Reeuwijkse Plassen

Gebiedsgemeente  Bodegraven-Reeuwijk    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

ReeuwijksePlassen

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de Reeuwijkse Plassen (blauw in bijgaande illustratie). Het huidige bestemmingsplan Plassengebied van 1998 is verouderd. Daarnaast is gebleken dat het huidige bestemmingsplan te ingewikkeld is en daardoor moeilijk toepasbaar. Ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan is in 2010 de Gebiedsvisie Plassengebied vastgesteld. In deze gebiedsvisie staan de uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Een klankbordgroep bestaande uit diverse verenigingen, organisaties en bewoners uit het plassengebied hebben hieraan meegewerkt. Geconstateerd wordt dat de betekenis van het Plassengebied als onderdeel van het nationale landschap Het Groene Hart, grenzend aan het stedelijk gebied van Gouda-Reeuwijk-Bodegraven, sterk is toegenomen: als recreatiegebied, als gebied met grote natuur-, landschap en cultuurhistorische waarden, als onderdeel van een veerkrachtig watersysteem en als onmisbare schakel in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

In juli 2012 heeft de gemeenteraad ook voor de onbebouwde percelen in het plassengebied de uitgangspunten vastgesteld. De uitgangspunten uit de gebiedsvisie en uit het besluit van juli 2012 zijn vertaald in het Voorontwerpbestemmingsplan Plassengebied.  Er zijn in totaal 129 inspraakreacties ontvangen. Na verwerken van inspraak- en overlegreacties is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is van 6 november t/m 17 december 2014 ter inzage gelegd. Gedurende die periode zijn drie inloopavonden georganiseerd en kon iedereen een zienswijze kenbaar maken. In totaal zijn ca. 130 zienswijzen ontvangen. Het plan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit betekent dat er geen grootschalige functieveranderingen en/of herinrichtingen zijn gepland. Binnen de vigerende bestemmingen bestaat wel de mogelijkheid tot kleinschalige ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen (al of niet bouwvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of verhardingen. Ondanks de consoliderende aard biedt het bestemmingsplan, binnen de bestemmingen, ruimte om te komen tot verbetering van het watersysteem.
Binnen delen van het Plassengebied, met name de bebouwde gebieden, is er sprake van een wateropgave. Deze gebieden voldoen niet aan de norm voor bescherming tegen wateroverlast. Er moet daarom in deze gebieden rekening worden gehouden met wateroverlast en er zijn maatregelen nodig om de wateroverlast te verminderen, onder andere meer open water, gebied ophogen of wijzigen van de functie in het gebied. Het hoogheemraadschap wil graag kansen verzilveren om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de wateropgave binnen deze gebieden te verminderen.

Het bestemmingsplan is 24-6-2015 gewijzigd vastgesteld.
Uitspraak van de Raad van State op 5 oktober 2016:  Gerechtelijke uitspraak Plassengebied

Reacties-Samenvatting

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil het bestemmingsplan actualiseren zonder nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.
Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen vindt dat wonen en recreatie niet overheersend mogen worden, de natuurfunctie moet voorop staan. Er zijn nog teveel bouwmogelijkheden en gebrek aan handhaving. Gewezen wordt op het verdwijnen van bijzondere vogels en planten.
Tegen het bestemmingsplan is een beroepsschrift ingediend.

Organisaties

 

 • Klankbordgroep Gebiedsvisie Plassengebied :
  • Gemeente Reeuwijk
  • Reeuwijkse Vereniging van Watereigenarenen Rechthebbende Gebruikers (VWR)
  • Vereniging “Natuurbehoud Plan Gravekoop”
  • Vereniging van Eigenaren De Sluipwijkse Plassen
  • Werkgroep Reeuwijkse Plassengebied van het KNWV
  • Landschapsbeheer ZH
  • Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omstreken
  • Stichting Vrienden van het Goudse Hout
  • Vogelbescherming Nederland.

 

Documenten

 

Reacties

Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen

Het Natuurnetwerk van vier samenwerkende organisaties heeft een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan. Zij vinden dat de hoofdfunctie Natuur voorop moet staan. Andere functies, zoals wonen en recreatie mogen niet overheersend worden. Hoewel het plan zegt geen ruimtelijke ontwikkelingen toe te laten, biedt het juist ruimere bouwmogelijkheden t.o.v. van het vigerende plan. Zelfs op natuurpercelen worden nieuwbouwwoningen te koop aangeboden. Ook op de eilanden worden bouwsels (steiger , schuilhutten, e.d.) toegestaan. Overnachtingsverbod op eilanden worden niet gehandhaafd.

Natuurbestemmingen hebben nevenbestemmingen gekregen zoals externe (NER) en zelfs intensieve Recreatie (NIR) ; “intensieve recreatie” als nevenbestemming voor een Natura2000-gebied kan niet. Ook EHS-gebieden krijgen onvoldoede bescherming; langs EHS- en Natura2000-gebieden zou geen verdere bebouwing toegelaten mogen worden. Toenemende bebouwing leidt tot sterke verontrusting van vogels.
Woningen moeten worden aangesloten op het riool en anders zeker geen permanent woonrecht mogen krijgen.

Zichtlijnen op de plassen worden niet gehandhaafd. Illegale permanente bewoning wordt niet tegengegaan en eerder illegaal opgetrokken bouwwerkjes op eilanden worden juist gelegaliseerd.
De gehanteerde natuurtoets is ontoereikend en wordt ook niet door onafhankelijk partij uitgevoerd.

2 gedachten over “Reeuwijkse Plassen

 1. Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen

  Burgerinitiatief voor Plassengebied ?
  De samenwerkende natuurorganisaties KNNV Gouda , IVN IJssel, Wetlandwacht voor Vogelbescherming en Stichting Groene Hart reageren kritisch op het ontwerp bestemmingsplan Plassengebied. Graag willen zij samen met anderen hun commentaar omzetten in positieve daden. “Het zou zoveel beter kunnen, als je de handen ineen slaat”, aldus woordvoerder Ron Gast. “Wij willen de mogelijkheden onderzoeken om samen te werken in het beheer van het Plassengebied: je kunt denken aan een burgerinitiatief waarbij maatschappelijke organisaties, bezoekers en bewoners samen met overheden het beheer aanpakken”. “Natuur en landschap worden nu onvoldoende beschermd, waardoor dit prachtige gebied dreigt onder te gaan aan verstening, lintbebouwing en versnippering. Natuur, openheid, rust en de waarde voor dagrecreatie dreigen verloren lijken te gaan. Kun je er in de toekomst nog wel veilig met je kinderen fietsen en van de natuur genieten? Onze organisaties vertegenwoordigen talloze leden en natuurvrienden die zich sterk betrokken voelen bij het beleid van uw gemeente en zich grote zorgen maken over het voorliggende plan en de gevolgen voor de toekomst. Ook andere verenigingen uiten hun bezorgdheid over het Reeuwijkse Plassen gebied”.
  Nationaal- en internationaal wordt het Reeuwijkse Plassengebied van grote waarde geacht als natuurgebied, zoals o.a. blijkt uit Rijksnota’s en provinciale documenten. De Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000 gebieden die van het gebied deel uit maken, representeren in hoge mate de identiteit, de beleving en de biodiversiteit van Zuid Holland en de kustzone van West Europa. Hun hoge en specifieke natuurwaarden leveren een belangrijke bijdrage aan de Europese biodiversiteit. Ze bevorderen in hun hoedanigheid als natuurgebied ook lokaal het toeristisch profiel, leef –en vestigingsklimaat. In het vigerende bestemmingsplan uit 1997 werd daarom ook terecht aan een groot deel van het water en de landtongen, eilanden en oevers van de Plassen de kwalificatie “Natuurgebied” gegeven. Het beleid was verder gericht op het tegengaan van bebouwing. Het nieuwe ontwerp zou dit moeten continueren maar het geeft daarentegen echter te veel ruimte voor wonen en (intensieve) recreatieve functies, die naar onze mening de hoofdfunctie natuur ernstig bedreigen. Zo zijn er ruime bouw- en verbouwingsmogelijkheden die ten koste gaan van de natuur. Ook dreigt de openheid van het landschap en het doorzicht verder belemmerd te worden door het plaatsen van bomen- en struikenrijen rondom privé tuinen. Er wordt kortom onvoldoende beschermd wat beschermd moet worden! Ook het beleid ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van onbebouwde gebieden baart ons ernstige zorgen. De eilanden, de natuurrijke bosvegetaties, de oeverzones van moerasplanten vormen het natuurlijk broedgebied van tientallen moerasvogelsoorten, waaronder zeer zeldzame, zoals de Grote Karekiet, IJsvogel en Waterral. Ook de Otter verdient hier een veilig toevluchtsoord (te verkrijgen). Verstoring in het broedseizoen, deels vallend in recreatieseizoen is niet gewenst. Adequaat gebruik- en beheer van deze natuurpercelen door particulieren is niet te verwachten met de nu geformuleerde bouwrechten bv op 194 onbebouwde terreinen mogelijkheden te scheppen voor bouw van steigers , schuilhutten en opslag van materiaal voor onderhoud. In het verleden werd er onvoldoende gehandhaafd waardoor allerlei illegale bouwsels ontstonden. Die dreigen nu gelegaliseerd te worden. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van het overheidsbeleid. Verder bevordert het voorliggende plan ongewenste versnippering van (zoals bijvoorbeeld het oeverland ten westen van de Kippenkade). Er is dus geen goede basis voor handhaving! Een uitgebreide reactie is dan ook aan de gemeente Bodegraven Reeuwijk verzonden, met de verwachting dat de gemeenteraad zich nogmaals zal beraden op de ingeslagen koers. Het is nog niet te laat. “Laten we samen aan de slag gaan om de Reeuwijkse Plassen een mooie toekomst te geven” aldus de natuurorganisaties.

 2. Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen

  Zes natuurorganisatie uiten in een open brief aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hun zorgen over de Reeuwijkse Plassen.
  Zij vrezen dat als het nieuwe bestemmingsplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, het plassengebied volledig zal verloederen. Meer mensen, verkeer en bebouwing betekent het einde van de kernwaarde van het plassengebied: natuur, rust, ruimte en openheid, aldus de natuurorganisaties. Daarbij wijzen ze ook op de dreiging van het verdwijnen van bijzondere vogels en planten. Zij zijn bang dat de plassen een woonpark wordt. Ze wijzen daarbij naar de grote karekiet. Deze zeldzame vogel heeft een sterke voorkeur voor rietvelden langs het water. De karekiet, het symbool van de Reeuwijkse Plassen, broedt er sinds kort niet meer door de verdwijning van natuurlijke begroeiing in het natuurgebied. Aldus de natuurorganisaties Stichting Groene Hart, Wetlandwacht Vogelbescherming, Nivo, IVN, Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen en KNVV Gouda, die hun krachten gebundeld hebben in het Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen.
  Bron: AD Woerden: 16 april 2015: ‘Plassengebied verloedert’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *