Muiden – Woningbouw KNSF-terrein en Bloemendalerpolder

Gebiedsgemeente Muiden, Weesp   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart
MuidenWoningbouw

Tussen Muiden en Weesp: KNSF-terrein en Bloemendalerpolder

KNSF-terrein
In het westen van Muiden ligt een plangebied waar mogelijk 1300 woningen worden gerealiseerd. Het gaat hier om het KNSF-terrein, ook wel “de Krijgsman” genoemd. Dit plangebied is circa 71,5 hectare groot. Hiervan is circa 35 hectare groengebied. Voorheen stond er op het KNSF-terrein een kruitfabriek. Er zijn een aantal gebouwen overgebleven van deze fabriek welke een monumentale status hebben bij Gemeente Muiden. Het te ontwikkelen plan zal bestaan uit 42 hectare aan woningen en 24,9 hectare aan groengebied. Het overige deel bestaat uit bestaande bebouwing. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 1300 woningen en 28000 m2 gemengd programma. Op 19 november 2015 heeft de gemeenteraad van de Muiden het bestemmingsplan “De Krijgsman” gewijzigd vastgesteld. Hiertegen is de Stichting Erfgoed Kruidpad Muiden in beroep gegaan. De Raad van State heeft op 13 juli 2016 het besluit van de Raad van de gemeente Muiden van 19 november 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan “De Krijgsman” vernietigd en de Raad van de gemeente Gooise Meren opgedragen binnen 26 weken een besluit over een nieuw bestemmingsplan te nemen.
De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2016 het gerepareerde bestemmingsplan De Krijgsman vastgesteld.

Bloemendalerpolder
bloemendalerpolder-2012Tussen het KNSF-terrein en Weesp ligt een plangebied waar mogelijk 3500 woningen worden gerealiseerd. Dit is de Bloemendalerpolder. Dit plangebied is 490 hectare groot. Het te ontwikkelen plan bestaat uit 195 hectare woningen en 295 hectare aan nieuw te ontwikkelen groengebied.

Deze gebieden maken deel uit van een ecologische verbindingszone tussen het IJmeer en het Groene Hart. Vanwege dit feit en ook vanwege de aantasting van de cultuurhistorische waarden van Muiden krijgen de plannen veel weerstand. Het ontwerpbestemmingsplan heeft medio 2014 ter inzage gelegen en in deze tijd zijn er zienswijzen van zowel stichtingen, politieke partijen als bewoners ingediend. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 2750 woningen, een sluis en kleine jachthaven voor 30 plaatsen aan de Vecht mogelijk.

Brediusgronden
Ten westen van Muiden onder de Muidertrekvaart, in Bloemendalerpolder boven de A1, liggen de Brediusgronden. Hier zijn plannen ontwikkeld voor 1 hotel, 50 woningen en sportvelden en groen, plangebied ca 9 hectare.

Brediusgronden

klik voor vergroting

Verlegging van de A1

Een andere grootschalige ingreep in de Bloemendalerpolder betreft de verlegging van de snelweg naar het zuiden, de gelijktijdige verbreding ervan naar 2x 5 rijstroken en de aanleg van een aquaduct onder Vecht. De aantasting van de ecologische structuur zal worden gecompenseerd door aanleg nieuwe natuur en een ecopassage naast de Vecht over het aquaduct.

 

 

Organisaties

Documenten

zie ook de kwaliteitsopgave De Groene Uitweg

 

Reacties

Vechtplassencommissie

De open ruimte tussen Muiden en Weesp slibt dicht. Om deze openheid te behouden heeft de Vechtplassencommissie in het verleden gepleit voor een plan met een groot watergebied ten noorden van de bij Weesp aansluitende bebouwing. In het huidige plan wordt de visuele openheid van het gebied tussen Muiden en Weesp onvoldoende gehandhaafd.

Er moet streng worden vastgehouden aan de basisvoorwaarde van 2/3 strategisch groen blauw in het plangebied. Het plangebied is 490 hectare, het bestemmingsplangebied is echter veel kleiner en aan de 2/3 groen blauwe voorwaarde wordt ook niet voldaan. De suggestie dat verdere groen aanleg buiten het gebied van het bestemmingsplan wordt niet hard gemaakt. Bovendien is een deel van het gebied reeds gekarakteriseerd als bestaand Bebouwd Gebied (zie structuurvisie Provincie en provinciale verordening).

Voor de telling wordt circa 50 hectare structureel groen meegerekend binnen het te bebouwen gebied zonder dat dit op de plankaarten duidelijk met grenzen is aangegeven. Daarbij doet zich ook een beheerprobleem voor. Het is onduidelijk op welke wijze dit structurele groen wordt beheerd.

Het is de vraag of de bestemmingen in de bestemmingsplannen van Muiden voor het gebied ten noorden van de nieuwe en de oude A1 in overeenstemming zijn met de 2/3 groen blauw voorwaarde.

De bebouwing in vooral het noordoostelijk deel van de Bloemendalerpolder sluit wel erg dicht aan op het eco-aquaduct. Bovendien wordt hier voor de resterende ruimte gekozen voor een half open landschap en landschapsvingers in noord-zuid richting hetgeen de openheid gezien vanuit de Korte Muiderweg niet ten goede komt. Daarbij is ook de aard van de voorgenomen geluidwerende maatregelen langs de verlegde A1 en  hun effect op de openheid van het plangebied onvoldoende in kaart gebracht

Stichting Groene Hart

De Stichting Groene Hart betwijfelt of de plannen om zoveel woningen te bouwen (deels in hoogbouw) wel past binnen de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van dit gebied. Zij ziet beide gebieden graag nog als onderdeel van het groene hart. Ze verwacht nadelige gevolgen voor de ecologische verbinding tussen het groene hart en het IJmeer.

1 gedachte over “Muiden – Woningbouw KNSF-terrein en Bloemendalerpolder

  1. Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden

    Bestemmingsplan Kruit moet gewijzigd worden
    Op woensdag 13 juli 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het Beroepschrift van de Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden tegen het besluit van 19 november 2015 door de Raad van Muiden m.b.t. het Bestemmingsplan “de Krijgsman” te Muiden. Doorslaggevend voor de vernietiging is de geplande aantasting van het schootsveld rond de West-Batterij en van het Gemeentelijk Monument en Het Kruitpad als toegangsweg tot de nieuwe woonwijk.
    De nieuwe gemeente Gooise Meren moet binnen 26 weken een nieuw bestemmingsplan maken voor de nieuwe woonwijk in Muiden, grenzend aan het Gemeentelijk Monument Het Kruitpad. Het is te hopen dat de Raad van de nieuwe gemeente Gooise Meren wat meer ruggengraat zal vertonen bij de beoordeling van een nieuw bestemmingsplan. Voorlopig zijn wij zeer gelukkig met het bereikte resultaat en benieuwd naar de reactie van College en Raad.

    Persbericht d.d. 13.07.2016; Stichting Kruitpad: http://www.kruitpad.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *