Bedrijventerrein Schoterhoek II, Nieuwkoop

Gebiedsgemeente Nieuwkoop   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

SchoterhoekIIGemeente Nieuwkoop wil het bedrijventerrein Schoterhoek naar de westkant uitbreiden en heeft daarvoor een bestemmingsplan opgesteld. Het uitbreidingsgebied is ongeveer 9 hectare groot. Deze uitbreiding is in de gemeentelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2040 benoemd evenals in de Regionale Structuurvisie 2020 (RSV) die door Holland Rijnland (juni 2009) is vastgesteld.
Het bestemmingsplan past binnen de voormalige Provinciale Structuurvisie (PSV). De planologische ruimte daarvoor is in 2010 bij de provincie ingeruild tegen planologische ruimte van het bedrijventerrein van de Hoekse Aarkade (het zogenaamde indeuken/uitdeuken). De Hoekse Aarkade is inmiddels bestemd als ‘agrarisch’, ligt buiten de bebouwingscontour en dient momenteel als grasland.

De gemeente Nieuwkoop profileert zich vanuit de gemeentelijke structuurvisie als ondernemende, groene en duurzame gemeente. Nieuwkoop wil voorzien in de ruimtebehoefte van bedrijven door voldoende ruimte te bieden op een beperkt aantal goede bedrijventerreinen. Hiervoor moeten de kwaliteit en duurzaamheid op bestaande bedrijventerreinen structureel verbeteren. De revitalisering van bestaande terreinen heeft in de tijd gezien prioriteit boven de uitbreiding van Schoterhoek. De revitalisering is al gedeeltelijk gerealiseerd, maar de behoefte tot 2020 is groter dan het aanbod. De ontwikkeling van Schoterhoek II wordt noodzakelijk geacht om ook in de toekomst voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor bedrijven.
Nieuwkoop heeft met andere gemeenten ook een Regionaal Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Vechtstreek (LOP 2009) opgesteld. Het LOP is een beleidskader voor het behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten. In het bestemmingsplan Schoterhoek II (vastgesteld 22-01-2015)  wordt hiermee rekening gehouden door een groene overgang naar het landschap te maken (een strook rondom van ca. 10 m) en de richting van de verkaveling te laten passen bij het omliggende landschap. Schoterhoek wordt ontwikkeld als een duurzaam bedrijventerrein. Opzet is dat de bedrijven van warmte worden voorzien door middel van energie dat wordt gehaald uit het effluent van de nabijgelegen rioolwaterzuivering.
De uitgifte van de eerste kavels is eind 2015 gepland.

Documenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *