Woningbouwprojecten Nieuwkoop

Gebiedsgemeente Nieuwkoop   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart                                                 
SleutelprojectenTotaal

klik op illustratie voor vergroting

De gemeente Nieuwkoop wil in en bij de kernen Nieuwveen, Nieuwkoop, Noorden en Langeraar in totaal 430 woningen bouwen. Dit is voornamelijk bedoeld om de omvorming van het glastuinbouwgebied in de gemeente bij Noorden tot natuurgebied te financieren.
Hoewel er geld is bijeengebracht uit subsidies en de overheidsbegrotingen is er nog een gat van enkele miljoenen in de begroting van 55 miljoen voor het uitkopen en inrichten van dit nieuwe natuurgebied. Dit zou gefinancierd moeten worden uit de verkoop van 430 woningen in Nieuwkoop.
Het geheel maakt deel uit van de (provinciale) Structuurvisie Noordse Buurt.

De structuurvisie is uitgebreid bediscussieerd in de Provinciale Staten, waarna het is aangenomen. Maar de manier waarop de zaken zijn aangepakt hebben bij inwoners van de verschillende kernen in de gemeente tot grote onvrede geleid, met name in Ter Aar, Langeraar en Nieuwveen. Eerder was de contour van Aardam West aangepast in verband met cultuur- en landschappelijke waarden: “Vandaar het aangepaste plan AardamStaete dat ontworpen is als een afronding van de bebouwing naar het groene landschap“. Als compensatie hiervoor is de contourgrens in het Noordoosten opgerekt om de bouw van 350 (nog te bouwen) woningen mogelijk te maken. Bij Langeraar zou het om een aanpassing van de contouren gaan i.v.m. 100 nieuwe woningen; verder staan er 44 woningen in Langeraar Noord-West voor ogen.

De 430 extra woningen worden uiteindelijk verdeeld over de volgende projecten:

  • Hazeweg II, Nieuwveen, 100 woningen
  • Land van Koppen, Noorden, ca. 75 woningen
  • Buytewech Noord, Nieuwkoop, ca. 75 woningen
  • Ter Aar West, Ter Aar, ca. 36 woningen   << nu 80 woningen
  • Ter Aar Zuid-Oost, Ter Aar, ca. 50 woningen
  • Langeraar Noord-West, Langeraar, ca. 94 woningen

Als gevolg van de veranderde woningmarkt heeft de provincie in haar Woonvisie 2011-2020 duidelijk gemaakt dat de bouwambities van de groene hartgemeenten flink teruggeschroefd moeten worden. Dit is het gevolg van de aanmerkelijk daling van de woningbehoefte in het Groene Hart.
Daarnaast heeft de provincie ook de Provinciale Structuurvisie Noordse Buurt gewijzigd (30 januari 2013); de bestemming van het gebied Noordse Buurt wordt nu aangeduid als “transformatiegebied naar agrarisch gebied met verspreid liggende tuinbouw”.

De onvrede bij bewoners over de gang van zaken hebben geleid tot de oprichting van Burgerbelangen Nieuw Amstel Oost (BBNAO) en vervolgens tot een bundeling van de verschillende bewonersgroepen in het Platform Nieuw Nieuwkoop.
Ondanks het wegvallen van het oorspronkelijke doel (transformatie naar natuur) en protesten vanuit het Platform worden de woningbouwplannen doorgezet. Eind 2012 is het ontwerp-bestemmingsplan “De Verwondering” ter visie gelegd, dat voorziet in de mogelijkheid om 100 woningen aansluitend aan de kern Nieuwveen te bouwen binnen de verruimde plangrenzen van de provinciale rode contour.

Inmiddels zijn meerdere woningbouwprojecten opgestart. Het betreffen woningbouw-sleutelprojecten in Ter Aar (Zuid-Oost) en Nieuwveen (Hazeweg), resp. onder de naam Het Hollands Hof en De Verwondering.
Verder is in Langeraar voor Damstaete een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en is voor Langelaar-Noord-West een bestemmingsplan vastgesteld voor nieuwbouwproject Vivero en voor kavels op Langeraarseweg 12 en op Landgoed Langeraar.
In Noorden wordt het Land van Koppen ontwikkeld.
Ten slotte staan op Nieuwkoopse eilanden in De Zuidhoek nog kavels in de verkoop.

bronnen:

 

> naar Noordse Buurt, Nieuwkoop (nieuwe kwaliteitsopgave)
> naar Sanering glastuinbouw Noordse Buurt (archief)

Platform Nieuw Nieuwkoop:

• Bewoners Koelemanstraat in Langeraar.
• Bewoners Nieuwveen
• VNOP, Vereniging Open Nieuwveens Polderlandschap
• BBNAO, Burgerbelangen Nieuw Amstel Oost
• Werkgroep Vrouwenakker
• Stichting Veenweidegebied in Nood
• Stichting Groene Hart

Reacties:

Platform Nieuw Nieuwkoop is een bundeling van bewonersinitiatieven. Stichting Groene Hart heeft de groepen samengebracht in een platform, BurgerBelangen (BB-NAO) richt zich tegen een nieuw kassencomplex in Nieuw Amstel Oost (NAO) en andere groepen keren zich tegen de nieuwbouwplannen. Bewoners vrezen dat door grote uitbreiding van het dorp de eigenheid en de leefbaarheid geweld wordt aangedaan. Milieuorganisaties vrezen verlies van natuur en landschap. Er worden grote delen van het groene hart afgeknabbeld, terwijl in het glastuinbouwgebied PrimAviera bij Rijsenhout (NH) nog voldoende ruimte is.
zie verder onder Sanering Glastuinbouwgebied Noordse Buurt

Reactie gemeente Nieuwkoop: De plannen zijn kleinschalige, ruim opgezette projecten die passen in de Nieuwkoopse natuur. De ontwikkelaars laten de toekomstige bewoners veel ruimte voor eigen inzicht en creativiteit. Kavels variëren in grootte, prijsklasse en bouwmogelijkheden. Bij de ontwikkeling van de projecten hadden ook de dorpsraden inspraak. Hierdoor zijn het projecten geworden van de hele gemeente.

1 gedachte over “Woningbouwprojecten Nieuwkoop

  1. Platform Nieuw Nieuwkoop

    Binnenkort staat Nieuwkoop op de Jaarbeurs in Utrecht om de woningen van “De Verwondering” en van “De Zuidhoek”, waar op eilanden in de Nieuwkoopse Plassen 93 luxe woningen gebouwd mogen worden, aan de man te brengen. De kopers moeten kennelijk toch van elders komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *