Olie- en gaswinning Papekopveld in Waarder

Gebiedsgemeenten  Bodegraven-Reeuwijk, Woerden
Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

Papekopveld

Eind 2010 heeft de voormalige gemeente Reeuwijk vrijstelling verleend voor olie- en gasboringen in het Papekopveld in Waarder en de omgevingsvergunning van de boorinstallatie afgegeven. De winningsvergunning is door het ministerie van Economische Zaken afgegeven. (Woerdense Courant, 2-4-2015)

Het bedrijf en licentiehouder Vermilion Energy wil vanaf 2017 olie en gas gaan winnen in het Papekopveld, een gebied van ongeveer 63 km2. De boorinstallatie zou komen te liggen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, grenzend aan Woerden bij de Rijksweg A12 en het Oosteinde. Olie en gas bevinden zich op ongeveer 2 km diepte onder een deel van de Woerdense woonwijk Molenvliet en de polders Rietveld en Barwoutswaarder. Het terrein wordt ontsloten via de Parallelweg West (ten zuiden van de A12 bij de Waardsedijk), een weg van gemeente Woerden. (Gemeente Woerden, 20-3-2015).

Over de plannen van Vermilion zijn vanuit verschillende hoeken bezwaren geuit, mede naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de gasboringen in Groningen, en het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) hiernaar. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft inmiddels een kamerdebat aangevraagd over de proefboringen naar gas en olie. (ChristenUnie, 14 maart 2015)

Gemeente Woerden heeft op 22 april 2015 een informatie-avond gehouden over de plannen van Vermilion om olie en gas te winnen: lees verslag

Minister Kamp heeft inmiddels aangekondigd dat de aanvraag uit 2009 stamt en niet meer actueel is. Als Vermillion wil overgaan op olie- en gaswinning zal het een nieuw winningsplan moeten indienen. Kamp zal die aanvraag kritisch beoordelen.

gaswinveld

http://atlas.bootsystems.nl/2018/06/geen-vergunning-voor-gasboring/

6 februari 2019. Winningsbedrijf Vermilion heeft plannen voor tweede boorput in Woerden
Het winningsbedrijf Vermilion heeft plannen voor een tweede boorput in Woerden. Dat blijkt uit documenten die in bezit zijn van de stichting Laat Woerden niet Zakken. De nieuwe put zou drie kilometer ten noorden van de huidige put langs de A12 moeten komen.
Om de olie in het veld naar boven te krijgen, pompt het bedrijf eerst het gas op. Dit opgepompte gas wordt vervolgens weer geïnjecteerd, nabij het olieveld. Als de olie uit dit veld is gehaald, wordt ten slotte het aardgas weer naar boven gepompt. Deze relatief nieuwe winningsmethode wordt elders in het land al gebruikt.


Reacties-Samenvatting

Gas- en oliebedrijf Vermilion meent dat de gevolgen zullen meevallen.

Gemeenten Woerden, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk hebben zich uitgesproken voor de belangen van de bewoners op te komen. Daarbij wordt de vrees voor bodemdaling en schade aan watervoorzieningen en bebouwing genoemd.

Vanuit de politiek hebben de ChristenUnie en lokale partijen in Bodegraven-Reeuwijk en Woerden hun bezwaren geuit.

STERK Woerden een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken om gegevens boven water te krijgen.

 

Organisaties

 

Overzicht documenten

Volg: Facebook-pagina laatwoerdennietzakken

 

zie ook Kwaliteitsopgave- Gasboring Haastrecht

 

Reacties

Gas- en oliebedrijf Vermilion.
In een reactie op het aangevraagde Kamerdebat over gasboringen in Woerden geeft het gas- en oliebedrijf aan dat een proefboring in Woerden onvergelijkbaar is met gasboringen in Groningen. Volgens het bedrijf zullen de gevolgen meevallen. (RTV Utrecht, 10 maart 2015)

Gemeente Woerden
De gemeente Woerden heeft bezwaren geuit tegen de voorgenomen plannen van Vermilion. Volgens het Woerdense college is de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners in het geding. Hierdoor wil het college dat de vergunningen voor olie- en gaswinning wordt ingetrokken. Verder wil het college betrokken worden bij de besluitvorming. Het college dient hiervoor een verzoek in bij verantwoordelijk minister Kamp (verlener winningsvergunning) en gemeente Bodegraven-Reeuwijk (vergunning boorinstallatie). Volgens het college moet geleerd worden van de situatie in Groningen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft aangegeven dat bij de gaswinning in Groningen de veiligheid van de burgers in het geding is gekomen. Vooral omdat ook nu dezelfde adviserende partijen (waaronder het Staatstoezicht op de mijnen, TNO en de Technische commissie bodembeweging) betrokken zijn als in Groningen. Verder is het college verontrust over de ‘slappe bodem’ van Woerden waardoor extra bodemdaling kan optreden. De gemeente gaat Vermilion verzoeken om af te zien van de winning. Bij deze acties wil de gemeente samenwerken met de buurgemeenten Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk, en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. (Gemeente Woerden, 20-3-2015)

Gemeente Oudewater
De gemeente Oudewater heeft al toegezegd de gemeente Woerden te steunen in haar verzet, ondanks dat de gemeente zelf geen schade of hinder verwacht van de boorplannen. Eerder heeft Oudewater zich tot schaliegasvrije gemeente verklaard, en zich ook uitgesproken tegen de geplande boringen in buurgemeente Vlist. Wethouder Bert Vermeij van de gemeente Oudewater geeft aan: “Aan het winnen van fossiele brandstoffen kleven veel te veel nadelen en gevaren voor de inwoners. Boringen zorgen niet alleen voor trillingen, geluidsoverlast en extra verkeersbewegingen, maar ze kunnen ook schade veroorzaken aan de watervoorzieningen en bebouwing. In het Groene Hart levert dit ook nog eens een extra risico op vanwege de slappe veenbodem en de voortdurende bodemdaling.’’ (Gemeente Oudewater, 20-3-2015)

Provincie Utrecht (GS) wil iedere gelegenheid die zich voordoet aangrijpen om het Rijk duidelijk te maken dat aardgas winnen onder de Woerdense wijk Molenvliet onwenselijk is. ,,Het aanboren van nieuwe aardgasbronnen draagt niet bij aan de gewenste transitie naar aargasvrije wijken en duurzame energie.” (AD 6-4-2017) De mogelijke olie- en gaswinning in het Papekopveld onder de Woerdense wijk Molenvliet is opgenomen in het zogeheten risicoprofiel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Winning kan tot trillingen en aardbevingen leiden, aldus het risicoprofiel, en is dus gevaarlijk. (AD,17-4-2019)

Politiek
De ChristenUnie heeft inmiddels een debat aangevraagd over de proefboringen om deze te blokkeren. De partij is tegen boringen naar olie en gas, en voorstander van het investeren in duurzame energie. Verder wijst de partij op de kwetsbaarheid van het Groene Hart, en de gevolgen van boringen onder woonwijken zoals in Groningen (ChristenUnie, 14-3-2015).
Ook lokale politiek partijen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben bezwaren geuit. GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk is bang voor bodemdaling. (GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk, 12-3-2015)
Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk heeft angst voor bodemdaling, aardbevingen, verkeersafwikkeling, veiligheid van scholieren en aantasting van het landschap. De partij pleit op voorhand voor het afdwingen van een adequaat schadefonds. (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk, 5-3-2015)
Ook de lokale politieke partij STERK Woerden heeft bezwaren tegen de boringen. De partij maakt zich zorgen over bodemdaling en trillingen, overlast van veel zwaar verkeer, geluid- en lichtoverlast, en milieurisico’s door lekkage of gebruik van chemicaliën. (Gemeente Woerden, 27-2-2015).

De stichting Laat Woerden niet zakken spant zich al jaren in om deze plannen tegen te houden. We werken nauw samen met inwoners, ondernemers, gemeenten, en provincies. Op hun website willen ze inzicht geven in de feiten over het gasveld, de besluitvormingonze aanpak, en hoe u ons kunt helpen dit tegen te houden.

 

4 gedachten over “Olie- en gaswinning Papekopveld in Waarder

 1. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

  Het college van Bodegraven-Reeuwijk deelt de zorg van de gemeenteraad over de voorgenomen boringen vanaf de locatie aan het Oosteinde in Waarder, zeker gezien de huidige bodemdaling en aardbevingen in Groningen
  De belangen van onze inwoners staan voor ons voorop. Wij willen daarom de Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) benaderen en vragen om het dossier van de mijnbouwlocatie Papekop te bekijken en hierbij de recente ervaring uit de gaswinning in Groningen te betrekken. Hierbij zoeken wij de samenwerking met omliggende gemeenten. Er hebben inmiddels op bestuurlijk niveau gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Woerden en met de provincie Utrecht.
  Onlangs is bekend geworden dat het kabinet alle aanbevelingen van de OVV over de gaswinning in Groningen overneemt. Deze aanbevelingen komen erop neer dat de veiligheid van burgers voortaan voorop staat. De bewoners en gemeenten worden meer betrokken bij besluiten over de gaswinning en in de wet wordt vastgelegd dat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM) volledig onafhankelijk werkt. Uiteraard zijn wij benieuwd in hoeverre deze aanbevelingen ook invloed zullen hebben op de voorgenomen boringen in onze gemeente.

 2. Leo Sonneveld

  Als bezorgde en betrokken inwoner van Woerden (Molenvliet) heb ik besloten een enquête te starten waarin alle belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld mee te denken over de invloed en gevolgen van boringen en winning van olie en gas.

  Ik zal de uitslag van deze effectmeting publiceren op GoGoMo.org en niet alleen aanbieden aan de betrokken gemeenten, provincies en Vermilion, maar ook aan de Tweede Kamer als input voor de wijziging van de mijnbouwwet. Ook Minister Kamp krijgt de uitslag zodat de belangenafweging zorgvuldig en transparant gedaan kan worden.

  Ik hoop op een grote deelname aan deze enquête omdat dit de representativiteit van de meting vergroot.

  Link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/s/Woerden-Olie-Gas

 3. Clara Post

  Als nederland nog verder in zee zakt, moeten we als de sodemieter een ark bouwen. Zijn de ervaringen in Groningen niet genoeg, moeten we dat hier nog een keer herhalen? Wie is er gek?

 4. Leo Sonneveld

  WOERDEN – In een evaluerend gesprek met wethouder De Weger over wat de gemeente en omwonenden verder van elkaar kunnen verwachten als het gaat om olie- en gaswinning in Woerden, kwam ik van een koude kermis thuis.Ondanks het overduidelijke signaal van de omwonenden dat 92% eventuele boringen naar olie- en gas onder de woonwijk Molenvliet in Woerden (zeer) onaanvaardbaar vindt, zei De Weger maandag in ons gesprek dat er wat hem betreft geen belemmeringen zijn om te gaan boren, mits de risico’s volgens het winningsplan beheersbaar blijven en Vermilion aansprakelijk is voor schade. Het was alsof ik minister Kamp hoorde praten. Om zijn wettelijke adviesrol te kunnen vervullen huurt de wethouder externe expertise in. En dat gebeurt dan met gemeenschapsgeld! Hoe kan het zijn dat hij de wens van de gemeenteraad om boringen te verhinderen en de met redenen omklede afwijzing van de omwonenden naast zich neer lijkt te leggen? Terwijl een maand geleden een delegatie van de Tweede Kamer werd ontvangen en er zelfs een motie tegen winning uit het Papekopveld in de Tweede Kamer werd ingediend? Zou het komen omdat er voor deze motie geen Kamermeerderheid was? Of zou er sprake zijn van te weinig passie voor de plaatselijke situatie en duurzame toekomst van het Groene Hart en haar bewoners? In de ogen van de wethouder is de lokale overheid een verlengstuk van de centrale overheid en heeft hij zich gewoon aan de wet te houden. Een ding is voor mij duidelijk geworden. Als puntje bij paaltje komt zullen de burgers zelf de kwaliteit van wonen in het Groene Hart moeten beschermen. Dat kan blijkbaar niet aan de overheid worden toevertrouwd.
  Wilt u meehelpen om het Groene Hart te beschermen?
  Stuur dan een mail naar lsonneveld@human-treasures.nl Leo Sonneveld, Woerden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *