De Groot Drukkerij, Goudriaan

Gebiedsgemeente Molenwaard   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

drukkerij de grootHet college van B&W Graafstroom ( nu gemeente Molenwaard) heeft in 2010 besloten tot de uitbreiding van De Groot Drukkerij. De Groot Drukkerij zit in het bebouwingslint van Goudriaan. De uitbreiding van 3.000m2, vind plaats over de historische bebouwingsgrens van het achterliggende water, de eerste wetering. Het pand wordt 16,80 meter hoog. Daarmee wordt afgeweken van de huidige bebouwingshoogte van 10 meter.
Het bebouwingslint van Goudriaan wordt in de provinciale structuurvisie aangeduid als cultuurhistorisch top gebied. In de second opinion van de welstandcommissie uitgevoerd door Welstand en Monumenten Midden-Nederland staat o.a.:
“wij hebben met verbazing kennis genomen dat in een dergelijk waardevol gebied er juridisch ruimte wordt gemaakt voor een dergelijke industriële bebouwing van deze omvang. Het geheel heeft afmetingen en uitstraling die passen op een industrieterrein maar dat ons inziens een verstoring/ontkenning betekent van het dorpse, agrarische en cultuurhistorische waardevolle bebouwing van het dorp Goudriaan en haar directe omgeving”.
De motivatie die het college geeft, is dat er weliswaar een aantasting is van de ruimtelijke kwaliteit, maar dit wordt gecompenseerd door de vermindering van het aantal vrachtwagens door het dorp Goudriaan.

In 1998 is er door de provincie toegezegd dat de uitbreiding van De Groot Drukkerij de laatste was op de locatie in Goudriaan, maar in een amendement in 2003 is door de provincie de rode contour verruimd in het landelijk gebied voor parkeren en ten behoeve van vermindering van het vrachtverkeer door het dorp Goudriaan.

De Groot Drukkerij zorgt vanaf 2002 voor geluidsoverlast. De laatste jaren werkt het bedrijf in drie ploegen dienst. Omwonenden zeggen niet meer rustig in hun tuin te kunnen zitten en de bovenverdieping van hun huizen ’s nacht niet meer kunnen gebruiken om te slapen.
Het vrachtverkeer is de afgelopen jaren alleen maar meer geworden en komt nog steeds door het dorp rijden. Het veroorzaakt verkeersonveilige situaties en regelmatig schade aan de omgeving. Dat De Groot Drukkerij zit op 3 locaties zit in Goudriaan helpt ook niet aan de vermindering van de verkeersbewegingen.
Er is een dwangsom opgelegd aan het bedrijf opgelegd wegens overschrijding van de milieunormen. Het bedrijf is daartegen in beroep gegaan.

De motivatie van het college is nu dat bedrijven in de kernen voor leefbaarheid zorgen door sponsoring van het verenigingsleven. Maar de meerderheid van de verenigingen geven aan niet te worden gesponserd.
Ondanks de aantasting van de leefbaarheid is het college nog steeds van mening dat van uitplaatsing van het bedrijf geen sprake is. Er zijn inmiddels al vele gesprekken gevoerd door het college met de directie van De Groot Drukkerij waarbij wordt aangedrongen de overlast aan te pakken.
De Raad van State heeft het beroep tegen de bouwvergunning ongegrond verklaard.

Reacties-samenvatting

Stichting Mooi Goudriaan heeft bezwaar tegen uitbreiding en gevolgen van zwaar verkeer door het dorp en heeft ook alternatieven aangedragen passend in de cultuurhistorie van de dorpsbebouwing.

Gemeente en initiatiefnemer zien geen bezwaar tegen uitbreiding.

 

Organisaties

Documenten

 

 Reacties

De omwonenden hebben schoon genoeg van de overlast en de voortdurende aantasting van hun leefbaarheid.
Stichting Mooi Goudriaan heeft een plan gemaakt voor herinrichting van de locatie. Het plan past ook in de trend om boerderijen weer terug te bouwen in het lint. Het geheel moet eruit gaan zien als boerderij ensemble en biedt plaats aan woningen in diverse prijsklassen. De historische bebouwingsgrens wordt daarbij hersteld.

 

Stichting Mooi Goudriaan:

Bouw grote bedrijfshal van 17 meter hoog in de polder
De Groot Drukkerij gaat een pand van 60 meter lang, 17 meter hoog en 50 meter breed in Goudriaan plaatsen. Dit pand komt te staan achter de drukkerij in het landelijk gebied voorbij de wetering, wat nu in gebruik is als parkeerplaats.
De welstandscommissie schrijft over dit pand in 2007: Het plan, op deze wijze opgezet, vormt geen uitgangspunt voor een positieve beoordeling. Het plan is daarop aangepast, maar dat heeft wel de 17 meter hoge daken tot gevolg gehad.
De uitbreiding van De Groot Drukkerij is op het laatste moment bijgevoegd in het bestemmingsplan kernen. (vastgesteld 15 februari 2012).
Er loopt nog een beroepsprocedure van ons bij de Raad van State. De rechtszaak is 16 november a.s. gepland.
De gigantische uitbreiding in tijden van economische crisis, is wars van de ontslagen die reeds hebben plaatsgevonden. De toename van de verkeersdruk met vrachtwagens zal in geheel Goudriaan merkbaar zijn en voor nog meer gevaar gaan zorgen voor alle inwoners en hun kinderen op de veel te smalle toegangswegen.  (www.mooigoudriaan.nl )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *