaringszone doorzicht”.

 

Een andere locatie betreft de percelen Goejanverwelledijk 26 – 30.
Deze zullen worden herontwikkeld naar wonen. De percelen bevatten enkele opstallen. Deze opstallen zijn reeds enkele jaren niet meer in gebruik. In het vigerend bestemmingsplan Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost (uit 2012) is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Middels een uitwerkingsplan uit 2015 is het mogelijk om de locatie te herontwikkelen.
Een recent bouwplan voorziet in de bouw van 4 royaal aaneengeschakelde woningen met voor de toekomstige bewoners uitzicht vanuit de woonkamer op de Hollandsche IJssel en Haastrechtse molen. Dit betekent dat waar nu nog een groot breed venster is op de Hollandsche IJssel en Krimpenerwaard, daar een langgerekt gebouw zal verrijzen. Hierdoor zal de Hollandsche IJssel voor passanten op de dijk niet meer zichtbaar zijn.

 

Documenten

 • Uitwerkingsplan Goejanverwelledijk 26-30, vastgesteld 23-6-2015
 • Werkgroep Gouda<–>Krimpenerwaard is bijzonder teleurgesteld over het recente bouwplan voor Goejanverwelledijk 26 – 30 (persbericht 20-2-2018)

Organisaties

Reactie  

Werkgroep Gouda<–>Krimpenerwaard :

GOUDA VERLIEST ZICHT OP HOLLANDSCHE IJSSEL

Door het uitzicht op de Idyllische Hollandsche IJssel is de eeuwenoude Goejanverwelledijk, ten Oosten van de Waaiersluis bij Gouda, een zeer geliefde route bij fietsers en wandelaars. Met de voorgenomen bouw van 5 woningen in het topmilieu landelijk wonen dreigt het uitzicht vanaf de dijk op de rivier, over het voormalige opslagterrein van aannemersbedrijf Ouwe Gouwe, echter definitief verloren te gaan. Dit is in tegenspraak met het Goudse beleid verwoord in de Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in Zicht, Gouda 2020. In deze onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen en bestemmingsplannen staat dat in het buitendijkse gebied ten oosten van de Waaiersluis, bebouwing is uitgesloten en dat de kwaliteit van de zichtbare rivier juist versterkt dient te worden. De gebiedsvisie maakt, op locaties waar bedrijfsfuncties verdwijnen, wel kleinschalige ontwikkelingen mogelijk, mits zij een bijdrage leveren aan de landelijke uitstraling van dit deel van de Hollandsche IJssel. Vanuit deze ambitie dient de gemeente voor betreffende locatie in principe niet meer bouwvolume te (ver)gunnen dan de tot voor kort aanwezige bebouwing welke 440 vierkante meter besloeg en 1320 kubieke meter in omvang was. Het in het ontwerpbestemmingsplan beschreven bouwvolume van 600 vierkante en 4.500 kubieke meter gaat dit ruim te boven. Dit heeft tot gevolg dat het zicht van de dijk op de Hollandsche IJssel over de gehele lengte van het perceel dreigt te verdwijnen. Door gebrekkige borging en ondoenlijke handhaving, zal het vrije zicht vanaf de dijk op de rivier tussen de woningen door verdwijnen. De praktijk laat zien dat bij bestaande woningen langs de Goejanverwelle- en Zuiderijsseldijk, de open ruimtes tussen de woningen geheel worden afgesloten met beplanting. Deze behoefte aan privacy en veiligheid kan met dit ontwerpplan niet ontkend worden. Met de in het plan toegestane maximaal twee meter hoge hagen tussen de woningen, of daar geparkeerde auto’s, zal de rivier inclusief beide oevers, vanaf de dijk geheel aan het oog onttrokken worden.  De werkgroep Gouda<–>Krimpenerwaard pleit er voor om een groene openbaar toegankelijke corridor van minimaal 25 meter breed (10%) in het plan op te nemen, waarover blijvend zicht op de rivier mogelijk is en blijft. Dit kan o.i. op diverse wijzen bereikt worden: door verkleining van de afstand tussen de woningen, aanpassing qua formaat  woningen, of de in aantal  te bouwen woningen. De toekomstige bewoners van deze locatie kunnen dan de volledige vrijheid krijgen om hun tuinen naar eigen wens in te richten en te gebruiken. Het plan is een ‘ontwerp-plan’ dat vraagt om zienswijzen. Er zijn dus nog mogelijkheden  en wij hopen van harte dat de Goudse gemeenteraadsleden hun controlerende taak “of het college het beleid, verwoord in de Gebiedsvisie, goed uitvoert” voor dit plan ook waar gaan maken.

 

 

Hollandsche IJssel; ruimtelijke kwaliteit onder druk

Posted: 02 May 2017 06:05 AM PDT

De Hollandsche IJssel is één van de grote ruimtelijke kwaliteiten in Gouda. De rivier die ook belangrijk was voor de historie van Gouda verdient aandacht en een kwaliteitsimpuls. De kwaliteit staat echter onder druk. De mooie wandelroute die langs de dijk gaat ontstaan en de impuls die Goudasfalt geeft om Gouda weer meer aan de Hollandsche IJssel aan te sluiten, lijkt niet vanzelfsprekend. Denk dan bijvoorbeeld al aan het onderzoek naar een containerterminal op het Sluiseiland en een aantal bouwplannen langs de Goejanverwelledijk. Dit is de reden dat we als waterambassadeurs vragen hebben gesteld aan het college. We maken ons zorgen over het aantasten van de kwaliteiten die de Hollandsche IJssel heeft. Bij nieuwe ontwikkelingen moet daar goed rekening mee worden gehouden. Een eerdere visie geeft duidelijk aan wat die kwaliteiten zijn en hoe er mee kan worden om gegaan. In deze blog vertel ik meer over de inzet om bouwplannen die ontwikkeld worden langs deze mooie rivier goed in te passen.

Wonen aan de Hollandsche IJssel

Wie wil dat nu niet, wonen aan de Hollandsche IJssel? Dat denkt ook menig projectontwikkelaar die herontwikkelingslocaties vaak vol wil zetten met villa’s voor maximale winst. Herontwikkeling moet denk ik ook wel kunnen, maar op welke manier passen de ontwikkelingen goed in de omgeving? Een kernvraag voor de nieuwe Omgevingswet die er aankomt, waarin ruimtelijke kwaliteit leidend moet zijn. Dus hoe pak je dat nu aan? Een aantal bouwplannen zijn in voorbereiding en die corresponderen niet met een eerder door de gemeenteraad vastgestelde visie voor de Hollandsche IJssel. We hebben daarom vragen gesteld over deze visie aan het college. De antwoorden stellen mij enigszins gerust, maar hoe komt het dan toch dat er een bouwplan aan de Goejanverwelledijk ter inzage ligt die niet aan de visie voldoet en zelfs de molenbiotoop die daar ter plaatse geldt niet respecteert? De provincie heeft de gemeente Gouda gelukkig ook laten weten dat het voorliggende plan op die locatie niet kan, aangezien het de molenbiotoop en de windvang van de molen niet respecteert. Ik hoop nu maar dat bij de noodzakelijke wijzigingen van het plan ook de Hollandsche IJssel visie nauw betrokken wordt.

Hollandsche IJssel visie

De visie ‘Hollandsche IJssel in zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers.

Op het kaartje (klik voor vergroting) zie je dat in diverse kleuren de verschillende identiteiten zijn aangegeven. Voor het Sluiseiland wordt gesproken van een openbaar toegankelijk gebied voor recreatief gebruik, dus geen containerterminal. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken het stroombed wordt overzien en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw), tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt. Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit en de toegankelijkheid van het stroombed d.m.v. een op de omgeving aansluitend oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.

De bouwplannen aan de Goejanverwelledijk staan nog ver weg van bovenstaande uitgangspunten. Ik ben zelf benieuwd hoe het huidige bouwplan op basis van deze visie tot stand is gekomen…….

Tot slot

Gouda hoeft zeker niet op slot qua bouwplannen, maar heb respect voor grote ruimtelijke kwaliteiten en laat niet alleen bewoners in grote villa’s genieten van die unieke stukje Gouda. Behandel de locaties aan de Hollandsche IJssel met grote zorgvuldigheid voor goede inpassing in de omgeving en neem de visie voor de Hollandsche IJssel mee als uitgangspunt.

1 gedachte over “Woningbouw in de uiterwaarden Hollandsche IJssel

 1. Persbericht

  Bestemmingsplan Goejanwelledijk wankelt
  Woensdagavond 6 september jl. vond een verkenning plaats in de gemeenteraad van Gouda van het bestemmingsplan Goejanverwelledijk 40 – 42. Uit de inspraakreacties en de sympathie hiervoor bij de Raadsleden blijkt dat dit plan zeker geen hamerstuk wordt. Diverse scenario’s passeerden de revue.
  Het bestemmingsplan beoogt om vijf woningen te bouwen op de plek waar voorheen de bedrijfsloodsen van het failliete bouwbedrijf Ouwe Gouwe heeft gestaan. De komende twee weken komt het plan weer op de agenda bij de gemeenteraad. Nu om het plan vast te stellen, te wijzigen of te verwerpen.
  De merendeel van de insprekers namen het plan direct onder vuur. Het plan wekt de suggestie dat ondanks de huizenbouw het zicht op de Hollandsche IJssel en de molen Beneden-Haastrecht ongemoeid blijft. De Werkgroep Gouda – Krimpenerwaard wist echter met een aantal eenvoudige situatieschetsen aan te tonen dat de uitkijk op en over het water weer een flinke knauw zou krijgen. Een aanslag waar ook vertegenwoordigers van de bewoners van het Walmolenerf en het Wipmolenerf niet op zitten te wachten.
  Na de insprekers was het de beurt aan de Raad. Die stelde de heer Tetteroo en zijn ambtelijke secondant een aantal zeer kritische vragen. Ook binnen de Raad bestaat breed het besef dat Gouda het pareltje Goejanverwelledijk niet zo maar mag verkwanselen. Intussen wordt al duidelijk dat een meerderheid van de fracties zeker niet met een ongewijzigd plan akkoord zal gaan.
  De heer Been namens de bewoners van het Wipmolenerf kwam feitelijk met de meest voor de hand liggende oplossing. Hij riep de gemeente op om huizenbouw geheel achterwege te laten. Aankopen van de grond biedt kans om hier een rivierparkje aan te leggen voor de vele passerende recreanten. Hij begrootte de koopprijs hiervan op circa vier euroton, een prijs die Goudse gemeentefinancien momenteel gemakkelijk kunnen dragen. Een naam had hij ook al: het Galama-rivierpark. Genoemd naar de Goudse ondernemersfamilie die ooit het kleine bedrijventerreintje gesticht heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *