Bedrijfsbestemming Heeswijk 120, Montfoort

Gebiedsgemeente Montfoort   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

Deze casus heeft betrekking op de omvorming van een voormalig agrarisch bedrijf naar een bedrijfsbestemming.
De gemeente Montfoort wil toestaan dat een ondernemer zijn bedrijf verplaatst van het bedrijventerrein IJsselveld naar een voormalig agrarisch bedrijf in de polder Heeswijk in het landelijk gebied. De gemeente wil dit doen door het verlenen van een omgevingsvergunning met planologische afwijking voor het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van een bedrijfsruimte, aanleg opslagplaats voor houtsnippers en het veranderen van bestaande in-/ uitrit, Heeswijk 120. Volgens de plannen komt er een grote bedrijfshal en een opslag voor houtsnippers. Het bedrijf wordt 5x zo groot en krijgt een niet-agrarische bestemming.

Het veenweidegebied, zoals Polder Heeswijk, is een waardevol en kwetsbaar landschap. De openheid van het landschap en de zichtlijnen worden daarom in het provinciale en gemeentelijke beleid terecht beschermd. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied rond de Hollandsche IJssel is ook van belang vanwege de recreatieve functie van het gebied.
De Werkgroep Behoud Lopikerwaard en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) hebben  evenals de Stichting Groene Hart bezwaren tegen deze plannen en hebben dat met een zienswijze kenbaar gemaakt.

Na bezwaren van omwonenden en de NMU, is de omgevingsvergunning door de rechtbank vernietigd. De gemeente moet nu een nieuwe vergunning voorbereiden. Daarbij, zo stelt de rechter, zal ze alsnog goed moeten motiveren waarom ze in dit geval wil afwijken van haar eigen beleid. Verder moet de gemeente in de vergunning veel duidelijker aangeven wat op Heeswijk 120 wel en niet is toegestaan. Voor de houtsnipperopslag is een omgevingsvergunning milieu vereist.
Tegen dit oordeel van de rechtbank hebben de derde belanghebbenden hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft hun hoger beroep ongegrond verklaard.

Uiteindelijk wordt een compromis bereikt.  In een convenant tussen de betrokken partijen is afgesproken dat de bebouwing compacter wordt en door extra beplanting beter in de groene omgeving zal passen. Bovendien zal het bedrijf 8 tot 10 hectare nieuwe natuur aanleggen.

De gemeente heeft inmiddels het bestemmingsplan Buitengebied 2012 herzien om het in overeenstemming te brengen met het  geldende provinciaal beleid voor het landelijk gebied. Gebleken is dat vaker wijzigingen naar niet-agrarische bedrijven zijn opgenomen in het bestemmingsplan hoewel deze vanwege de verkeersaantrekkende werking in relatie tot de ontsluiting niet passen in het landelijk gebied. Op basis van een proactieve aanwijzing van de provincie Utrecht is ook een sloopregeling opgenomen, die erin voorziet dat bij functiewijziging van agrarisch naar niet-agrarisch minstens 50% van de aanwezige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De gemeente heeft hiertegen beroep aangetekend, maar dat is door de Raad van State ongegrond verklaard.

Status van het plan

10-11-2011   aanvraag
29-5-2012   omgevingsvergunning verleend
21-9-2012   omgevingsvergunning vernietigd door rechtbank Utrecht
18-9-2013   overige bezwaren van vier omwonenden in hoger beroep door Raad van State afgewezen
27 -4-2015  wijziging aanvraag omgevingsvergunning
26-10-2015 gemeenteraad besluit in beginsel mee te werken
12-8-2016   ontwerp omgevingsvergunning
14-1-2018    omgevingsvergunning vastgesteld

 

Organisaties

Documenten

zie ook de kwaliteitsopgave Leegstand Boerderijen

1 gedachte over “Bedrijfsbestemming Heeswijk 120, Montfoort

  1. Van Benten

    Schijnduurzaamheid Heeswijk 120 Montfoort

    Er ligt een (concept) ontwerpbesluit voor verplaatsing van een loonbedrijf met cultuurtechnisch werk naar een voormalige boerderij gelegen in het buitengebied van Montfoort. Tevens wordt er een houtsnipperopslag toegestaan. Het 3,5 ha besluitgebied krijgt bestemming milieucategorie 3.1.
    In een eerder besluit heeft de rechter de vergunning vernietigd. Nu is er beslist op een nieuwe aanvraag uit 2015. De consequenties voor de omgeving zijn onaanvaardbaar. Het bouwblok wordt groter, er komt veel meer erfverharding en een verdubbeling van de bouwmassa. De representatieve bedrijfstijden zijn van maandag t/m zaterdag van 5.00 uur tot 23.00 uur terwijl de locatie dichtbij een stiltegebied ligt. Ook de wegsituatie gaat veranderen doordat een uitpad van een weiland gewijzigd wordt in de 7 meter brede bedrijfsuitrit. Het bedrijf verwacht 120 vervoersbewegingen per dag en door het zware verkeer wordt ook nog eens de voorrangssituatie op het fietspad gewijzigd. De locatie ligt aan de provinciale weg en aan een dubbelzijdig fietspad. Rechtdoorgaand verkeer op het fietspad, moet straks voorrang gaan verlenen aan afbuigend verkeer. Ook het verkeer vanaf het terrein krijgt voorrang ten opzichte van het langzame verkeer. Hoe verwarrend is deze voorrangswijziging voor o.a. de scholieren van de middelbare school in Montfoort? Conclusie: de ruimtelijke kwaliteit verslechtert ondanks het groenplan.
    De aanvraag is in strijd met het gemeentelijk beleid, vigerende bestemmingsplan en provinciale regels. Er is geen sloopverplichting en er mag materieel en materiaal buiten opslagen worden. Dit is strijdig met de handreiking van de provincie “Nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijfspercelen”. Waarom dit alles toestaan in het kader van duurzaamheid door houtsnippers? De houtsnippers worden nu ook al direct naar de biomassacentrale gebracht dus er gaat geen duurzame energie verloren. Dit besluit gaat ten koste van het open landschap en dus het Groene Hart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *