Bouwplan Zwethof, Zoeterwoude

Gebiedsgemeente Zoeterwoude  / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

ZwethofZwethof is een bouwplan van de gemeente Zoeterwoude voor woningen in de Grote Blankaart- en Zwetpolder (aan de zuidgrens van Zoeterwoude-Dorp), aangrenzend aan Zorgcentrum Swetterhage. Voor die plannen heeft de gemeente eind 2005 al 10 hectare land aangekocht in de polder. In die tijd heeft Zoeterwoude met de provincie de RijnGouwelijn-overeenkomst gesloten, waarmee de gemeente een financiële bijdrage van ruim 3 miljoen euro zou bijdragen aan de RijnGouweLijn. Voor de financiering daarvan was in de overeenkomst de mogelijkheid van woningbouw in Zwethof opgenomen.
De gemeente werd daarom verrast toen het verzoek voor een streekplanherziening om de bouwplannen mogelijk te maken door de Provinciale Staten in 2007 werden afgewezen.
In het najaar van 2008 is na een onderzoek naar de haalbaarheid van het stedenbouwkundige plan door de gemeenteraad besloten een bestemmingsplan op te stellen. De provincie wilde wel een kleine bouwlocatie met bijbehorende contourwijziging toestaan om de noodzakelijke voorzieningen van het Zorgcentrum Swetterhage mogelijk te maken. Het geschil tussen gemeente en provincie heeft ook na een mediationtraject niet geleid tot overeenstemming. Reden waarom uiteindelijk (nog) geen bestemmingsplan is opgesteld.

De plannen voor de RijnGouweLijn zijn inmiddels geschrapt.
In 2013 heeft Zoeterwoude een nieuwe structuurvisie (2 delen) vastgesteld. Daarin wordt ruimte geboden aan de nieuwbouwlocatie Zwethof. De locatie is voorlopig nog als een rode vlek in het open gebied tussen Dorp en Zuidbuurt opgenomen. Volgens de structuurvisie zal nadere uitwerking nodig zijn, waarin het expliciet los houden van de bebouwing van Dorp en Zuidbuurt is opgenomen.


Reacties-Samenvatting

Provincie ZH en bewoners Zuidbuurt zijn tegen bebouwing waardoor groene scheidslijn wegvalt.
Gemeente zoekt hier nog steeds mogelijkheden voor nieuwbouw.

 

Organisaties

Documenten

 

Nieuw: Plan voor woningbouw Zoeterwoude onaanvaardbaar (dec.2018)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *