Weids Bloemendaal, Waddinxveen

Gebiedsgemeente Waddinxveen  / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

In 2010 hebben de provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeenten en waterschappen het Veenweideconvenant Gouwe Wiericke afgesloten. Het Gouwe-Wiericke gebied is een gevarieerd veenweidelandschap waar het hoofdgebruik landbouw in de vorm van melkveehouderij is. De polder Bloemendaal maakt deel uit van het Gouwe-Wierickegebied. Voor de ontwikkeling van deze polder hebben de provincie en de gemeenten Waddinxveen en Gouda in 2010 een startovereenkomst gesloten. Waddinxveen heeft daarin de rol om voor deze polder een gebiedscontract op te stellen om daarmee het landschap te herstellen en de transformatie naar natuur als onderdeel van de EHS te realiseren.

In 2011 heeft gemeente Waddinxveen de Inrichtingsvisie ‘Weids Bloemendaal’ vastgesteld. Naast de kwaliteitsverbetering van het open en waterrijke veenweidelandschap van de polder ging het daarbij ook om de verspreid liggende glastuinbouw- en sierteeltbedrijven de mogelijkheid te geven hun bedrijf te verplaatsen of te beëindigen.

Eind 2012 zag de projectgroep Weids Bloemendaal de uitvoering van het Veenweideconvenant in gevaar komen door het voorgenomen besluit van de provincie om de polder buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te plaatsen. Daarom heeft de projectgroep het “Manifest duurzame ontwikkeling polder Bloemendaal” opgesteld. De projectgroep Weids Bloemendaal, een breed samengestelde organisatie waarin gemeenten Waddinxveen en Gouda, SGH, bewoners, bedrijfsleven en agrarische natuurverenigingen vertegenwoordigd zijn, is in actie gekomen tegen het plan van de provincie om gebieden uit de EHS te schrappen. Ze wil dat de provincie de ambities voor de polder Bloemendaal overeind houdt en daarvoor de geëigende instrumenten beschikbaar stelt. Zij vreest anders dat de duurzame ontwikkeling door het wegvallen van de planologische bescherming in het gedrang komt.
Op 28 november 2012 werd het manifest aangeboden aan het provinciaal bestuur.

In juni 2013 heeft de projectgroep het “Polderplan Weids Bloemendaal” uitgebracht. Dat plan kent enerzijds een recreatief spoor en anderzijds een natuurspoor. Bepleit wordt zowel een versterking van het stedelijk uitloop gebied als het behoud en herstel van de bijzondere natuur- en landschapswaarden van het open veenweidegebied, waaronder behoud van de 11 ha. van Staatsbosbeheer als EHS-gebied.
De initiatieven worden ook financieel ondersteund door de provincie Zuid-Holland.

Met de Ruimte-voor Ruimteregeling wordt het mogelijk om de glastuinbouw te saneren en te herstructureren in combinatie met de ontwikkeling van woonkavels en landschapsontwikkeling. In het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan krijgen de gronden die als “sierteeltgronden” in gebruik zijn een voorlopige bestemming waardoor de gronden tijdelijk nog te gebruiken zijn als sierteeltgrond tot uiterlijk 31 december 2018.  Inmiddels  zijn afspraken gemaakt over sanering van ongeveer 96% van de opgave van het glassaneringsproject.

Reacties-Samenvatting

De betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn eendrachtig opgetrokken om de natuurfunctie van het gebied overeind te houden.
Provincie ZH was van plan de EHS status te schrappen door opgelegde bezuinigingen, maar dankzij lokaal initiatief ondersteunt men het plan toch.
De verspreide glasopstanden worden gesaneerd, het landschap wordt verbeterd en het weidevogelbeheer extra ondersteund.

 

Organisaties

  • Projectgroep Weids Bloemendaal
    een breed samengestelde organisatie waarin gemeenten Waddinxveen en Gouda, Stichting Groene Hart, bewoners, bedrijfsleven en agrarische natuurverenigingen vertegenwoordigd zijn.

Documenten

 

Reacties

Gemeente Waddinxveen

Wethouder Kees de Jong: Er moest een saneringsplan komen om een aantal glastuinders uit het veenweidegebied uit te plaatsen. Dat kostte echter meer tijd dan gedacht, want er was geen geld voor. De huidige bestemming moest daarom worden vastgelegd, maar wel met de duidelijke boodschap dat er geen enkele uitbreiding mogelijk is, als signaal naar de tuinders dat ze weg moesten. Waddinxveen heeft een “manifest duurzame ontwikkeling polder Bloemendaal” opgesteld, dat door alle betrokken partijen werd gesteund, waardoor ook de provincie met geld over de brug kwam en het plan uiteindelijk kon worden gerealiseerd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *