Schelluinen-West

Gebiedsgemeente  Giessenlanden  Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

SchelluinenWest3

Binnen de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zijn tientallen transportbedrijven gevestigd, waarvan een groot deel gelegen is in het landelijk gebied (Groene Hart). Deze bedrijven geven overlast, zijn milieubelastend en verstoren het landschap.
In het Masterplan Regionale Kwaliteitswinst (juni 2009) wordt een goede analyse gemaakt van de ontwikkelingsgeschiedenis, de verschillende landschapstypen en de ruimtelijke structuur van het bijbehorende poldergebied. Het gaat hier om een analyse op hoofdlijnen op gebiedsniveau van de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. De gebiedsanalyse wordt vervolgens vrij snel vertaald naar vijf concepten voor de herinrichting van de vertreklocaties. Voor de transportsector wordt een alternatieve plek geboden in Schelluinen-West. Daar is een transportcentrum van 25 ha aangelegd.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen West (ROM-S) verwerft de vertreklocaties van de transportbedrijven en heeft daarbij de opgave met de herontwikkeling kwaliteitswinst te boeken.

ROM/S heeft zichzelf als doel gesteld om de volgende kwantitatieve doelstellingen te halen:

 • 10 hectare verspreid bedrijventerrein uit productie nemen in het Groene Hart
 • 5 hectare bedrijventerrein in de kernen uitplaatsen en herontwikkelen;
 • 2.000.000 vrachtwagenkilometers per jaar verminderen in de regio;
 • 5 hectare landschappelijke kwaliteit ontwikkelen op vertreklocaties.

De vertreklocaties worden aangekocht tegen taxatiewaarde op basis van de vigerende bestemming. Er is gekozen voor een ruimte-voor-ruimte-achtige benadering, waarbij de bedrijfsbebouwing wordt vervangen door woningbouw.

Daarnaast worden op verschillende plaatsen binnen de regio voor de kleinere bedrijven vrachtwagenparkeerplaatsen aangelegd. Zo wordt de overlast van  geparkeerde vrachtwagens verminderd. In Gelkenes is in 2008 al een vrachtwagenparkeerplaats aangelegd. In 2010 wordt de locatie Gorinchem gerealiseerd. Verder wordt gewerkt aan de locaties Oud Alblas (2010) en Meerkerk (2011).

Het Kwaliteitsteam Groene Hart heeft op verzoek van Giessenlanden een advies uitgebracht. Daarin wijst zij op het belang/ de noodzaak van een goede samenwerking tussen de gemeenten om de verevening op regionale schaal te kunnen realiseren en de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van de gehele regio te verbeteren. Ze adviseert om een gemeenschappelijk gedragen integrale visie op de regio op te stellen, die als afwegingskader kan dienen voor de invulling van de verschillende vertreklocaties. Daarnaast wijst ze op een meer gedifferentieerde manier van inrichting van vertreklocaties met aandacht voor de locatiespecifieke eigenschappen; alleen die locaties bebouwen die daar vanuit de ruimtelijke opbouw van het dorp en landschap geschikt voor zijn.

Reacties-samenvatting

De vraag is of de afspraken wel goed gemaakt zijn. De praktijk is namelijk dat die verhuizingen nauwelijks hebben plaats gevonden en daar waar bedrijven verhuisd zijn de oude locatie toch weer is opgevuld met nieuwe transportondernemingen.

En terwijl er nog veel ruimte beschikbaar is op Schelluinen-West gaat Giessenlanden toch verder om ook de strook tussen dit bedrijventerrein en het dorp (buiten de rode contour) te bestemmen tot bedrijventerrein (Bedrijvenstrook Remon).  De gemeente ziet hierin een mogelijkheid om een garage uit de woonkern van Schelluinen uit te plaatsen.
De NVWA vindt dat de Alblasserwaard gereserveerd is voor de melkveehouderij en geen industriegebied. De wegen zijn ongeschikt voor vrachtvervoer.

Organisaties

Documenten

 

2 gedachten over “Schelluinen-West

 1. Stichting Groene Hart

  Reactie Stichting Groene Hart (artikel GF 26-5-2014 )

  Bedrijvenstrook Remon/Giessenlanden: het Groene Hart als bedrijventerrein?
  Schelluinen West: 30% bezet, verder bouwen voor leegstand?

  Gemeente Giessenlanden wil opnieuw ruimte aan het Groene Hart onttrekken om een weer nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen. Eerder is het bedrijventerrein Schelluinen-West in ontwikkeling gebracht, waar nog steeds veel ruimte over is. Toen is nog het argument gehanteerd om bedrijven uit het groene hart naar deze plek aan de snelweg te lokken, zodat de achterlaatlocaties weer een landschappelijke inrichting kunnen krijgen. Dit keer gaat het om uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven uit de dorpskern en speelt het landschap geen enkele rol meer.
  Het gebied waar het om gaat, Bedrijvenstrook Remon, ligt buiten de rode contour, waar nieuwe stedelijke functies niet zijn toegestaan. Maar de gemeente vindt dat dit gebied door de aanleg van het bedrijventerrein Schelluinen-West nu tussen twee verstedelijkte zones ingesloten is komen te liggen, zodat dit prima gebruikt kan worden als bedrijventerrein voor milieuhinderlijke bedrijven.
  Met dit soort argumenten kunnen we het hele Groene Hart, dat immers door de verstedelijkte Randstad is ingesloten, wel helemaal opdoeken.
  Er zou regionale afstemming hebben plaats gevonden, maar eerder lieten de Stichting (SGH) al zien dat er een groot overschot is aan beschikbare bedrijfsterreinen in het Groene Hart en dat ook Gorinchem plannen heeft voor een nieuw bedrijventerrein (“Groote Haar”). De Stichting wil dat eerst de leegstand van bedrijven en kantoren wordt aangepakt.
  Nog steeds blijken gemeenten ieder voor zich groene ruimte op te eisen voor nieuwe bedrijventerreinen. Als iedereen blijft knabbelen aan het Groene Hart …

 2. Leen den Ouden

  De provinciale wegen in de Alblasserwaard zijn in principe ongeschikt voor het vrachtvervoer. De wegen verzakken door de veengrond.
  Veelal worden de vrachtwagens in de Alblasserwaard gebruikt voor het woon werkverkeer en niet voor het vrachtverkeer. Derhalve is Schelluinen een oplossing om van daar uit het woon werkverkeer te regelen.
  De Alblasserwaard is gereserveerd voor de melkveehouderij en geen industriegebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *